Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ändrats till följd av att 22 265 384 nya B-aktier har emitterats under oktober månad med anledning av upptagandet av Nordisk Bergtekniks B-aktie till handel på Nasdaq Stockholm. De nyemitterade aktierna har emitterats med stöd av det bemyndigande som lämnades av bolagsstämman till Nordisk Bergtekniks styrelse den 29 juni 2021.

Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i Nordisk Bergteknik per den sista handelsdagen i oktober 2021 till 97 239 222 och det totala antalet röster till 97 239 222, varav 44 000 000 A-aktier (med totalt 44 000 000 röster) och 53 239 222 B-aktier (med totalt 53 239 222 röster).

För mer information, vänligen kontakta

Andreas Christoffersson, VD, e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, tel: 070-621 1928

Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, tel: 076-392 7121

Denna information är sådan information som Nordisk Bergteknik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl. 16:00 CEST.