EWPG Holding AB (publ) offentliggör erbjudande till allmänheten i samband med notering på Nasdaq First North Stockholm och offentliggör prospekt

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan stat eller jurisdiktion där en sådan åtgärd skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder utöver kraven enligt svensk lag. Se även viktig information nedan.

EWPG Holding AB (“Eco Wave Power” eller “Bolaget“) har beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i Bolaget genom en nyemission av aktier (“Erbjudandet“) följt av en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm (“First North“). Prospektet för Erbjudandet kommer att offentliggöras idag.

“Eco Wave Power har arbetat hårt under de senaste åren för att designa, bygga och få ut vår beprövade teknik för att därmed generera kostnadseffektiv, grön energi till en värld i akut behov av alternativa energilösningar. Vi är stolta över att kalla Stockholm vårt hem och tillsammans med våra investerare och partners är vi fast beslutna att göra Eco Wave Power till en kommersiell framgång. Eco Wave Power har en ljus framtid och en notering på Nasdaq First North i Stockholm är det bästa steget för oss att nå våra ambitiösa mål.”, säger Inna Braverman, VD, Eco Wave Power.

Det enda vågenergibolaget i världen som är anslutet till elnätet

Eco Wave Power är ett svenskt bolag som utvecklat en patenterad, smart och kostnads­effektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. Det israeliska dotterbolaget grundades 2011 i Tel Aviv. Eco Wave Power är idag det enda företaget i världen som har en vågenergianläggning ansluten till ett nationellt elnät.

Kostnadseffektiv och pålitlig teknologi

– Lätt att konstruera och driva till följd av sin goda tillgänglighet på land. Dessutom låga kostnader för underhåll och anslutning till elnätet till följd av närhet till nätanslutningspunkter.
–  Helt modulär och skalbar.
–  Kostnadseffektiv – Konstruktion och produktionskostnader per kWh är mycket konkurrenskraftiga och prognostiserad total nuvärdesberäknad kostnaden för producerad energi (LCOE) vid en kommersiell installation uppgår till cirka 42 euro per MWh (0,45 / kWh). Företaget har ett starkt fokus på IP-utveckling och patentskydd. Bolaget har flera patent och ytterligare patentansökningar är under behandling.
–  Fullt försäkringsbar – Egendomsförsäkring tillhandahålls av globalt ansedda försäkringsbolag.
–  Ingen negativ miljöpåverkan – Systemet fästs huvudsakligen på existerande konstruerade strukturer. Redan befintliga strukturer (t ex bryggor, pirer och vågbrytare) blir därmed källor till grön energi.

Motiv till Erbjudandet

Projektpipelinen ökar snabbt och uppgår för närvarande till 190 MW, varav 30 MW består av kommersiella avtal och resterande del avser projekt i olika utvecklingsstadier. Bolaget är nu redo för en kommersialisering med målsättningen att påbörja utbyggnaden av kraftverket i Gibraltar till 5 MW samt att vidareutveckla ett av kraftverken i Storbritannien om 10 MW.

Syftet med Erbjudandet är att öka takten på kommersialiseringen på ett sätt som inte är möjligt utan extern finansiering. Intäkterna från Erbjudandet ska huvudsakligen användas för installationsprojekten i Storbritannien och Gibraltar, men också för investeringar i supportfunktioner såsom försäljning och marknadsföring.

Varför notering i Sverige?

För Eco Wave Power är noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North i Sverige ett strategiskt steg, främst till följd av att en betydande del av Eco Wave Powers projektpipeline finns i Europa. Som ett resultat väntas Bolagets notering på First North förstärka Eco Wave Powers närvaro i Europa och möjliggöra expansion till ytterligare europeiska länder som stödjer nya förnybara energikällor. Dessutom har den svenska marknaden, befolkningen och investerarna hög kunskap och medvetenhet om betydelsen av förnybara energikällor, vilket understryks av den stora delen av förnybar energi i landets energimix. Det finns också ett växande antal jämförbara företag som framgångsrikt är noterade på Nasdaq i Sverige.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige, Danmark och Norge samt till professionella investerare i Sverige och internationellt.
  • Teckningsperioden pågår från och med den 27 juni 2019 till och med kl. 15.00 den 10 juli 2019.
  • Teckningskursen i Erbjudandet är 19 kr per aktie. Totalt uppgår Erbjudandet till 150 miljoner kronor före transaktionskostnader. Om Erbjudandet övertecknas, har styrelsen möjlighet att utöka Erbjudandet med upp till 50 miljoner kronor. Teckningskursen motsvarar en värdering av Bolagets aktier om 548 miljoner kronor före Erbjudandet.
  • Erbjudandet omfattar högst 7 900 000 nya aktier vilka erbjuds av Bolaget. Skulle Bolagets styrelse besluta att utöka Erbjudandet kan upp till 2 631 580 ytterligare aktier emitteras.
  • Beräknad första handelsdag är omkring den 18 juli 2019.

