#19-118 Företrädesemission i Three Gates AB

En extra bolagsstämma i Three Gates AB (Publ) (“Bolaget”) har den 22 november 2019 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 november 2019. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 november 2019. Avstämningsdag är den 28 november 2019.

Aktieägare i Bolaget erhåller fem (5) teckningsrätter för varje en (1) innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen är 1,00 SEK per aktie.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 2 december 2019 till och med den 16 december 2019. Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic MTF under perioden från och med 2 december 2019 till och med den 12 december 2019. Handel med betalda tecknade aktier äger rum på NGM Nordic MTF från och med den 2 december 2019 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 26 november 2019.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Three Gates TR
Kortnamn: GATE TR
ISIN-kod: SE0013512803
FISN-kod: THREEGATES/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2019-12-02
Sista dag för handel: 2019-12-12
Instrument-ID: 5NTK
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 24 622 370
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Three Gates BT
Kortnamn: GATE BT
ISIN-kod: SE0013512811
FISN-kod: THREEGATES/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2019-12-02
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 5NTL
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.