Årsredovisning 2022 Lohilo Foods AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören för Lohilo Foods AB (publ) avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Lohilo Foods AB (publ), tidigare Alvestaglass AB, som grundades 2008 är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar våra egna varumärken: LOHILO, Alvestaglass, Järnaglass, Superfruit, Kleen och Kultures samt distribuerade varumärken: Bubbies, och Steens.

Företaget har sitt säte i Växjö, Kronobergs län.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Q1

 • Den tidigare kommunicerade omorganisationen för effektivisering av sälj- och marknadsorganisationen är färdigställd, antalet anställda är idag 21 färre än vid utgången av Q3 2021. 
 • Första leveranserna till bolagets nya kinesiska partner är genomförda och lansering beräknas ske under Q2. Med anledning av utvecklingen av Covid-19 i Kina finns det risk för en långsammare försäljningsstart än tidigare planerat. 
 • Första ordern från bolagets partner i UK har inkommit. 
 • Under februari 2022 tillsattes en intern utredning gällande misstänkta ekonomiska oegentligheter som inbegriper en anställd i Lohilo Foods AB. Resultatet av utredningen bekräftar de misstankar som uppkommit och därför polisanmäldes händelsen i mitten av februari för vidare utredning av Polisen. De ekonomiska oegentligheterna bedöms ha pågått sedan 2016 och fram till hösten 2021. I Lohilo Foods AB har 17,3 MSEK reserverats som kostnad för det inträffade. På koncernnivå innebär det en negativ resultatpåverkan om -17,3 MSEK. Likviditetspåverkan har därmed uppstått under flera års tid och upphört under hösten 2021. Total omfattning på oegentligheterna uppskattas till -21,5 MSEK medan resultatpåverkan under 2021 fastställts till -17,3 MSEK. Mellanskillnaden har påverkat resultatet i tidigare perioder. Ingen resultatpåverkan har skett eller bedöms ske under 2022. 
 • 23:e mars 2022 förlikades Lohilo Foods med Nick's i samband med förhandling i Stockholms tingsrätt. Tingsrätten fastställde att Nick's skulle betala ut 6,25 MSEK till Lohilo Foods innan den 9:e april 2022. Beloppet har bokförts som övriga intäkter under Q1. Total resultatpåverkan i Q1 efter advokatkostnader är +6,25 MSEK. 
 • Under mars har huvuddelen av glassproduktionen i Växjö flyttats till en underleverantör. Under april flyttas återstående växjöproduktionen till samma underleverantör. Flytten har gått bra och stängning och återställande av de gamla produktionslokalerna har påbörjats under april.  

Q2

 • Under perioden har bolagets leverantörer genomfört väsentliga kostnadsökningar med anledning av de ökade råvarukostnader och fraktkostnader samt kronans utveckling mot EUR och USD som skett.
 • Den kinesiska marknaden är fortsatt stängd pga. lockdown vilket påverkar bolagets planerade export till regionen. 
 • Listningarna i Nederländerna för 2022 utökas till LOHILO glass från 300 till 600 butiker inom dagligvarukedjan Albert Heijn. Leveranser har påbörjats under juni och initiala försäljningssiffror visar på en god utveckling.  
 • Bolaget genomförde i juni månad revision enligt BRC Storage & distribution där vi erhöll betyg A. 

Q3

 • Under perioden har kostnadsökningar skett med anledning av ökade råvarukostnader och fraktkostnader samt kronans utveckling mot EUR och USD.
 • Under juli har bolaget genomfört prisjusteringar på flertalet produkter, en process som även fortsätter under augusti månad och som väntas påverka produkternas marginal positivt.
 • Lohilo utser Daniel Broman till ny CFO fr o m 2023-01-01.
 • Bolaget förlänger inte distributionsavtalet med General Mills. Avtalet avslutas 2022-12-31.
 • Listningarna i Nederländerna för 2022 utökas från 600 butiker till 830 butiker inom dagligvarukedjan Albert Heijn.
 • Lohilo ingår sälj- och distributionssamarbete med Sproud International

Q4

 • LOHILO lanserar i 640 danska dagligvarubutiker
 • LOHILO ingår avtal om licensproduktion i Kina
 • Distributions- och samarbetsavtalet med Fuud AB avslutas i mitten av oktober då FUUD koncernen har gått i konkurs. Kundförlusten som också är reserverad uppgår maximalt till 170 tkr.
 • Lohilo ställer om bolagets fokus till egna produkter. Ledningen startar ett omställningsprogram med ytterligare kostnadsneddragningar för att anpassa bolaget till detta.

VD har ordet

2022 har varit ett år med stora omställningar på Lohilo Foods. Vi har agerat snabbt på omvärldens tvära kast och kan nu konstatera att vårt hårda arbete också gett effekt då rörelseresultatet förbättrades ordentligt under både vårt fjärde kvartal och helåret. Detta till trots redovisar vi fortfarande ett negativt resultat, något vi inte är nöjda med och fortsatt arbetar med att vända. Våra genomförda förbättringar har i stort handlat om effektivisering av vår organisation, vilket medfört ordentligt minskade personalkostnader och övriga rörelsekostnader. Även vårt ökade fokus på våra egna varumärken kan vi också se har skapat fina effekter. 

Kassaflödet för den löpande verksamheten var positivt under fjärde kvartalet tack vare ett intensivt arbete med förbättrad inköps- och logistikplanering samt optimerade lagernivåer. Vi väljer nu en kortare väg till konsumenten och vi kommer se ytterligare effektiviseringar framåt som medför minskade lager- och logistikkostnader. Ett fint exempel är Axfood, som idag är en av våra största kunder i Sverige, som från slutet av det första kvartalet 2023 kommer att lagerföra våra produkter för central distribution. Det kommer stärka oss och minska våra totala kostnader ytterligare.

