Analyst Group: Aktieanalys på Calmark – I startgroparna för global lansering

Tills år 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. Calmark utvecklar en patientnära analysmetod som enklare och snabbare än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Sedan noteringen 2018 har Calmark uppnått flera kommunicerade mål i god tid och närmar sig nu en global marknadslansering under 2020. Baserat på en lyckad lansering och den tillväxt samt lönsamhet som affärsmodellen möjliggör, prognostiseras Calmark öka sin omsättning till ca 80 MSEK år 2025 med en rörelsemarginal omkring 20 %. Givet gjorda prognoser och en relativvärdering härleds ett nuvärde idag per aktie om 6 kr i ett Base scenario.
 

​​​​​​​By 2030, WHO estimates that 1.5 billion children will be born in the world. Calmark provides point-of-care tests specialized for newborns, which improve current healthcare structures and that are simpler and faster than today’s methods. Since the listing in 2018, Calmark has achieved multiple communicated goals and are now approaching a global market launch in 2020. Based on a successful launch and the growth and profitability that the business model enables, Calmark is projected to increase sales to approximately SEK 80 million in 2025 with an operating margin of around 20%. Given forecasted financials and a relative valuation, a present value per share of SEK 6 is derived in a Base scenario.

 
För fullständig aktieanalys läs här
 
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Calmark. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.