Erbjudandet är villkorat av att intresset för Erbjudandet, enligt styrelsens bedömning, är tillräckligt stort för att skapa nödvändiga förutsättningar för en ändamålsenlig handel med aktierna i Bolaget, att Bolaget erhåller nödvändigt rörelsekapital för att bedriva verksamheten i 12 månader, samt att First Norths spridningskrav uppfylls genom Erbjudandet. Erbjudandet är vidare villkorat av att inga händelser inträffar som bedöms kunna ha så väsentligt negativ inverkan på Bolaget, dess verksamhet och affärsutsikter, att Erbjudandet är olämpligt att genomföra. Om ovanstående villkor inte uppfylls kan Erbjudandet komma att avbrytas. Ett eventuellt avbrytande av Erbjudandet kommer att meddelas genom pressmeddelande så snart som möjligt och senast den 10 juli 2019. För det fall Erbjudandet avbryts kommer varken leverans av eller betalning för aktier inom Erbjudandet att genomföras.

Tidplan:

Teckningsperiod: 27 juni – 10 juli 2019

Offentliggörande av utfall: Omkring 11 juli 2019

Betalningsdag: Omkring 16 juli 2019

Första dag för notering: Omkring 18 juli 2019

Prospekt

Prospektet, med fullständiga villkor för Erbjudandet, kommer att finnas tillgängligt på Eco Wave Powers hemsida (www.ecowavepower.com), Naventus hemsida (www.naventus.com), Aktieinvests hemsida (www.aktieinvest.se), Nordnets hemsida (www.nordnet.se), Avanzas hemsida (www.avanza.se) och på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Aktiekapital och antal aktier

Bolagets aktiekapital uppgår idag till 576 785 kronor fördelat på 28 839 250 aktier, vilket ger varje aktie ett kvotvärde om 0,02 kronor. Under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med 158 000 kronor genom emission av 7 900 000 nya aktier motsvarande 27,4 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget före Erbjudandet och resulterandes i en utspädning om cirka 21,5 procent (beräknat som maximalt antal nya aktier och röster emitterade genom Erbjudandet dividerat med det maximala antalet aktier och röster efter Erbjudandet).

Under förutsättning att Erbjudandet utökas till fullo ökar aktiekapitalet med ytterligare 52 632 kronor genom emission av 2 631 580 nya aktier, tillsammans med Erbjudande motsvarande 36,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget före Erbjudandet vilket resulterar i en total utspädning om cirka 26,7 procent (beräknat som det högsta antalet aktier och röster som emitterats genom Erbjudandet, dividerat med det maximala antalet aktier och röster efter Erbjudandet).

Rådgivare

Naventus Corporate Finance AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet. Avanza Bank AB och Nordnet Bank AB är selling agents. Aktieinvest FK AB har utsetts till emissionsinstitut. FNCA Sweden AB kommer att vara Bolagets Certified Adviser på First North.

För ytterligare information:
+46 8 420 026 94

Inna Braverman, CEO
inna@ecowavepower.com

Andreas Kihlblom, CFO
andreas@ecowavepower.com

www.ecowavepower.com

Naventus Corporate Finance AB

Naventus Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende nyintroduktioner, kapitalanskaffningar (eget kapital samt skuld), ägarbyten, förvärv, fusioner och avyttringar (M&A) till noterade och privata företag och dess ägare. www.naventus.com

Viktig information

Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och tillhandahålls på Bolagets hemsida. Distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller en del av detta, måste informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning till något erbjudande om köp av aktier, och det ska inte heller ske någon försäljning av de värdepapper som avses häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning, skulle kräva framtagande avytterligare prospekt eller andra erbjudandehandlingar eller inte skulle vara lagligt utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som avses häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper som avses häri erbjuds inte allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, helt eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen eller utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.