Handel med aktier i vågenergibolaget EWPG Holding AB (publ) inleds idag på Nasdaq First North


Notice: Undefined index: dirname in /var/www/ipo.se/html/wp-content/plugins/cloudinary-image-management-and-manipulation-in-the-cloud-cdn/php/class-media.php on line 595

Notice: Undefined index: dirname in /var/www/ipo.se/html/wp-content/plugins/cloudinary-image-management-and-manipulation-in-the-cloud-cdn/php/class-media.php on line 595

Idag inleds handeln med aktier i vågenergibolaget EWPG Holding AB (publ) (”Eco Wave Power” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North. Erbjudandet attraherade intresse från de institutionella investerarna Fjärde AP-fonden och Skandia Fonder såväl som från allmänheten, vilket möjliggör att Eco Wave Power kan exekvera sin plan att kommersialisera vågenergi.

Inför noteringen har Eco Wave Power genomfört en nyemission motsvarande cirka 121,8 miljoner kronor. Kapitalet kommer huvudsakligen att användas till att bygga Eco Wave Powers första kommersiella vågfarm, vilket kommer att vara ett stort steg mot kommersialiseringen av vågenergi och positionera vågenergin som en integrerad del av världens förnybara energimix. Utöver det, kommer kapitalet också att användas till att expandera Bolagets projektpipeline, föra fler projekt till färdigbyggnadsfas och förstärka försäljning och marknadsföring.

“Vi är fast beslutna att bidra till att bekämpa klimatförändringen och noteringen av Eco Wave Power kommer att stärka företagets marknadsposition och hjälpa oss att nå våra ambitiösa målsättningar”, säger Inna Braverman, VD för Eco Wave Power. “Vi ser fram emot att ta Eco Wave Power till nästa nivå.”

Emissionen i korthet
Emitterat belopp: 121 791 786 kronor
Antal nyemitterade aktier: 6 410 094
Emissionskurs: 19,00 kronor per aktie
Kortnamn: EWP
ISIN: SE0012569663

Efter nyemissionen finns det 35 249 344 aktier i Eco Wave Power.

Rådgivare
Naventus Corporate Finance AB har varit finansiell rådgivare i samband med listningen och nyemissionen.  Avanza Bank AB och Nordnet Bank AB har agerat selling agents och Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Inna Braverman, VD
inna@ecowavepower.com
+972 350 940 17

Andreas Kihlblom, CFO
andreas@ecowavepower.com
+46 (0)8 420 026 94

Om Eco Wave Power
Eco Wave Power har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. Eco Wave Power är idag det enda vågenergibolaget i världen som har en vågenergianläggning vilken är uppkopplad till ett nationellt elnät i enlighet med ett Power Purchase Agreement, PPA. Eco Wave Power är ett svenskt bolag grundat i Tel Aviv, Israel, 2011.

Viktig information
Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och tillhandahålls på Bolagets hemsida. Distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller en del av detta, måste informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning till något erbjudande om köp av aktier, och det ska inte heller ske någon försäljning av de värdepapper som avses häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning, skulle kräva framtagande avytterligare prospekt eller andra erbjudandehandlingar eller inte skulle vara lagligt utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som avses häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper som avses häri erbjuds inte allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, helt eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen eller utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.