ABB delar ut turboladdningsverksamheten Accelleron

  • ABB delar ut Accelleron och noterar företaget på SIX Swiss Exchange
  • Transaktionen möjliggör för både ABB och Accelleron att fokusera på sina respektive kärnstrategier och långsiktigt värdeskapande för sina intressenter
    • ABB:s aktieägare kan realisera hela värdet av Accelleron samtidigt som ABB kan fokusera på sin kärnportfölj inom områdena elektrifiering och automation
    • Accelleron kan som marknadsledare inom tung turboladdning fokusera på att nå sin fulla potential inom industrin för stora motorer
  • Accelleron är en lönsam och kassaflödesgenererande verksamhet som siktar på en attraktiv utdelningspolicy
  • ABB:s aktieägare får 1 Accelleron-aktie per 20 innehavda ABB-aktier
  • Utdelningen ska godkännas vid ABB:s extra bolagsstämma (EGM) planerad till den 7 september 2022 och noteringen planeras sedan ske den 3 oktober 2022

Efter beslut av styrelsen meddelar ABB idag att företaget har för avsikt att dela ut Accelleron (tidigare ABB Turbocharging), sin marknadsledande division för turboladdning, genom att göra en sakutdelning av Accelleron Industries Ltd:s aktier till ABB:s aktieägare. Accellerons notering på SIX Swiss Exchange i Zürich planeras att genomföras den 3 oktober 2022 och är villkorad av bland annat ett godkännande av ABB:s aktieägare vid en extra bolagsstämma som hålls den 7 september 2022.

Den föreslagna utdelningen av Accelleron innebär en unik möjlighet för båda företagen att fokusera på sina respektive kärnstrategier och skapa långsiktigt värde för sina intressenter. ABB:s aktieägare kan realisera hela värdet av Accelleron samtidigt som ABB fortsätter att förenkla sin portfölj och kan fokusera på megatrenderna elektrifiering och automation. Accelleron kan koncentrera sig helt på att uppnå sin fulla potential inom industrin för stora motorer, där företaget är erkänd marknadsledare inom tung turboladdning, med en tilltalande tillväxtprofil, hög kassaflödesgenerering och en attraktiv förväntad utdelningspolicy.

Björn Rosengren, vd för ABB, kommenterar: ”Efter noggrant övervägande under en parallell process har vi slagit fast att en utdelning av Accelleron är den bästa vägen framåt – för Accelleron självt och för ABB:s aktieägare. Beslutet utgör också en viktig del i ABB:s aktiva portföljförvaltning samtidigt som våra aktieägare aktivt kan delta i den framtida tillväxten av den schweiziska ledaren.”

Global marknadsledare inom turboladdningssektorn

Accellerons potential drivs av dess position, som bygger på en mycket lång dokumenterad erfarenhet, som global marknadsledare inom tung turboladdning för affärskritiska tillämpningar.

Accelleron utvecklar, producerar och underhåller turboladdare och stora turboladdningskomponenter till motorer, vilka förbättrar framdrivningen och ökar bränsleeffektiviteten samtidigt som utsläppen minskas. De ledande produkterna stöttar kunderna inom sektorer som marint, energi och järnväg, samt bidrar till att ge hållbar och tillförlitlig kraft och högsta verkningsgrad. Accelleron har en installerad bas på över 180 000 turboladdare globalt och levererar cirka 10 000 turboladdare varje år.

Turboladdarna tillverkas, säljs och underhålls av Accellerons cirka 2 400 medarbetare i hela nätverket med 100 servicestationer i cirka 50 länder. Företaget har en betydande och växande närvaro på viktiga etablerade marknader och tillväxtmarknader i Asien.

Accelleron betraktas som ledande i branschen vad gäller att minska bränsleförbrukningen och förbättra utsläppsprofilen och den gröna profilen för kundernas tillämpningar. Företagets enastående tekniska kompetens blir allt viktigare då trycket ökar på kunderna att minska koldioxidutsläppen, och detta kommer att kvarstå eftersom turboladdarna också kan implementeras i alternativa och koldioxidneutrala tillämpningar och drivsystem.

Stark finansiell profil att investera i för tillväxt och belöning till aktieägarna

Accellerons framstående tekniska kompetens underbyggs av marknadsledande investeringar i forskning och utveckling (FoU), vilket står för cirka 7 procent av intäkterna 2021. Efter utdelningen förväntar sig företaget att den starka finansiella profilen ska innebära att det förblir ledande inom innovation genom att man fortsätter att investera i FoU och stärka samarbetena med OEM-företag och slutanvändare, liksom att erbjuda attraktiv avkastning till aktieägarna.

