Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO1 bestämd till den 17 juli 2020

Som tidigare meddelats har styrelsen i 2cureX AB (“2cureX” eller “Bolaget”) beslutat att vederlagsfritt dela ut teckningsoptioner till Bolagets aktieägare. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att löpa från och med den 26 april 2021 till och med den 7 maj 2021.

Som offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 6 juli 2020 har 2cureX genomfört en riktad emission av aktier och teckningsoptioner av serie TO1. För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att i viss utsträckning kompensera sig för den utspädningseffekt som den riktade emissionen medför har styrelsen i 2cureX även beslutat att emittera teckningsoptioner av serie TO1 (samma serie som erhölls i den riktade emissionen) till Bolaget, som därefter vederlagsfritt tilldelas aktieägarna i Bolaget.

Avstämningsdagen för erhållande av teckningsoptioner av serie TO1 har beslutats till den 17 juli 2020. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 15 juli 2020. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsoptioner av är den 16 juli 2020.

För varje helt tiotal (10) aktier innehavda på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsoption av serie TO1. Maximalt kan 1 242 000 teckningsoptioner av serie TO1 emitteras och levereras till befintliga aktieägare. 

Villkor för och information om teckningsoptioner av serie TO1
Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 9 april 2021 till och med den 22 april 2021, dock kan teckningskursen uppgå till högst 28,88 SEK och lägst kvotvärdet för 2cureX aktier. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att löpa från den 26 april 2021 till och med den 7 maj 2021.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kan 2cureX tillföras ytterligare maximalt cirka 70,90 MSEK, beroende på teckningskurs.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kommer utspädningen maximalt att uppgå till cirka 14,19 procent, beräknat på antalet aktier efter registreringen av den riktade emissionen.

2cureX har för avsikt att ansöka om notering av teckningsoptionerna av serie TO1 vid Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter det att emissionerna registrerats och tilldelning till befintliga aktieägare skett.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är sole bookrunner och finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med den transaktionen.

__________

Malmö i juli 2020
2cureX AB (publ); Styrelsen

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:
Ole Thastrup, Chief Executive Officer
E-post: ot@2curex.com
Telefon: +45 22 11 53 99
www.2curex.com

Certified Adviser
Redeye AB
Telefon: +46 8 121 576 90
E-post: certifiedadviser@redeye.se

Om 2cureX
2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet. IndiTreat® etablerartusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den utvalda behandlingen.

IndiTreat® valideras kliniskt i åtta kliniska studier i kolorektal cancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och preventiva cancerläkemedel. De kliniska programmen genomförs vid större cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden genom ett Early Access-program.

IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för cancerpatienter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: ”2CUREX”)