Eco Wave Power Global AB (publ) har lämnat in prospekt och kommer att inleda en investerar-roadshow för börsnotering av amerikanska depåbevis på Nasdaq i USA

Eco Wave Power Global AB (publ) kommer att inleda en investerar-roadshow och har lämnat in ett preliminärt prospekt för en potentiell börsnotering av amerikanska depåbevis i USA för handel på Nasdaq i USA.

Stockholm, 22 juni, 2021 – Eco Wave Power Global AB (publ) (“EWPG”) offentliggör att bolaget idag lämnat in ett preliminärt prospekt till U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) och kommer att inleda en investerar-roadshow avseende noteringen av amerikanska depåbevis (”Depåbevisen”) med målsättningen att anskaffa cirka 9 miljoner USD (motsvarande cirka 77,67 miljoner SEK baserat på växelkursen om 1 USD = 8,63 SEK per den 21 juni 2021) i bruttolikvid (”Erbjudandet”). Därutöver har EWPG beviljat A.G.P./Alliance Global Partners (”A.G.P.”), sole book-running manager, ett alternativ om att köpa upp till ytterligare 15% Depåbevis för att täcka eventuell övertilldelning. 

Ett registreringsdokument (innehållande det preliminära prospektet) hänförligt till Depåbevisen har lämnats in till SEC men har ännu inte fått verkan. Dessa Depåbevis får inte säljas och erbjudanden om att köpa Depåbevis får inte accepteras före det att registreringsdokumentet får verkan. Innan du investerar bör du läsa det preliminära prospektet i registreringsdokumentet (SEC reg.nr. 333-256515) och de andra dokumenten som EWPG har lämnat in till SEC för mer information om EWPG och Erbjudandet. Kopior av dessa dokument finns tillgängliga på www.sec.gov.

I det preliminära prospektet framgår att värdet per Depåbevis på den amerikanska Nasdaq-börsen kommer att motsvara värdet på 8 svenska stamaktier som handlas på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”), med ett angivet prisintervall på 10 USD – 12 USD per Depåbevis (motsvarande 86,3 SEK – 103,56 SEK per Depåbevis, vilket motsvarar ett aktiekursintervall på 10,79 SEK – 12,95 SEK på Nasdaq First North). Vid antagande om ett pris motsvarande mittpunkten i prisintervallet, är målsättningen att Erbjudandet ska omfatta 818 181 Depåbevis.

EWPGs stamaktier är för närvarande listade på Nasdaq First North under kortnamnet ”ECOWVE”. EWPG har ansökt om att lista sina Depåbevis på amerikanska Nasdaq-börsen under kortnamnet ”WAVE”, som har reserverats. 

EWPG kommer att offentliggöra resultatet av Erbjudandet efter att prissättning skett, i ett efterföljande pressmeddelande, men övriga detaljer avseende Erbjudandet är beroende av marknadsvillkor och efterfrågan från investerare, och Erbjudandet kan komma att avbrytas. Inlämnandet av prospektet till amerikanska SEC medför inga konsekvenser för EWPGs listning på Nasdaq First North i Sverige.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja eller en hänvisning till ett erbjudande om att köpa, och det ska inte ske någon försäljning av dessa värdepapper i någon stat eller jurisdiktion i vilken sådant erbjudande, sådan hänvisning eller sådan försäljning skulle vara olaglig före registreringen eller kvalificeringen enligt värdepapperslagstiftningen i någon sådan stat eller jurisdiktion.

 

Om Eco Wave Power Global AB (publ)

Eco Wave Power Global AB (publ) (”EWPG”) är ett ledande teknikföretag för landbaserad vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. EWPGs vision är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havsvågor.

EWPG har erhållit ett erkännande som “banbrytande teknik” av Israels energiministerium och betecknades som en “effektiv lösning” av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWPGs projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond och från Europeiska kommissionens program HORIZON2020. Företaget har också nyligen erkänts av FN och mottagit “Climate Action Award”.

 

EWPG-aktien (ECOWVE) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor (+46 8-528 00 399, info@fnca.se).

Läs mer om Eco Wave Power Global AB (publ) på: www.ecowavepower.com.

Information på, eller tillgänglig genom, den ovannämnda hemsidan utgör inte del av detta pressmeddelande.

 

Detta pressmeddelande innehåller uttryckliga eller underförstådda framåtriktade uttalanden enligt amerikanska federala värdepapperslagar. Till exempel använder EWPG framåtriktade uttalanden vid diskussion om det förväntade kommande Erbjudandet, bruttolikviden från Erbjudandet, tidpunkten för Erbjudandet och den förväntade tidpunkten för inledande av handel med Depåbevis på den amerikanska Nasdaq-börsen. Dessa framåtriktade uttalanden och deras konsekvenser baseras endast på de nuvarande förväntningarna från EWPGs ledning och är föremål för ett antal faktorer och osäkerheter som kan få de faktiska resultaten att skilja sig väsentligt från de som beskrivs i de framåtriktade uttalandena. Erbjudandet kanske inte genomförs, kan försenas eller kan kompletteras med andra villkor än vad som för närvarande planeras. Om inte annat föreskrivs i lag åtar sig EWPG ingen skyldighet att offentliggöra revideringar av dessa framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser eller omständigheter efter datumet för detta eller att återspegla förekomsten av oförutsedda händelser. Mer detaljerad information om risker och osäkerheter som påverkar EWPG finns under rubriken “Riskfaktorer” i EWPGs registreringsdokument i Form F-1 inlämnat till SEC, som finns tillgängligt på www.sec.gov.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. EWPG har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har eller kommer att tas fram i samband därmed. I samtliga EES-medlemsstater adresseras och riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Inna Braverman, CEO
Inna@ecowavepower.com
+97235094017

Aharon Yehuda, CFO
Aharon@ecowavepower.com

Denna information är sådan som EWPG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 juni 2021 kl. 15.00.