Alligo Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2021

Tidigare Momentum Group har bytt namn till Alligo och handlas sedan den 15 december 2021 under det nya kortnamnet ALLIGO B.

Fjärde kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 2 458 MSEK (2 237).

 • EBITA ökade med 54 procent till 250 MSEK (162), motsvarande en EBITA-marginal om 10,2 procent (7,2).

 • Rörelseresultatet uppgick till 194 MSEK (147) och rörelsemarginalen till 7,9 procent (6,6). Resultatet har belastats med jämförelsestörande poster om -40 MSEK (0) och avser förlust vid avyttring av verksamhet om 37 MSEK samt kostnader i samband med förberedelser inför särnotering av affärsområde Komponenter & Tjänster.

 • Kvartalets resultat totalt inklusive verksamhet under avveckling, uppgick till 170 MSEK (134) och resultatet per aktie till 3,351 SEK (2,701). Exklusive verksamhet under avveckling uppgick kvartalets resultat till 139 MSEK (104) och resultat per aktie till 2,751 SEK (2,101).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 512 MSEK (489).

Helåret 2021 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 475 MSEK (7 237), där förändringen jämfört med föregående år delvis förklaras av förvärvet av Swedol som tillträddes i april 2020.

 • EBITA uppgick till 645 MSEK (419), motsvarande en EBITA-marginal om 7,6 procent (5,8). Förändringen jämfört med föregående år förklaras till delar av förvärvet av Swedol.

 • Rörelseresultatet uppgick till 427 MSEK (261) och rörelsemarginalen till 5,0 procent (3,6). Resultatet har belastats med jämförelsestörande poster om -155 MSEK (-1062), varav 108 MSEK avser omstrukturerings­kostnader avseende flytt av Tools svenska logistikverksamhet till Alligos centrallager i Örebro. 37 MSEK avser förlust vid avyttring av verksamhet och 10 MSEK avser kostnader i samband med förberedelser inför särnotering av affärsområde Komponenter & Tjänster.

 • Periodens resultat totalt inklusive verksamhet under avveckling uppgick till 430 MSEK (283) och resultatet per aktie till 8,501 SEK (6,501). Exklusive verksamhet under avveckling uppgick periodens resultat till 291 MSEK (165) och resultat per aktie till 5,75¹ SEK (3,65¹).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 943 MSEK (1 191).

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,75 SEK per aktie för 2021 (1,50).

1) Före och efter utspädning.

2) Omstruktureringskostnader avseende integrationsarbetet mellan Tools och Swedol (främst nedskrivning av nyttjanderättstillgångar och kostnader för sortimentsanpassning).

Verksamhet under avveckling

I Alligos bokslutskommuniké 2021 redovisas Affärsområde Komponenter & Tjänster som verksamhet under av­veckling i enlighet med IFRS 5. Affärsområde Alligo utgör kvarvarande verksamhet. Kommenta­rer och siffror relateras till kvarvarande verksamhet, om inget annat anges. Jämförelsesiffror i koncernens resultaträkning har räknats om.

Ändrat räkenskapsår

Med anledning av att koncernen ändrade sitt räkenskapsår till kalenderår förkortades räken­skapsåret 2020 till 9 månader (1 april-31 december 2020). För jämförbarhet på 12 månader har perioden 1 januari-31 mars 2020 adderats till räkenskapsåret 1 april-31 december 2020 som jämförelsetal i alla tabeller.

VD:s kommentar

”Vintern kom tidig med ovanligt kallt väder och stark säsongsbetingad efterfrågan som följd. Den försäljningsökning vi normalt ser i januari inträffade därför redan under slutet av det fjärde kvartalet.”

”En ökad försäljning av högmarginalprodukter till följd av det kalla vinterväd­ret bidrog till ett bra resultat.”

”Vi har kommit långt på kort tid och jag känner mig trygg i att vi är på rätt väg.”

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

 • Som ett led i förberedelserna för en särnotering av affärsområdet Komponenter & Tjänster utsåg styrelsen tidigare affärsområdeschef för Alligo, Clein Ullenvik till VD & koncernchef och tidigare CFO för affärs­område Alligo, Irene Wisenborn Bellander, till CFO. Den nya ledningen tillträdde den 1 november. Vidare föreslog styrelsen byte av företags­namn från Momentum Group AB till Alligo AB, vilket röstades igenom av en extra bolagsstämma den 2 december.

 • Alligo förvärvade samtliga aktier i den norska yrkesklädesspecialisten RAF Romerike Arbeidstøy AS och avyttrade samtliga aktier i Gigant AB i syfte att renodla verksamheten.

 • Styrelsen beslutade att flytta Tools svenska logistikverksamhet från Alingsås till Alligos centrallager i Örebro.

Händelser efter periodens utgång

 • Alligo förvärvade samtliga aktier i Liukkosen Pultti Oy som driver en butik med yrkeskläder och verktyg i Lahti, Finland.

 • Nordstjernan begärde konvertering av A-aktier till B-aktier i Alligo som ett led i förberedelserna för en särnotering av Momentum Group.

Presentation av bokslutskommuniké 2021

Alligo publicerar sin bokslutskommuniké 2021 tisdagen den 15 februari 2022 kl. 08:00 CET. Med anledning av detta bjuder Alligo härmed in till en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Clein Johansson Ullenvik och CFO Irene Wisenborn Bellander tillsammans med Affärsområdeschef Ulf Lilius presenterar rapporten samt besvarar efterföljande frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: Tisdagen den 15 februari 2022 kl. 11:00 CET.
Webblänk:https://tv.streamfabriken.com/alligo-q4-2021

Telefonkonferens: SE: +46 8 505 583 73 / UK: +44 33 330 092 61 / US: +1 64 672 249 03

Kontaktinformation

Clein Johansson Ullenvik, VD & Koncernchef, telefon: +46 70 558 84 17, e-post: clein.ullenvik@alligo.com
Irene Wisenborn Bellander, CFO, telefon: +46 72 452 60 40, e-post: irene.bellander@alligo.com

Informationen är sådan som Alligo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 februari 2022 kl. 08:00 CET.

Alligo är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter samt tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com.