Exportmarknaderna öppnar upp sig
Vi ser att exportmarknaderna börjar öppna upp sig efter Covid och känner av ett ökat intresse för framför allt Lohilo Foods varumärken. Tack vare de nya möjligheterna och intresset har vi intensifierat arbetet på våra exportmarknader.

Lanseringen i Danmark på Salling Group har gett oss en fin distribution på kända kedjor som Bilka, Føtex och Netto som säljer LOHILO glass och proteinpannkakor samt även Superfruits produkter. Vi har lanserat Bubbies i Finland med framgång och försäljningen i Holland ökar allt mer. Vi har kommit ännu längre på den schweiziska marknaden där vi kommer att lansera Lohilo under våren. Även den kinesiska marknaden ser positivt ut och vi inväntar nu orders för vår och sommar.

Inför sommaren arbetar vi nu intensivt med att bearbeta nya återförsäljare och distributörer i flertalet länder för att kunna presentera nya etableringar av LOHILO under 2023.

Med bakgrund av årets framsteg på exportmarknaderna ser vi att vår huvudsakliga framtida tillväxt främst kommer att uppstå genom vår exportsatsning. Där den nordiska marknaden kommer att bli en viktig bas. Vår produktportfölj består idag av unika produkter som är mycket attraktiva för den nordiska konsumenten men minst lika intressant för konsumenter över hela världen.

Fortsatt fokus på egna varumärken

Sedan det avslutade samarbetet med General Mills och FUUD har vi beslutat att vi framåt ska satsa på våra egna produkter i större utsträckning för att öka våra marginaler och därigenom även höja bolagsvärdet. Även om 2022 varit utmanande för LOHILO Glass har vi fortsatt en stark position i svensk dagligvaruhandel som vi arbetar för att fördjupa. LOHILO Dryck verkar inom ett betydligt mer konkurrensutsatt segment. Vi har därför valt att prioritera glass framför dryck i Sverige och kommer så att fortsätta göra under kommande kvartal. Det finns dock utländskt intresse för drycken som kommer att lanseras i Schweiz under våren vilket vi hoppas ska förbättra även volymerna för dryck.

Nya design på befintliga produkter

För att få en genomgående linje i våra produkter har vi under fjärde kvartalet uppdaterat våra befintliga produkter inom LOHILO glass med nya designer. Fokus har varit att göra förpackningen tydligare och skapa en röd tråd mellan de olika produktsegmenten. Samma smaker som säljer mest på heroprodukten glass ska få en tydlig koppling till våra andra produktgrupper såsom LOHILO proteinpulver.

Finansiering och likviditet

Vi har arbetat intensivt med att förbättra våra kassaflöden och följaktligen vår likviditetssituation. Arbetet har resulterat i ett tydligt stabilare läge som vi nu kan bygga vidare ifrån. Åtgärderna vi har genomfört kommer att fortsätta ge effekt både på vår kostnadsbas och på vårt resultat för 2023.

Richard Hertvig

VD

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 

 • Inga väsentliga händelser efter balansdagen

Framtida utveckling

Vi har under en tid ställt om bolaget med fokus på rätt produkter och en effektiv organisation. Idag har vi en helt annan organisation än för ett år sen. Arbetet för att få kontroll på kostnaderna och likviditet har gett resultat. Vi förbättrar resultatet hela tiden och ser att vi kommer fortsätta i samma linje framåt.

Vi har sett en minskad försäljning på grund av avslutade distributionskontrakt, men samtidigt har vårt ökade fokus på egna varumärken som bygger värde för bolaget gjort att vi nu ser ljuset i tunneln då den minskade produktportföljen och vårt ökade fokus på egna varumärken har bidragit till ökad försäljning på rätt varumärken och produkter. Vi kommer därför fortsätta att fokusera på egna varumärken då detta är viktigt för bolagets värde långsiktigt.

Lohilo Foods uppdaterade långsiktiga finansiella mål

Lohilos långsiktiga strategiska mål

  • Att systematiskt positionera sig inom functional food, med glass, dryck och hälsa som utvalda produktkategorier

Lohilos långsiktiga mål 2023–2027 är:

 • Att under perioden i genomsnitt nå en årlig tillväxt om:
  • En total årlig tillväxt överstigande 10 procent
 • Lohilo har vidare som långsiktiga mål:
  • Att öka exportandelen till att överstiga 50% av omsättningen
  • Att långsiktigt uppnå EBITDA-marginal om minst 10 procent.

Riskfaktorer

Begränsat antal stora kunder

Koncernens tre största kunder, ICA, Axfood och Coop står tillsammans för cirka 68 (74) procent av koncernens totala försäljning. Dessa tre kunder är stora och viktiga aktörer på den svenska livsmedelsmarknaden.

Omfattning: Om Bolaget skulle förlora någon av kunderna som beskrivs ovan riskerar det att få omfattande påverkan på Bolagets omsättning och resultat och kommer även att påverka den marknadsandel som Lohilo Foods för närvarande innehar inom dagligvarumarknaden.
 

Immateriella rättigheter

En viktig förutsättning för Bolagets möjligheter att expandera varumärket LOHILO internationellt är att Bolaget erhåller immaterialrättslig skydd för varumärket LOHILO på de aktuella marknaderna. Bolaget innehar idag immaterialrättsligt skydd för varumärket LOHILO inom Sverige och EU samt i viss omfattning även i Kina, USA, Australien och UK.

Omfattning: Geografiska begränsningar i Bolagets möjligheter att utnyttja varumärket LOHILO kan långsiktigt påverka Bolagets expansionsmöjligheter och därigenom på sikt begränsa Bolagets möjligheter att positivt utveckla omsättning och resultat.
 

