Artificial Solutions genomför en riktad nyemission om 14 117 647 aktier och tillförs därigenom cirka 120 miljoner SEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Pressmeddelande den 6 maj 2021

Styrelsen för Artificial Solutions International AB (”Artificial Solutions” eller ”Bolaget”) har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma som väntas hållas omkring den 24 maj 2021, beslutat om en nyemission av 14 117 647 aktier (den ”Riktade Nyemissionen”). Den Riktade Nyemissionen var övertecknad och teckningskursen uppgick till 8,50 SEK per aktie. Investerare i nyemissionen utgörs av ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland C WorldWide Asset Management och SEB-Stiftelsen. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Artificial Solutions cirka 120 miljoner SEK, före avdrag för transaktionskostnader, under förutsättning att den extra bolagsstämman godkänner styrelsen beslut.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgår till 8,50 SEK per aktie och har fastställts genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities AB (”Pareto Securities”), varför det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen innebär en rabatt om cirka 14,5 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 6 maj 2021. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 120 miljoner SEK, före avdrag för transaktionskostnader, under förutsättning att den extra bolagsstämman godkänner styrelsen beslut.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att diversifiera ägarbasen i Bolaget och utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Bolaget avser använda nettolikviden från den Riktade Nyemission till att stödja Bolagets fortsatta strategi att driva produktbaserad tillväxt genom den nyligen implementerade SaaS affärsmodellen och för att möjliggöra refinansiering av utestående obligation.

Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 22 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 14 117 647, från 49 419 721 till 63 537 368. Aktiekapitalet ökar med 25 411 765,04 SEK från 88 955 499,31 SEK till 114 367 264,35 SEK.

”Vid årets början förändrade vi vår affärs- och leveransmodell, från en traditionell licensmodell till SaaS (software as a service) för att skala upp tillväxten för Artificial Solutions plattform Teneo. AI-marknaden förväntas att dubbleras de kommande fyra åren, och växa från 50 miljarder dollar år 2020 till mer än 110 miljarder dollar år 2024. Conversational AI är den snabbast växande delen på AI-marknaden. Vi kommer att nyttja kapitaltillskottet för att ta ytterligare marknadsandelar, fler kunder och därmed få en större installerad kundbas”, säger Per Ottosson, VD för Artificial Solutions.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om tolv månader efter likviddagen för den Riktade Nyemissionen som beräknas infalla omkring den 27 maj 2021. Scope Growth III L.P. (som innehar cirka 34,0 procent av aktierna i Bolaget), styrelseledamöter samt personer från bolagsledningen som äger aktier och/eller teckningsoptioner har åtagit sig att inte sälja några aktier i Artificial Solutions under en period om 90 kalenderdagar efter likviddagen för den Riktade Nyemissionen, med sedvanliga undantag, samt åtagit sig att rösta för den Riktade Nyemissionen på den extra bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras separat.

Rådgivare

Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner, Cirio Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med den Riktade Nyemissionen.
 

Denna information är sådan som Artificial Solutions International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-06 23:15 CET.

För mer information vänligen kontakta:
Per Ottosson, CEO, Artificial Solutions
Email: per.ottosson@artificial-solutions.com

Om Artificial Solutions International AB(publ)

Artificial Solutions® (SSME:ASAI) är det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI. Vi möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Vår produkt Teneo®, gör det möjligt för organisationer att, tillsammans med utvecklare, skapa sofistikerade och mycket intelligenta konversationsbaserade AI-lösningar på 84 språk och dialekter för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av enorma mängder konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om kundernas beteende.

Artificial Solutions AI-teknologi gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av konversationsbaserade AI-lösningar, såsom virtuella assistenter, konversationsbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Teknologin används dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen. 

Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn +46 (0) 8-463 83 00, e-post certifiedadviser@penser.se).

För mer information, vänligen besök www.artificial-solutions.com.