Acrinova tillförs 100 miljoner kronor genom riktad emission

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. 

Acrinova AB (publ) (”Acrinova” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Bolagets styrelse, med stöd av årsstämmans bemyndigande, har beslutat att emittera totalt 8 163 265 aktier till Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB.

 

Emissionen innefattar totalt 8 163 265 aktier, varav 3 102 040 A-aktier och 5 061 225 B-aktier, vilka emitteras till en teckningskurs om 12,25 kronor per aktie, innebärande att Bolaget tillförs cirka 100 miljoner kronor. Kapitaltillskottet avses användas för att stärka Acrinovas kapitalbas och möjliggöra den fortsatta utvecklingen och tillväxten av fastighetsportföljen i linje med Bolagets finansiella mål att uppnå ett fastighetsbestånd på cirka 4 miljarder kronor vid utgången av 2025.

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 12,25 kronor per A- respektive B-aktie vilket har fastställts efter förhandling på armlängds avstånd. Bolagets styrelse bedömer därmed att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande marknadsförhållanden.

Styrelsen har bedömt att det, i ljuset av den företrädesemission som genomfördes i maj 2021, inte finns förutsättningar att på ett framgångsrikt sätt genomföra en företrädesemission på för Bolaget fördelaktiga villkor. Styrelsen anser det vara gynnsamt för Bolaget och aktieägarna att stärka ägarbasen och tillvarata möjligheten att på för Bolaget attraktiva villkor och på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra nytt kapital från en stark och välrenommerad investerare i form av Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB som ägs av den erfarna fastighetsutvecklaren Peter Åman. Styrelsen anser sammantaget att nyemissionen, som på grund av ovanstående sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, bidrar till att skapa värde för Bolagets samtliga aktieägare.

Ulf Wallén, VD för Acrinova, säger: ”Att Peter Åman, genom Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB, väljer att investera i Acrinova tillför värde ur flera perspektiv. Bolaget får ett kapitaltillskott samtidigt som vi får tillgång till Peters breda branschkunskap och gedigna fastighetskunnande. Hans kompetens kommer att utgöra en stor tillgång för Acrinova och vår förhoppning är att Peter ska väljas in som styrelseledamot vid nästa bolagsstämma. Allt sammantaget kommer detta att få betydelse för vår fortsatta ambitiösa tillväxtresa som skapar värde för alla aktieägare.”

Efter registrering av emissionen hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 5 061 225 B-aktier, från 33 946 126 B-aktier, och 3 102 040 A-aktier, från 20 647 535 A-aktier, till totalt 62 756 926 aktier, varav 23 749 575 A-aktier och 39 007 351 B-aktier. Bolagets aktiekapital kommer genom emissionen att öka med cirka 2 721 088,266966 kronor, från cirka 18 197 886,556152 kronor till cirka 20 918 974,823118 kronor. Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand ABs innehav kommer efter emissionen att motsvara cirka 13,4 procent av antalet aktier och cirka 13,5 procent av antalet röster i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2021 klockan 18.15 CEST.

Acrinova är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag verksamt i södra Sverige och med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv, projektutveckling och förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. acrinova.se