Beroende av leverantörer

Produktionen av Bolagets produkter är beroende av ett begränsat antal leverantörer i nedströmskedjan. Leverantörerna som sådana är utbytbara men skulle leverantörerna drabbas av kapacitetsbegränsningar eller andra faktorer som påverkar leverantörernas verksamhet finns risk att Bolagets verksamhet på, framför allt kort sikt, påverkas negativt då det skulle medföra fördröjningar i leveransen.

Omfattning: Koncernens tre största leverantörer står tillsammans för cirka 62 (47) procent av koncernens totala behov av leverantörstjänster. Leveransproblem riskerar att under en period drabba koncernen i form av ökade kostnader, minskad omsättning och försämrat resultat.
 

Beroende av distributionsuppdrag

Lohilo Foods har idag uppdrag att inköpa, lagerhålla, distribuera och försälja ett antal varumärken, som till exempel Bubbies, på en given geografisk marknad. Tidslängden på kontrakten varierar från 12-36 månader med automatisk förlängning av avtalsperioden om ingendera part säger upp samarbetet.

Omfattning: Under året kom cirka 36 (42) procent av koncernens omsättning från dessa distributionsuppdrag. Värdet på respektive uppdrag varierar i storlek och förändras över tiden beroende på hur respektive marknaden utvecklas. Inför varje avtalsperiods förlängningstidpunkt finns risken att avtalet inte förlängs. Andelen kommer att minska under 2023.
 

Trender och konsumentbeteende

Det finns en ökad efterfrågan på dryck och snacks som ur ett hälso- och miljöperspektiv ses som attraktiva. Detta konsumentbeteende ligger i linje med de produkter som Lohilo Foods erbjuder genom bland annat proteinberikade glassar. Konsumentbeteenden och trender kan dock förändras snabbt och det finns en risk att Bolaget inte fångar upp förändrade konsumentbeteenden eller när nya trender etableras vilket kan innebära att Lohilo Foods tappar konkurrenskraft på marknaden.

Omfattning: Den del av koncernens produkter som hänförs till funktionella livsmedel bedöms motsvara cirka 48 (47) procent av koncernens totala produkter. En väsentlig negativ förändring i trender och konsumentbeteende på denna marknad nationellt och globalt skulle innebära att Bolaget riskerar att tappa såväl omsättning som resultat om snabb produktanpassning inte kan ske.
 

Framtida erbjudanden

Lohilo Foods kan i framtiden komma att anskaffa ytterligare kapital, beroende på hur kassaflödet från den löpande verksamheten utvecklas över tid samt framtida förvärv, genom att besluta om nyemission av aktier eller andra värdepapper. Nyemissioner kan komma att få negativ effekt på aktiernas marknadspris. Ytterligare emissionserbjudanden kan även riskera att minska det proportionella ägandet och röstandelen för innehavare av aktier i Bolaget (utspädning).
 

Rysslands invasion av Ukraina och eventuell expansion mot andra länder.

Lohilo Foods har stor del av kostnadsmassan för material och råvaror i EUR och USD.
Konflikten i Ukraina påverkar kostnader för transporter och råvaruinköp i Sverige samt har också gett effekter i form av en försämrad SEK-kurs mot EUR och USD vilket vi redan sett under början av året. Då det gäller priser jobbar vi med att ta fram långa kontrakt med våra UE så att vi har möjligheter att genomföra prishöjningar mot nästa led i samma omfattning som vi själva drabbas. Dock har vi inte möjlighet att följa detta helt då Drivmedelstillägg och valutaförändringar kommer löpande. Vi har tyvärr inte heller valutabalans mellan försäljning och inköp i EUR utan är överexponerade i våra inköp, både i EUR och USD. Bolaget arbetar idag inte med valutaterminer. Där finns alltså risker med snabb påverkan på vår bruttomarginal.

 

Utländska filialer

Superfruit Scandinavia AB har en utländsk filial i Norge, NUF med organisationsnummer 924 300 418. Bolaget beslutade i januari 2022 om att avveckla denna filial med omedelbar verkan då försäljning kan gå direkt eller via partners istället.

 

Hållbarhetsupplysningar

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Bolaget bedrev anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillverkningen påverkade miljön genom utsläpp till luft och kommunalt reningsverk. Med anledning av produktionsflytten anmäldes nedläggning av miljöfarlig verksamhet till Växjö kommun. Anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken upphörde 1 maj 2022.

Ägarförhållanden

Registrering av nyemissionen skedde hos bolagsverket per 2022-01-12. Per balansdagen innehar följande aktieägare mer än 10% av aktierna:

Richard Hertvig – 17,1%

Flerårsöversikt (Tkr)

Koncernen

2022 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 233 329 248 459 233 747 141 586 120 538
Balansomslutning 93 380 149 540 86 506 94 903 56 562
Avkastning på eget kap. (%) neg neg neg neg 18,17
Soliditet (%) 28,57 37,79 40,09 17,92 38,03

Moderbolaget

2022 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 211 587 225 842 233 747 138 616 120 538
Balansomslutning 101 854 150 710 85 172 86 984 45 929
Avkastning på eget kap. (%) neg neg neg neg 10,03
Soliditet (%) 42,29 43,32 39,16 21,56 47,45

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Nyckeltalsdefinition på nyckeltalet Avkastning på eget kapital är förändrad jämfört med fg års årsredovisning. För att förenkla redovisas avkastning på eget kapital vid årets slut.

