Acrinova ingår avtal om förvärv av fastighet i Staffanstorp

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolaget har ingått avtal med Tolima Holding AB om förvärv av fastigheten Staffanstorp Borggård 1:482 i Staffanstorps kommun. Fastigheten, med uthyrningsbar area om totalt 3 117 kvadratmeter, utgörs primärt av kommersiella lokaler fördelat på kontor och lagerlokaler. Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 24 MSEK, varav cirka 4 MSEK kommer att finansieras i form av en riktad emission av 166 665 aktier i Acrinova om 24 SEK per aktie, och resterande 20 MSEK betalas kontant från dels Acrinovas egna kassa och dels genom banklån. Den riktade emissionen genomförs med stöd av befintligt bemyndigande från årsstämma i Acrinova den 26 april 2019. Tillträde till fastigheten är planerat att ske i december 2019.

Om finansiering av fastigheten
Köpeskillingen för fastigheten uppgår till totalt 24 MSEK. Av dessa 24 MSEK kommer cirka 4 MSEK att finansieras genom en riktad emission av 166 665 aktier i Acrinova till Tolima Holding AB, med ett pris om 24 SEK per aktie. Detta innebär en utspädning om cirka 1 procent för befintliga aktieägare i Acrinova baserat på idag registrerat aktiekapital. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen i Acrinova att fullgöra ingånget överlåtelseavtal, vilket medför att Acrinova kommer att kunna utöka sitt fastighetsbestånd i en prioriterad ort som passar bra in i det nuvarande fastighetsbeståndet. Resterande köpeskilling om 20 MSEK är planerad att betalas kontant från dels Acrinovas egna kassa och dels genom banklån.

VD Ulf Wallén kommenterar:
”Staffanstorp är en av våra prioriterade orter och varit så under flera års tid. Vi fortsätter att expandera på våra prioriterade orter och fastigheten vi nu har förvärvat är en stor och modern byggnad med omfattande utrymmen för både kontor och lager. Förvärvet kommer att utgöra ett fint tillskott i vår redan omfattande fastighetsportfölj”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2019.