Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019

EWPG Holding AB (publ) rapporterar betydande framsteg under de tre första kvartalen 2019

 

I Q3 har EWPG Holding AB (publ) (“Företaget”, “Eco Wave Power” eller “EWP”) vi varit inriktade på att stärka vår teknik, patentportfölj och utöka vårt kärnteam och vår projektledning, vilket gör att vi kan ta itu med det globala intresset för vår teknik, påskynda genomförandet av vågenergilicensprocesser och stärka vår implementeringskapacitet.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Siffrorna inom parentes avser resultatet under motsvarande period föregående år.

Tredje kvartalet 2019

 • Intäkter (bidrag) om 0,5 MSEK (0).
 • Nettoförlust om 8,2 MSEK (2,2). Nettoförlust exkl. IPO-relaterade kostnader på 3,9 MSEK.
 • Resultat per aktie om -0,3 SEK (-19,8).
 • Per den 30 september 2019 uppgick likvida medel till 108,4 MSEK.

Första nio månader 2019

 • Intäkter (bidrag) om 0,7 MSEK (0).
 • Nettoförlust om 13,6 MSEK (5,8).
 • Resultat per aktie om -0,9 (-53,0).

Viktiga händelser mellan den 1 januari och den 30 september 2019

 • Den 18 juli noterades EWPG Holding på Nasdaq First North. Eco Wave Power tog in 120,8 MSEK från investerare, vilket gör den till den näst största noteringen på Nasdaq First North vid det datumet. Eco Wave Power välkomnade cirka 5 900 nya aktieägare i EWPG Holding AB, inklusive AP4 och Skandia Fonder, som blir två av bolagets största ägare, samt styrelseordförande, Mats Andersson, och styrelseledamot, Elias Jacobson.
 • Efter börsnoteringen köpte David Leb, medgrundare av Eco Wave Power 39 800 ytterligare aktier i bolaget, vilket utökade hans innehav till 11 789 800 och Elias Jacobson ökade sitt innehav med 20 000 aktier.
 • Eco Wave Power vann det prestigefyllda FN:s Global Climate Action Award, som officiellt kommer att tilldelas bolaget under COP25.
 • Eco Wave Power lämnade in ett nytt patent för ett kombinerat våg- och solsystem och började testa systemet i Jaffa Port, Israel.
 • Eco Wave Power fick patentansökningarna godkända av EWPs egenutvecklade automatiseringssystem.
 • I september 2019 lämnade Eco Wave Power in hela rapporten till Horizon2020 och fick hela bidraget från Horizon2020.
 • Eco Wave Power uppfyllde den andra milstolpen för beviljandet anslag från Chief Scientist of Israel’s Ministry of Energy. Finansieringen används för Jaffa Port projektets utvidgning.
 • Eco Wave Power påbörjade upphandling av komponenter för expansionen i Jaffa Port. Eco Wave Power samarbetar med Siemens i projektet, som kommer att tillhandahålla el och nätanslutningsteknologi och samtidigt uppgradera Eco Wave Powers komponenter för förbättrad systemeffektivitet.
 • Eco Wave Power genomförde en miljöundersökning i Jaffa Port. Undersökningen genomfördes av Dr. Gil Ben Nathan, från GEO-TEVA Environmental Consulting. Resultatet av undersökningen visar att EWPs projekt inte har någon negativ påverkan på den omgivande miljön.
 • Eco Wave Power och EDF Renewables har etablerat ett joint venture bolag i enlighet med avtalet som undertecknats mellan parterna under andra kvartalet. Det första styrelsemötet hölls i oktober.
 • Representanter från Eco Wave Power, EDF Renewables IL och Siemens träffades med IEC (Israel Electric Company) för att diskutera de nästa stegen som krävs för nätanslutningen till Jaffa hamnens utvidgningsprojekt.
 • Eco Wave Power fick nya avsiktsförklaringar för projekt i Portugal, Brasilien, Maldiverna och Australien.
 • Eco Wave Powers blev uppmärksammat av BloombergNEF Research, “2019 Update on Wave and Ocean Thermal”.

Viktiga händelser efter rapportdatumet

 • Eco Wave Power slutförde upphandlingen av komponenter I Jaffa Port för omvandlingsenheten och startade montering av densamma.
 • Eco Wave Power installerade en havsboj i närheten av sin vågenergikraftstation i Gibraltar. Havsbojen är en del av prestandaverifieringen av EWPs teknik och mäter våghöjd, period och riktning, samt vindhastigheten på platsen.
 • Inna Braverman, Eco Wave Powers VD talade på toppmötet C40 World Mayors Summit tillsammans med talare som Al Gore och i panelen Women4Climate, tillsammans med Stockholms borgmästare.
 • Eco Wave Power fanns med på den prestigefyllda Business Green Technology Awards listan i Storbritannien, under kategorin Renewable Energy Technology of the Year.
 • Eco Wave Power anställer ytterligare 5 personer i bolaget för att förstärka och påskynda bolagets projektleveransfunktioner, inklusive EPC Manager för att ansvara för genomförandet, tidslinje och budget för de kommande projekten, underhållschef för Jaffa Port, HR-chef, bidragsskrivare samt marknadsförings- och kommunikationsassistent.
 • Eco Wave Power fick positiv publicitet i Forbes Magazine och The Economist.

VD har ordet

Kära aktieägare,

Under det tredje kvartalet har vi varit inriktade på att stärka vår teknik, patentportfölj och utöka vårt kärnteam och vår projektledning, vilket gör att vi kan ta itu med det globala intresset för vår teknik, påskynda genomförandet av vågenergilicensprocesser och stärka vår implementeringskapacitet.