Förändring av eget kapital (TSEK)

Koncernen Aktie-kapital Övrigt tillskjutetkapital Annat eget kapitalinkl. årets resultat Totalt
Belopp vid årets ingång 658 144 806 -88 958 56 507
Nyemission 280 -103 177
Nyemission under reg. -280 -280
Omräkningsdifferens 0 0
Personaloptioner 47 47
Årets resultat -29 771 -29 771
Belopp vid årets utgång 938 144 471 -118 729 26 680
Moderbolaget Aktie-kapital Ej registrerataktiekapital Överkurs-fond Balanseratresultat Åretsresultat Totalt
Belopp vid årets ingång 658 280 144 527 -21 130 -59 046 65 288
Nyemission 280 -103 177
Disposition enligt beslut av årets årsstämma: -59 046 59 046
Ej registrerad nyemission -280 -280
Personaloptioner 47 47
Årets resultat -22 153 -22153
Belopp vid årets utgång 938 0 144 471 -80 176 -22 153 43 079

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust                                                                                                           -80 176 064

årets förlust                                                                                                                    -22 153 236

                                                                                                                                          -102 329 300

behandlas så att

i ny räkning överföres                                                                                               -102 329 300

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

Nettoomsättning 2 233 329 248 459
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning -11 176 -2 186
Övriga rörelseintäkter 3 13 012 6 691
235 165 252 964
Rörelsens kostnader 10
Råvaror och Handelsvaror -149 316 -171 420
Övriga externa kostnader 5, 7 -66 889 -81 400
Personalkostnader 8 -34 823 -51 088
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -11 804 -12 612
-262 832 -316 520
Rörelseresultat -27 667 -63 556

Resultat från finansiella poster

10
Resultat från fordringar som är anläggningstillgångar 0 -17 313
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 6
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -2 675 -1 987
-2 675 -19 294
Resultat efter finansiella poster -30 342 -82 850
Resultat före skatt -30 342 -82 850
Skatt på årets resultat 11 571 13 999
Årets resultat -29 771 -68 851

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital 0 27 192
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Varumärken och Goodwill samt liknande rättigheter 12 33 970 40 094
33 970 40 094
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 13 1 703 7 526
Inventarier, verktyg och installationer 14 507 1 155
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 15 0 148
2 210 8 829
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 11 20 373 19 802
20 373 19 802
Summa anläggningstillgångar 56 554 68 725
Omsättningstillgångar
Varulager m m
19
Råvaror och förnödenheter 2 063 5 659
Färdiga varor och handelsvaror 17 027 24 606
Förskott till leverantörer 791 2 444
19 881 32 709
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 10 048 12 990
Aktuella skattefordringar 317 230
Övriga fordringar 20 8 130
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 5 140 6 751
15 513 20 101
Kassa och bank
1 433 812
Summa omsättningstillgångar 36 826 53 622
SUMMA TILLGÅNGAR 93 380 149 539

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
22, 23
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Aktiekapital 938 658
Övrigt tillskjutet kapital 144 471 144 806
Annat eget kapital inklusive årets resultat -118 729 -88 958
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 26 680 56 506
Summa eget kapital 26 680 56 506
Avsättningar
Övriga avsättningar 1 500 0
Summa avsättningar 1 500 0
Långfristiga skulder
24
Skulder till kreditinstitut 26 4 211 9 350
4 211 9 350
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 25, 26 15 342 15 893
Skulder till kreditinstitut 26 5 091 5 426
Förskott från kunder 604 810
Leverantörsskulder 17 767 34 254
Aktuella skatteskulder 187 23
Övriga skulder 12 307 11 523
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 9 691 15 754
60 989 83 683
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 93 380 149 539

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -30 342 -82 850
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 14 637 17 691
Betald skatt 77 -562
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -15 628 -65 721

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager och pågående arbeten 12 828 -4 188
Förändring kundfordringar 2 942 9 805
Förändring av kortfristiga fordringar 1 647 918
Förändring leverantörsskulder -16 487 15 969
Förändring av kortfristiga skulder -5 485 14 200
Kassaflöde från den löpande verksamheten -20 183 -29 017

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -54 -10 600
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -357 -1 734
Kassaflöde från investeringsverksamheten -411 -12 334

Finansieringsverksamheten

Nyemission/Optioner 27 240 58 834
Tecknat men ej inbetalt kapital 0 -27 192
Förändring långfristiga finansiella skulder -5 139 -5 558
Förändring kortfristiga finansiella skulder -886 12 657
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 21 215 38 741
Årets kassaflöde 621 -2 610

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början 812 3 422
Likvida medel vid årets slut 1 433 812
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 211 587 225 842
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning -11 804 -2 443
Övriga rörelseintäkter 3 14 631 6 630
214 414 230 029
Rörelsens kostnader 10
Råvaror och handelsvaror -134 924 -156 185
Övriga externa kostnader 5, 7 -62 226 -76 350
Personalkostnader 8 -31 848 -48 510
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -5 353 -7 179
-234 351 -288 224
Rörelseresultat 4 -19 937 -58 195

Resultat från finansiella poster

10
Resultat från fordringar som är anläggningstillgångar 0 -17 313
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -2 116 -1 645
-2 116 -18 958
Resultat efter finansiella poster -22 053 -77 153
Koncernbidrag -100 0
Resultat före skatt -22 153 -77 153
Skatt på årets resultat 11 0 18 107
Årets resultat -22 153 -59 046

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital 0 27 192
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 12 672 906
672 906
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 13 692 6 277
Inventarier, verktyg och installationer 14 271 660
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 15 0 148
963 7 085
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 16, 17 51 037 51 037
Uppskjuten skattefordran 11 18 107 18 107
69 144 69 144
Summa anläggningstillgångar 70 779 77 135
Omsättningstillgångar
Varulager m m
19
Råvaror och förnödenheter 0 2 135
Färdiga varor och handelsvaror 13 680 23 349
Förskott till leverantörer 791 2 413
14 471 27 897
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 8 235 11 027
Fordringar hos koncernföretag 2 389 239
Aktuella skattefordringar 0 200
Övriga fordringar 20 6 97
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 4 920 6 531
15 550 18 094
Kassa och bank
1 054 392
Summa omsättningstillgångar 31 075 46 383
SUMMA TILLGÅNGAR 101 854 150 710