Accelleron genererade 2021 intäkter på 756 miljoner dollar med en rörelsemarginal på 25 procent. Dessa resultat utgörs av motståndskraftiga serviceintäkter, vilka stod för ungefär 75 procent av 2021 års intäkter. Accelleron har en lönsamhet över branschgenomsnittet med stabilt kassaflöde, där kassaflöden från operativ verksamhet uppgick till 163 miljoner dollar 2021. Detta innebär att Accelleron kan anta en attraktiv utdelningspolicy.

Daniel Bischofberger, vd för Accelleron, kommenterar: ”Tack vare utdelningen kan vi ha ännu större fokus på vår egen verksamhet, tillgodose våra kunders kritiska behov av högeffektiv framdrivning och samtidigt göra det möjligt för dem att uppnå sina miljömål. Vår starka dokumenterade erfarenhet och finansiella profil positionerar företaget som en ledare i energiomställningen som utvecklar banbrytande produkter och tjänster – både nu och under lång tid framöver, samtidigt som vi belönar våra aktieägare.”

Accellerons ledarskap

Efter utdelningen kommer Accelleron att ledas av en erfaren ledningsgrupp med djup och lång erfarenhet inom området för turboladdning.

Daniel Bischofberger som vd och Adrian Grossenbacher som CFO ingår i företagsledningen. Den utsedda styrelsen i Accelleron kommer att ledas av ordförande Oliver Riemenschneider, som bidrar med över 35 års branscherfarenhet och dessförinnan var vd för ABB Turbocharging sedan 2011. Han kommer att kompletteras av en diversifierad och mycket erfaren grupp ledamöter, närmare bestämt Monika Krüsi, Gabriele Sons, Bo Cerup-Simonsen, Stefano Pampalone and Detlef Trefzger.

Transaktionsstruktur

Förutsatt att utdelningen godkänns vid den extra bolagsstämman och att villkoren är uppfyllda kommer ABB att till aktieägarna dela ut proportionellt i förhållande till aktieinnehavet, som sakutdelning, 1 Accelleron-aktie per 20 ABB-aktier. Mer information om transaktionsstrukturen och andra viktiga datum i samband med utdelningen medföljer i inbjudan till den extra bolagsstämman avseende utdelningen och i den broschyr med aktieägarinformation som ABB förbereder i samband med denna process.

Den 31 augusti 2022 planerar ABB att hålla en kapitalmarknadsdag som fokuserar på Accelleron i syfte att ge mer information om företaget och transaktionen.

ABB har anlitat Credit Suisse och Goldman Sachs International som exklusiva finansiella rådgivare i transaktionen. Credit Suisse kommer att agera ombud vid noteringen.

Accelleron är global ledare inom turboladdningsteknik och optimeringslösningar för motorer på 0,5 till 80+ MW och bidrar till att tillhandahålla hållbar, effektiv och tillförlitlig kraft till segment som marint, energi, järnväg och entreprenadmaskiner. Tack vare de innovativa produkterbjudandena och den ledande forskningen påskyndar företaget utfasningen av koldioxidutsläppen i de industrier där företaget verkar. Accelleron har en installerad bas på cirka 180 000 turboladdare och ett nätverk på över 100 servicestationer i 50 länder runt om i världen. www.accelleron-industries.com

ABB (ABBN: SIX Swiss Exchange) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Detta pressmeddelande och informationen häri är avsedd enbart för informationssyften och utgör inte något prospekt eller erbjudande om att sälja eller uppmaning om något erbjudande att köpa eller teckna några värdepapper i USA, Schweiz, Sverige eller annan jurisdiktion. Värdepapper som ska distribueras i samband med denna transaktion har inte och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i konsoliderad version, eller enligt lagstiftning i någon delstat i USA. Varken ABB Ltd eller Accelleron Industries Ltd avser att registrera några värdepapper som det refereras till häri i USA.

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller s.k. framåtsyftande information och uttalanden som bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive ekonomiska förhållanden i regioner och branscher som utgör viktiga marknader för ABB. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förutser”, förväntar”, ”räknar med”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”mål”, ”siktar på” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något av eller alla våra fastställda mål eller förväntade transaktioner. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med covid-19-pandemin, fluktuationer i global konjunktur och politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser, påverkan från Accellerons ekonomiska resultat samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om både ABB Ltd och Accelleron Industries Ltd bedömer att respektive företags förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företagen lämna garantier för att dessa förväntningar kommer att infrias. Föregående lista över faktorer är inte uttömmande och alltför stor vikt ska inte läggas vid något framåtblickande uttalande, inklusive prognoser, som enbart kan hänföras till det datum då det utfärdades. ABB Ltd och Accelleron Industries Ltd förbinder sig inte att uppdatera, och frånsäger sig härmed uttryckligen alla åtaganden att uppdatera, några framåtblickande uttalanden, oavsett om det handlar om omständigheter eller händelser som uppkommit efter det datum då de har framtagits, ny information, eller liknande.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 20 juli 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

För mer information kontakta:

Media Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland