Appspotr meddelar att den tidigare genomförda företrädesemissionen slutligt registrerats hos Bolagsverket samt att man enligt tidigare pressmeddelande återbetalat lån om 1,2 MSEK

Styrelsen i AppSpotr AB (”Bolaget”) kan meddela att Bolagsverket den 2 november 2018 slutregistrerat den företrädesemission som Bolaget genomförde under hösten. Totalt emitterades 12 928 061 nya aktier, innebärandes en ökning av aktiekapitalet med 2 585 612,2 konor. Efter registreringen finns totalt 26 071 353 aktier och aktiekapitalet uppgår till 5 214 270,6 kronor.

Det ska även tilläggas att man kommer registrera den tidigare meddelade apportemissionen om 2 434 783 aktier, en del av köpeskillingen för Appsales Sweden AB, innebärandes en ökning av aktiekapitalet om 486 956,6 kronor. Efter registreringen av apportemissionen kommer Bolaget ha 28 506 136 utestående aktier samt ett registrerat aktiekapital om 5 701 227,2 kronor.

Styrelsen i Bolaget kan också meddela att man den 7 november återbetalat lån om totalt 1,2 MSEK till Modelio Equity AB samt Sonny Johansson jämte ränta i enlighet med det pressmeddelande som lämnades den 31 augusti 2018.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Appspotr matchar icke-kodare och kodare på sin plattform för apputveckling. Plattformen gör det möjligt för icke-kodare att bygga native appar helt utan förkunskaper i programmering med hjälp av färdiga moduler. Kodare kan via plattformens utvecklarportal bygga moduler med avancerad funktionalitet som säljs till icke-kodare i plattformens marknadsplats. Appspotr har 10 anställda och är baserade i Göteborg.