ÅRSSTÄMMA HAR HÅLLITS I OSSDSIGN AB

Idag har årsstämman 2021 hållits i OssDsign AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på bolagets webbplats www.ossdsign.com).

Årsstämman beslutade:

 • att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020;
 • att bolagets ansamlade vinstmedel ska balanseras i ny räkning och att det inte ska ske någon utdelning;
 • att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020;
 • att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, om omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter (Simon Cartmell, Anders Qvarnström, Håkan Engqvist, Newton Aguiar och Viktor Drvota), samt omval av Simon Cartmell som styrelseordförande;
 • att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor samt om omval av KPMG AB som bolagets revisor;
 • att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 000 000 kronor varav
  350 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 250 000 kronor till var och en av Anders Qvarnström och Newton Aguiar samt 150 000 kronor Håkan Engqvist;
 • att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
 • om ett bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler genom vilket bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst
  10 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er);
 • om ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter innefattande riktad emission av högst 3 024 945 teckningsoptioner (varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie under perioden från och med den 1 juli 2024 till och med den 31 december 2024) samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogrammet; samt
 • om ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter innefattande riktad emission av högst
  799 041 teckningsoptioner (varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie under perioden från och med den 1 juli 2024 till och med den 31 december 2024) samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogrammet.

För mer information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90

morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser:
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm,
tel: +46 (0)8-463 80 00, email: 
certifiedadviser@penser.se.

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2021 kl. 13:30 CET.

Om OssDsign
OssDsigns vision är att skapa regenerativa lösningar, som så naturligt som möjligt återställer och botar patienter med kranie- och ryggradsdefekter. OssDsigns drivkraft är att ge patienter livet de förtjänar tillbaka, genom att i samarbete med kirurger integrera biomaterial och klinisk design för att skapa produkter som ger bättre läkningsförmåga. Med huvudkontor i Sverige förser OssDsign sjukhus över hela världen med implantat för kraniell rekonstruktion och andra applikationer inom ortopedisk kirurgi. OssDsign (OSSD) är noterad på First North sedan 24 maj 2019. För mer information, se http://www.ossdsign.com