EGET KAPITAL OCH SKULDER

23
Eget kapital
22, 23
Bundet eget kapital
Aktiekapital 938 658
Ej registrerat aktiekapital 0 280
938 938
Fritt eget kapital
23
Fri överkursfond 144 471 144 527
Balanserad vinst eller förlust -80 176 -21 130
Årets resultat -22 153 -59 046
42 141 64 351
Summa eget kapital 43 079 65 289
AvsättningarÖvriga avsättningar 1 500 0
Summa avsättningar 1 500 0
Långfristiga skulder
24, 27
Skulder till kreditinstitut 26 4 127 9 051
Summa långfristiga skulder 4 127 9 051
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 25, 26 10 307 12 294
Skulder till kreditinstitut 26 4 800 5 056
Förskott från kunder 558 810
Leverantörsskulder 15 678 31 324
Skulder till koncernföretag 904 1 208
Skatteskulder 186 0
Övriga skulder 11 961 11 053
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 8 754 14 625
Summa kortfristiga skulder 53 148 76 370
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 101 854 150 710

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -22 053 -77 153
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 7 941 7 747
Betald skatt -13 -529
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -14 125 -69 935

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av varulager och pågående arbete 13 426 624
Förändring av kundfordringar 2 792 11 767
Förändring av kortfristiga fordringar -248 1 498
Förändring av leverantörsskulder -15 646 13 039
Förändring av kortfristiga skulder -5 215 13 789
Kassaflöde från den löpande verksamheten -19 016 -29 218

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -54 -130
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -293 -1 270
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 18 0 -10 470
Kassaflöde från investeringsverksamheten -347 -11 870

Finansieringsverksamheten

Nyemission 27 192 58 834
Tecknat ej inbetalt kapital 0 -27 192
Förändring långfristiga finansiella skulder -4 924 -5 418
Förändring kortfristiga finansiella skulder -2 243 12 194
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 025 38 418
Årets kassaflöde 662 -2 670

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början 392 3 062
Likvida medel vid årets slut 1 054 392

Noter

Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är förändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Koncernredovisning

Konsolideringsmetod

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

Dotterföretag

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över dotterföretaget.

Transaktioner mellan koncernföretag

Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov.

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har eliminerats i koncernresultaträkningen.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan av- och nedskrivning prövas årligen. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Tillgångstyp:                                                                                                                                                                                  Antal år

Varumärken och goodwill samt liknande rättigheter                                                                       5-10

Nedlagda utgifter på annans fastighet                                                                                                                                20

Maskiner och andra tekniska anläggningar                                                                                          5

Inventarier, verktyg och maskiner                                                                                                                                        5

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

 

Offentliga bidrag

I de fall ingen framtida prestation för att erhålla bidraget krävs, intäktsredovisas offentliga bidrag då villkoren för att erhålla bidraget är uppfyllda. Offentliga bidrag värderas till verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och i framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.

Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende tillämpade redovisningsprinciper samt källor till osäkerhet i uppskattningar, främst relaterade till redovisat värde på immateriella och finansiella anläggningstillgångar. Det bokförda värdet är beroende av att den framtida marknaden för bolagets produkter utvecklas som förväntat. Bedömningen per den 31 december 2022 är att redovisat värde på dessa poster inte överstiger verkligt värde.

I bokslutet per 31 december 2022 finns även upptaget reservering av kostnader för nedläggning av fabriken i Växjö. Bedömningen per den 31 december 2022 är att redovisat värde på dessa poster inte överstiger verkligt värde.

I bokslutet per 31 december 2022 finns även upptaget omsättningstillgång gällande fordran i och med de ekonomiska oegentligheterna samt nedskrivningar denna fordran till noll kronor per bokslutsdatumet. Bedömningen per den 31 december 2022 är att redovisat värde på dessa poster inte överstiger verkligt värde.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

Koncernen

 

2022 2021

Nettoomsättningen per geografisk marknad

Sverige 198 171 212 018
Export 35 158 36 441
233 329 248 459

Moderbolaget

2022 2021

Nettoomsättningen per geografisk marknad

Sverige 179 331 193 102
Export 32 256 32 740
211 587 225 842

Not 3 Offentliga bidrag

Koncernen

Övriga rörelseintäkter består till 327 Tkr (71 Tkr) av offentliga bidrag.

 

Moderbolaget

Övriga rörelseintäkter består till 327 Tkr (71 Tkr) av offentliga bidrag.

Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Moderbolaget

Under året har moderbolaget haft försäljning till dotterbolag om 1 800 Tkr (0) och inköp från dotterbolag om 3 839 Tkr (2 886)

2022 2021
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen 2,62 % 1,27 %
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen 0,80 % 0,00 %

Not 5 Arvode till revisorer

Koncernen

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

 

2022 2021

BDO

Revisionsuppdrag 211 0
211 0
Crowe Tönnervik Revision AB
Revisionsuppdrag 0 190
Övriga tjänster 0 78
0 268

A2 Revision

Revisionsuppdrag 0 36
0 36

Moderbolaget

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

2022 2021

BDO

Revisionsuppdrag 176 0
Övriga tjänster 0 0
0 0

Crowe Tönnervik Revision AB

Revisionsuppdrag 0 190
Övriga tjänster 0 78
0 268

Not 7 Leasingavtal- Operationell leasing leasetagare

Koncernen

Årets leasing- och hyreskostnader avseende leasing- och hyresavtal, uppgår till 20 205 Tkr (23 800).

