Acrinovas företrädesemission övertecknad

 

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.
 

Teckningsperioden i Acrinova AB (publ):s (”Acrinova” eller ”Bolaget”) företrädesemission av B-aktier löpte ut den 25 maj 2021 (”Företrädesemission”). Sammanräkning visar att den totala teckningsgraden i Företrädesemission uppgick till cirka 144 procent. Genom Företrädesemission kommer Acrinova att tillföras cirka 130 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.

Utfallet av Företrädesemissionen i sammandrag

  • Den totala teckningsgraden i Företrädesemissionen uppgick till cirka 144 procent.
  • 10 553 162 B-aktier, motsvarande cirka 89,4 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därutöver inkom anmälningar för teckning av ytterligare 6 402 511 B-aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 54,3 procent av Företrädesemissionen. 1 245 429 B-aktier har tilldelats utan stöd av teckningsrätter.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 11 SEK per B-aktie.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen
Den 19 april 2021 ingick Acrinova avtal om förvärv av fyra fastigheter, Markören 7 och Företaget 6 i Lund, Pukslagaren Västra 4 i Helsingborg och Östra Spång 6:7 i Örkelljunga, även känd som Skåneporten (”Förvärvet”). Mer information om Förvärvet har offentliggjorts genom separat pressmeddelande. För att finansiera del av den kontanta delen av Förvärvet genomförde Bolaget Företrädesemissionen. Del av köpeskillingen betalas även genom en riktad kvittningsemission om 1 500 000 B-aktier till säljarna (”Kvittningsemissionen”). Likviden från Företrädsemissionen kommer även att användas till ytterligare fastighetsförvärv som en del i arbetet att uppnå Bolagets målsättning att vid utgången av 2021 inneha ett fastighetsbestånd till ett värde om minst 1,5 miljarder SEK.

Företrädesemissionen
Genom Företrädesemissionen tillförs Acrinova cirka 130 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. Företrädesemissionen omfattar 11 798 591 B-aktier och teckningskursen uppgick till 11 SEK per B-aktie. Företrädesemissionen omfattades till cirka 64 procent av teckningsförbindelser från Bolagets största ägare och samtliga av Bolagets aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare.

Efter registrering av Företrädesemissionen på Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 11 798 591 B-aktier, från 41 295 070 aktier, varav 20 647 535 A-aktier och 20 647 535 B-aktier, till högst 54 593 661 aktier, varav 20 647 535 A-aktier och 33 946 126 B-aktier, efter Företrädesemissionen och Kvittningsemissionen. Bolagets aktiekapital kommer genom Företrädesemissionen att öka med högst cirka 3 932 863,57 SEK, från cirka 13 765 022,99 SEK till högst cirka 18 197 886,54 SEK efter Företrädesemissionen och Kvittningsemissionen.

Tilldelning av B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits det prospekt som Bolaget offentliggjort med anledning av Företrädesemissionen. Som bekräftelse på tilldelning av B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas till de som tilldelats B-aktier. Inget meddelande kommer att skickas till de som inte erhållit någon tilldelning.

De nya B-aktier som tecknats i Företrädesemissionen beräknas registreras på Bolagsverket omkring den 2 juni 2021. Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier av serie B (”BTA B”) kommer att infalla den 3 juni 2021. Därefter kommer BTA B att bokas om till B-aktier, vilket beräknas ske omkring den 9 juni 2021 utan särskild avisering från Euroclear.

Rådgivare
Avanza Bank AB (publ) agerar Sole Coordinator och Bookrunner och Advokatfirman Vinge agerar legal rådgivare till Acrinova i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  

ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post:
ca@skmg.se

Acrinova är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag verksamt i södra Sverige och med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv, projektutveckling och förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.