Eco Wave Power (EWP) arbetar hårt för att påvisa fördelarna med vår strategi inom vågenergi och argumenterar för behovet av kostnadseffektiva marina energilösningar på land. Stöd för denna strategi kommer från en studie av Institute of Marine Sciences and Technology vid Dokuz Eylül University. Studien visar på att att teknik på land har betydligt högre överlevnadsförmåga och är mer kostnadseffektiv än lösningar till havs. En annan studie av Dr. Peter Harrop, där EWP nämns, pekar på ett ökat intresse för vattenkraft, vilket återspeglas i stora faktiska beställningar för vattenkraftslösningar. Huvudfrågan är att undvika skrymmande infrastruktur och använda enklare enheter, särskilt i havet.

EWP har under de senaste åren byggt robusta kraftverk i Israel och i Gibraltar till betydligt lägre kostnad än lösningar till havs. 2016 anslöts Gibraltars kraftstation till nätet och överförde energi till nätet för första gången.

Några månader efter bolagets börsintroduktion har vi redan nått monteringsfasen för vårt projekt i Jaff Port, som vi genomför i samarbete med EDF Renewables IL och Siemens. Jaffa Port projektet kommer att vara vårt andra nätanslutningsprojekt och inkludera betydande uppgraderingar i elkonverteringsdelen och automatiseringssystemet. Det kommer också att göra det möjligt för företaget att förbereda sig för nästa viktiga steg, med att uppföra en storskalig kommersiell vågpark.

Under det här kvartalet har vi också:

 • Förstärkt Eco Wave Powers patentportfölj genom att lämna in en ansökan av ett nytt patent för kombinerat våg- och solsystem och påbörjat tester av den kombinerade lösningen i Jaffa Port. Fått patentregistreringsgodkännande för EWPs egenutvecklade automatiseringssystem.
 • Etablerat ett joint venture bolag med EDF Renewables IL för att kunna genomföra expansionen i Jaffa Port och börjat arbetet med EDF för uppgradering till EWPs automatiseringssystem.
 • Representanter från Eco Wave Power, EDF Renewables IL och Siemens har träffat IEC (Israel Electric Company) för att diskutera nästa steg för nätanslutningen av projektet i Jaffa Port.
 • Genomfört en miljöundersökning i samband med expansionen i Jaffa Port. Undersökningen genomfördes av Dr. Gil Ben Nathan, från GEO-TEVA Environmental Consulting. Resultaten av undersökningen visar på att EWPs projekt inte har någon negativ inverkan på den omgivande miljön.
 • I Gibraltar installerade Eco Wave Power en havsboj som mäter våghöjd, period och riktning, samt vindhastighet på platsen.
 • Skickat in en detaljerad rapport till Horizon2020 och fick hela finansieringen i programmet. Vi mötte också de nödvändiga milstolparna under finansieringsprogrammet från Chief Scientist of Israel’s Ministry of Energy och fick den andra delbetalningen.
 • Fått nya avsiktsförteckningar för projekt i Portugal, Brasilien, Maldiverna och Australien.
 • Samtidigt var vi oerhört hedrade över att ha blivit erkända för vårt bidrag till att mildra klimatförändringarna genom att ha tilldelats FN:s Global Climate Action Award (UNGCAA). Vi tror att den uppmärksamhet som har uppnåtts i samband med UNGCAA, de senaste erkännandena i forskarsamhället, tillsammans med kapitalinjektionen under tredje kvartalet, har stärkt EWPs position. Dessa faktorer har tillsammans resulterat i ett betydligt ökat intresse för EWP teknik från globala elföretag, regeringar, hamnar, kommuner och verkstadsföretag.

I oktober 2019 publicerade The Economist en artikel med som argumenterade för behovet av marina energiprojekt på land i miljöer med lägre risk. Samma månad var också EWP med i FORBES Magazine.

Jag ser ett ökat stöd för EWPs tekniska strategi i den globala vetenskapliga, affärs-, forsknings- och medievärlden.

Inna Braverman

VD

Ladda ner den fullständiga delårsrapporten här.

 

Om EWPG Holding AB (SE0012569663)

EWPG Holding AB (publ) (”Eco Wave Power”) är ett svenskt företag som grundades i Tel Aviv i Israel 2011, och som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att förvandla havs- och havsvågor till grön el. Eco Wave Power är det enda vågenergiföretaget i världen som äger och driver ett antal vågenergiflottörer, som är anslutna till nätet i enlighet med ett Power Purchase Agreement (PPA).

EWP har fått utmärkelsen “Pioneering Technology” av Chief Scientist of Israel’s Ministry of Energy och är erkänd som en “Efficient Solution” av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWP:s projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska unionens regionala utvecklingsfond och nyligen från den Europeiska kommissionens HORIZON2020 framework program. Företaget vann också FN:s Global Climate Action Award 2019, som kommer att delas ut under COP25 i Madrid, Spanien.

EWP har en projektpipeline på motsvarande 190 MW och verksamhet i Sverige, Israel, Mexiko, Kina, Australien och Gibraltar.

Denna information är information som Företaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU Market Abuse Regulation. Informationen offentliggjordes av ovanstående kontaktpersoner den 29 november 2019, klockan 08.00 CET.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Advisor (+46 8-528 00 399, info@fnca.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Yair Rudick, Business Development & Strategy
Yair@ecowavepower.com
+972 350 940 17

Andreas Kihlblom, CFO
andreas@ecowavepower.com
+46 (0)8 420 026 94