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal och hyres-, avtal förfaller till betalning enligt följande

 

2022 2021
Inom ett år 16 324 15 403
Senare än ett år men inom fem år 38 533 38 014
Senare än fem år 44 697 55 596
99 554 109 012

Moderbolaget

Årets leasing- och hyreskostnader avseende leasing- och hyresavtal, uppgår till 19 209 Tkr (22 780).

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal och hyres-, avtal förfaller till betalning enligt följande

2022 2021
Inom ett år 15 359 14 732
Senare än ett år men inom fem år 38 533 37 054
Senare än fem år 44 697 55 596
98 589 107 382

Not 8 Anställda och personalkostnader

Koncernen

 

2022 2021

Medelantalet anställda

Kvinnor 14 17
Män 37 68
51 85

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 1 135 3 681
Övriga anställda 24 105 35 182
25 240 38 863

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 10 691
Pensionskostnader för övriga anställda 1 855 2 235
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 8 367 13 089
10 232 16 015
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 35 472 54 878

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 50 % 50 %
Andel män i styrelsen 50 % 50 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 40 % 50 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 60 % 50 %

Moderbolaget

2022 2021

Medelantalet anställda

Kvinnor 12 15
Män 35 66
47 81

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör  333 3 010
Övriga anställda 22 859 34 084
23 192 37 094

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 0 670
Pensionskostnader för övriga anställda 1 680 2 239
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 7 644 12 324
9 324 15 233
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 32 516 52 327

Pensionsförpliktelser

Nuvarande styrelse och verkställande direktör 0 0
Tidigare styrelse och verkställande direktör 0 0
0 0

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 50 % 50 %
Andel män i styrelsen 50 % 50 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 40 % 50 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 60 % 50 %

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen

2022 2021

 

Ränteintäkter 0 0
Övriga räntekostnader -1 396 -1 561
Kursdifferenser -1 279 -420
Årets nedskrivning* 0 -17 313

 

-2 675 -19 294

Moderbolaget

2022 2021

 

Övriga räntekostnader -1 111 -1 416
Kursdifferenser -1 005 -229
Årets nedskrivning* 0 -17 313

 

-2 116 -18 958

*Nedskrivningar ovan avser nedskrivning av fordran avseende ekonomiska oegentligheter.

Not 10 Jämförelsestörande poster

Koncernen

 

2022 2021
Kostnader för omstrukturering av verksamheten -4 104 -4 209
Kostnader för avslut av personal -263 -2 347
Tilläggsköpeskillingar Nordic Mochi & Järna glass 0 -1 187
Utförsäljning av varulager- Nick's produkter 0 -2 746
Utrangering ej nyttjade varumärken 0 -366
Nedskrivning fordran misstänkta ekonomiska oegentligheter 0 -17 313
-4 367 -28 168

Moderbolaget

2022 2021

 

Kostnader för omstrukturering av verksamheten -4 104 -4 209
Kostnader för avslut av personal -263 -2 347
Tilläggsköpeskillingar Nordic Mochi & Järna glass 0 -1 187
Utförsäljning av varulager- Nick's produkter 0 -2 746
Utrangering ej nyttjade varumärken 0 -366
Nedskrivning fordran misstänkta ekonomiska oegentligheter 0 -17 313

 

-4 367 -28 168

Ovan sammanställs de jämförelsestörande posterna som haft en påverkan på bolagets och koncernens resultat under 2021 och 2022.

Kostnader för omstrukturering av verksamheten avser kostnader orsakade av beslutet att upphöra med egen produktion i Växjö och flytta produktionen till en underleverantör. Posten består av nedskrivningar av anläggningstillgångar om 2 357 TSEK (-2 685) samt övriga kostnader 1 747 TSEK (-1 524). Bakgrunden är att säkerställa produktionskapacitet för att möta bolagets tillväxtmål på lång sikt. Andra positiva effekter är minskning av bolagets kapitalbindning samtidigt som produktkalkylerna förbättras. Flytten beräknas att ge positiv resultateffekt redan under 2023, men full effekt väntas uppnås först under 2024.

Kostnader för avslut av personal härrör sig från avslut av personal som är arbetsbefriade under sin uppsägningstid och inkluderar kostnader för lön, samt lönebikostnader.

Tilläggsköpeskillingar Nordic Mochi och Järna glass avser köpeskillingar som är avtalade om i samband med förvärvet av bolagen. Tilläggsköpeskilling avser en provision per såld enhet. Tillväxten av försäljningen på produkten har varit bättre än förväntat vid förvärvsdatumet och överstiger därmed anteciperade tilläggsköpeskillingar som reserverades för vid förvärvsdatumet. I enlighet med K3 redovisas därför dessa som försäljningsprovisioner. Efter 31 december 2021 finns inga mer utstående åtaganden till säljarna av respektive företag.

I samband med tvisten med Nick’s har bolaget haft utmaningar med att avyttra varulager av dessa produkter till fullpris. För att minska ner våra lagersaldon har varorna sålts till ett mycket rabatterat pris. Marginalpåverkan för denna utförsäljning beräknas uppgå till 0 TSEK (-2 746).

I samband med bokslut har värdering gjorts av de varumärken som har varit upptagna som anläggningstillgångar och bedömt att utrangeringsbehov funnits.

Finansiella kostnader består delvis av en nedskrivning av fordran mot den misstänkte på det belopp som bedöms ha förskingrats och där fordran av försiktighetsskäl värderas till noll.

