Kommuniké från Aptahems extra bolagsstämma den 9 november 2018

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen och godkände styrelsens tidigare kommunicerade beslut om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Den totala emissionslikviden uppgår till cirka 31,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolaget tillföras ytterligare högst cirka 23,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Avstämningsdagen för företrädesemissionen blir den 16 november 2018. Teckningsperioden infaller från och med den 21 november 2018 till och med den 5 december 2018.

Stämman beslutade enligt styrelses förslag om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra nyemissionen. Bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier har ändrats. Efter ändringen kan aktiekapitalet utgöra lägst 6 818 180 kronor och högst 27 272 720 kronor och antalet aktier kan vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000 aktier.

Stämman godkände även styrelsens beslut från den 10 oktober 2018 avseende företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Genom emissionen kan aktiekapitalet ökas med högst 7 209 907,30189 kronor genom emission av högst 31 723 592 aktier. Vidare emitteras högst 7 930 898 teckningsoptioner av serie TO 4, envar berättigande till teckning av en aktie. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst 1 802 476,8254725 kronor och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 7 930 898 aktier vid utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4.

Varje unit består av fyra aktier samt en teckningsoption av serie TO 4. Teckningskursen för varje unit ska uppgå till fyra kronor, vilket motsvarar en krona per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Innehav av en befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 16 november 2018 ska berättiga till en uniträtt. Två uniträtter ska berättiga till teckning av en unit.

Units som tecknas utan stöd av uniträtter tilldelas i första hand personer som även tecknat units med stöd av uniträtter, i andra hand andra som tecknat units utan stöd av uniträtter och i tredje hand emissionsgaranter.

Tidplan för nyemissionen

14 november 2018                                   Sista handelsdag i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter

15 november 2018                                   Första handelsdag i bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter

16 november 2018                                   Avstämningsdag för företrädesemissionen

21 november 2018                                   Teckningsperioden påbörjas och så även handel med uniträtter

3 december 2018                                     Sista dag för handel med uniträtter

5 december 2018                                     Teckningsperioden avslutas

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Detta ska ske senast sista dagen i teckningsperioden. Styrelsen äger också rätt att avbryta emissionen, vilket kan ske senast den 19 november 2018. Bolaget ska i så fall offentliggöra informationen i pressmeddelande samma dag. Bolaget har därefter inte rätt att avbryta nyemissionen, dra tillbaka, eller tillfälligt dra in erbjudandet.

Villkor och anvisningar samt ytterligare information om teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att offentliggöras i prospekt senast dagen innan teckningstiden inleds.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter eller andra värdepapper i Aptahem. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Aptahem kommer endast att ske genom det prospekt som Aptahem beräknar kunna offentliggöra omkring den 14 november 2018. Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (“Securities Act”). Aptahem avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som kommer att finnas i prospektet som kommer att offentliggöras av Aptahem på dess webbplats i sinom tid. 

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.