 

Not 11 Aktuell och uppskjuten skatt

Koncernen

2022 2021

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt 0 0
Uppskjuten skatt 571 13 999
Totalt redovisad skatt 571 13 999

Avstämning av effektiv skatt

2022 2021
Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt

-30 342 -82 851

Skatt enligt gällande skattesats

20,60 6 250 20,60 17 067
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader, kostnader bokförda direkt mot eget kapital, ändrad skattesats m.m. -5 679 -3 068

Redovisad effektiv skatt

1,9 571 16,90 13 999

Moderbolaget

2022 2021

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt 0 0
Uppskjuten skatt 18 107 18 107
Totalt redovisad skatt 18 107 18 107

Avstämning av effektiv skatt

2022 2021
Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt

-22 153 -77 153

Skatt enligt gällande skattesats

20,60 4 563 20,60 15 894
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader, kostnader bokförda direkt mot eget kapital, ändrad skattesats m.m. -4 563 2 213

Redovisad effektiv skatt

0 0 23,47 18 107

Not 12 Varumärken och goodwill samt liknande rättigheter

Koncernen

 

2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 49 458 9 829
Inköp 54 40 544
Försäljningar/utrangeringar 0 -914
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 49 512 49 458
Ingående avskrivningar -9 364 -3 511
Förvärv 0 -1 029
Omklassificeringar 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 548
Årets avskrivningar -5 778 -5 372
Utgående ackumulerade avskrivningar -15 142 -9 364
Årets nedskrivningar -400 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -400 0
Utgående redovisat värde 33 970 40 094

Moderbolaget

2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 442 2 226
Inköp 54 130
Försäljningar/utrangeringar 0 -914
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 496 1 442
Ingående avskrivningar -535 -639
Försäljningar/utrangeringar 0 548
Årets avskrivningar -289 -445
Utgående ackumulerade avskrivningar -824 -535
Utgående redovisat värde 672 906

Not 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen

 

2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 36 273 32 006
Inköp 13 4 267
Omklassificeringar 148 0
Försäljningar/utrangeringar -30 084 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 350 36 273
Ingående avskrivningar -26 061 -19 823
Förvärv 0 -2 252
Årets avskrivningar -2 936 -3 987
Försäljningar/utrangeringar 24 350 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 647 -26 061
Ingående nedskrivningar -2 685 0
Årets nedskrivningar -2 357 -2 685
Försäljningar/utrangeringar 5 042 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 -2 685
Utgående redovisat värde 1 703 7 526

Moderbolaget

2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 32 468 32 006
Inköp 0 462
Omklassificeringar 148 0
Försäljningar/utrangeringar -30 084 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 532 32 468
Ingående avskrivningar -23 505 -19 823
Årets avskrivningar -2 685 -3 683
Försäljningar/utrangeringar 24 350 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 840 -23 505
Ingående nedskrivningar -2 685 0
Årets nedskrivningar -2 357 -2 685
Försäljningar/utrangeringar 5 042 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 -2 685
Utgående redovisat värde 692 6 277

Not 14 Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen

 

2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 4 651 3 337
Inköp 344 1 314
Försäljningar/utrangeringar -660 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 335 4 651
Ingående avskrivningar -3 496 -2 577
Förvärv 0 -599
Årets avskrivningar -332 -320
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 828 -3 496
Utgående redovisat värde 507 1 155

Moderbolaget

2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 660 0
Inköp 293 660
Försäljningar/utrangeringar -660 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 293 660
Ingående avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar -22 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -22 0
Utgående redovisat värde 271 660

Not 15 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

Koncernen

 

2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 148 0
Inköp 0 148
Omklassificeringar -148 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 148
Utgående redovisat värde 0 148

Moderbolaget

2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 148 0
Inköp 0 148
Omklassificeringar -148 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 148
Utgående redovisat värde 0 148

Not 16 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget

2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 51 037 8 461
Inköp 0 42 575
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 51 037 51 037
Utgående redovisat värde 51 037 51 037

Not 17 Specifikation andelar i koncernföretag

Moderbolaget

 

Namn

Kapital-andel Rösträtts-andel Bokförtvärde
Sportglass AB 100% 100% 50
Järna Glass Varumärkes (JGV) AB 100% 100% 4 197
Nordic Mochi AB 100% 100% 4 214
Superfruit Scandinavia AB 100% 100% 42 575
51 037

Org.nr

Säte

Eget kapital Resultat
Sportglass AB 556981-2810 Växjö 49 0
Järna Glass Varumärkes (JGV) AB 559159-1127 Växjö 50 0
Nordic Mochi AB 556936-4044 Växjö 50 -190
Superfruit Scandinavia AB 556726-6183 Götene 2 402 -2 192

 

Not 18 Förvärv av dotterföretag

Moderbolaget

Under 2021 förvärvades Superfruit Scandinavia AB. Förvärvet inkluderade varumärkena Superfruit, Kleen, Steen och Kombucha. Förvärvet skedde i två steg där 75,6% tillträddes per 1 mars 2021 och de återstående 24,4% tillträddes per 6 juli 2021.
Kostnader relaterade till förvärvet på 333 Tkr har adderats till förvärvskostnad och balanserats i moderbolaget, de ingår därmed i goodwillposten i koncernen. Superfruit Scandinavia har sedan förvärvsdatum bidragit till koncernens nettoomsättning med 27 771 Tkr och EBITA med -520 Tkr.

2022-12-31 2021-12-31
Värdet av förvärvade tillgångar och skulder var enligt
förvärvsanalysen
Immateriella tillgångar 0 2 072
Materiella tillgångar 0 1 341
Finansiella tillgångar 0 1 557
Varulager 0 5 171
Fordringar 0 3 936
Kassa 0 -3 061
Långfristiga skulder 0 -547
Kortfristiga skulder 0 -5 153
Goodwill 0 37 259
Utbetald köpeskilling 0 42 575
Likvida medel i det förvärvade företaget 0 3 061
Påverkan på koncernens likvida medel 0 45 636

Not 19 Varulager

Koncernen

 

2022-12-31 2021-12-31
Råvaror och förnödenheter 2 063 5 659
Färdiga varor och handelsvaror 17 027 24 606
Förskott för varor och tjänster 791 2 444
19 881 32 709

Moderbolaget

2022-12-31 2021-12-31
Råvaror och förnödenheter 0 2 135
Färdiga varor och handelsvaror 13 680 23 349
Förskott för varor och tjänster 791 2 413
14 471 27 897

Not 20 Övriga fordringar

Koncernen

 

2022-12-31 2021-12-31
Fordran oegentligheter * 0 17 313
Nedskrivning av kortfristiga fordran oegentligheter * 0 -17 313
Övriga kortfristiga fordringar 8 131
8 131

Moderbolaget

2022-12-31 2021-12-31
Fordran oegentligheter * 0 17 313
Nedskrivning av kortfristiga fordran oegentligheter * 0 -17 313
Övriga kortfristiga fordringar 6 97
6 97

*Under februari 2022 tillsattes en intern utredning gällande misstänkta ekonomiska oegentligheter som inbegriper en anställd i Lohilo Foods AB. Resultatet av utredningen bekräftar de misstankar som uppkommit och därför polisanmäldes händelsen i mitten av februari för vidare utredning av Polisen. De ekonomiska oegentligheterna bedöms ha pågått sedan 2016 och fram till hösten 2021. I Lohilo Foods AB har 17,3 MSEK bokats upp som en fordran och samtidigt har fordran skrivits ner med samma belopp.

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen

 

2022-12-31 2021-12-31
Förutbetald leasing 2 558 3 581
Förutbetalda hyreskostnader 1 996 2 128
Förutbetalda försäkringspremier 72 218
Övriga förutbetalda kostnader 514 803
Upplupna intäkter 0 22
5 140 6 751

Moderbolaget

2022-12-31 2021-12-31
Förutbetald leasing 2 543 3 571
Förutbetalda hyreskostnader 1 831 1 970
Förutbetalda försäkringspremier 67 218
Övriga förutbetalda kostnader 479 750
Upplupna intäkter 0 22
4 920 6 531

Not 22 Antal aktier och kvotvärde

Moderbolaget

Namn

Antalaktier Kvot-värde
Antal / värde vid årets ingång 15 670 105 0,04
Nyemission 6 659 794 0,04
22 329 899

Not 23 Förändring av eget kapital

Moderbolaget

Antal aktier: 22 329 899
Aktie-kapital Ej registrerataktiekapital Överkurs-fond Balanseratresultat Åretsresultat Totalt
Belopp vid årets ingång 658 280 144 527 -21 130 -59 046 65 288
Nyemission 280 -56 224
Disposition enligt beslut av årets årsstämma: -59 046 59 046 0
Ej registrerad nyemission -280 -280
Årets resultat -22 153 -22 153
Belopp vid årets utgång 938 0 144 471 -80 176 -22 153 43 079

 

Not 24 Långfristiga skulder

Koncernen

 

2022-12-31 2021-12-31
Skulder till kreditinstitut -4 211 -9 350
-4 211 -9 350

Moderbolaget

2022-12-31 2021-12-31

 

Skulder till kreditinstitut -4 127 -9 051

 

-4 127 -9 051

Not 25 Checkräkningskredit

Koncernen

 

2022-12-31 2021-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 22 000 26 000
Utnyttjad kredit uppgår till 15 343 15 893

Moderbolaget

2022-12-31 2021-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 16 000 20 000
Utnyttjad kredit uppgår till 10 307 12 294

Not 26 Ställda säkerheter

Koncernen

 

2022-12-31 2021-12-31
Företagsinteckningar 48 000 48 000
Depositioner för hyresförpliktelser 106 106
Depositioner för eventuella förpliktelser mot leverantör 2 2
48 108 48 108

Moderbolaget

2022-12-31 2021-12-31

För företagets egen räkning:

Företagsinteckningar 42 000 42 000
42 000 42 000

Not 27 Eventualförpliktelser

Moderbolaget

Lohilo Foods AB (publ) har ett borgensåtagande avseende Superfruit Scandinavia AB gentemot SEB motsvarande Superfruit Scandinavia ABs vid var tid utnyttjade kreditutrymme hos SEB.

Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen

 

2022-12-31 2021-12-31
Upplupna löner och ersättningar 5 506 10 128
Övriga upplupna kostnader 4 185 5 628
9 691 15 755

Moderbolaget

2022-12-31 2021-12-31
Upplupna löner och ersättningar 4 920 9 687
Övriga upplupna kostnader 3 834 4 939
8 754 14 626

Underskrifter

Växjö, den dag som framgår enligt våra elektroniska underskrifter

Richard Hertvig Hans Jacobsson
Verkställande direktör Ordförande
Anna Frick Therese Lundstedt

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår enligt min elektroniska underskrift

BDO Göteborg AB                                                                            

Katarina Eklund                          
Auktoriserad revisor

Årsredovisningen finns tillgänglig för nerladdning på bolagets hemsida www.lohilofoods.com

För ytterligare information kontakta:

Richard Hertvig, VD, richard@lohilofoods.com, +46 70886 94 44

Om Lohilo Foods AB (publ)

Lohilo Foods AB (publ), som grundades 2008, är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar LOHILO, Järnaglass, Superfruit, Alvestaglass, Häagen-Dazs, Bubbies och Halo Top.

Nylandavägen 2, 352 50 Växjö | Org.nr: 556740-7050 | Tel: 0470-72 91 78 | lohilofoods.com | info@lohilofoods.com

”Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Lohilo Foods innehar FNCA Sweden AB, som nås på info@fnca.se respektive 08-52800399, uppdraget som Certified Adviser.”

Richard Hertvig
VD och Koncernchef
richard@lohilofoods.com