Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO1 i 2cureX AB är idag, den 5 maj 2021

Idag, den 5 maj 2021, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO1 i 2cureX AB (”2cureX” eller "Bolaget"). Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO1 pågår till och med den 7 maj 2021. Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i 2cureX. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO1 är 13,22 SEK per aktie.

Notera att handel och nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 som är förvaltarregistrerade ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Innehavare av teckningsoptioner bör säkra med respektive förvaltare hur teckningsförfarandet är anvisat.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1:
 

Teckningsperiod: 26 april – 7 maj 2021

Emissionsvolym: 2 455 000 teckningsoptioner av serie TO1 berättigar till teckning av 2 455 000 aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 32,46 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 13,22 SEK per aktie

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1: 5 maj 2021.

Utspädning m.m.: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 245 500 SEK, från 1 484 600 SEK, till 1 730 100 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 2 455 000 aktier, från 14 846 000 aktier, till 17 301 000 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till 14,19 procent av antalet aktier och 14,19 procent av antalet röster.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 7 maj 2021, alternativt avyttras senast den 5 maj 2021, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.2cureX.com och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till 2cureX avseende teckningsoptionerna.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5050 1595

E-post: emissioner@mangold.se

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Fernando Andreu

Chief Executive Officer

Tel: +45 22 79 53 99

E-post: fa@2curex.com

Certified Adviser

Redeye AB

Phone: +46 8 121 576 90

Mail: certifiedadviser@redeye.se

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet. IndiTreat® etablerar tusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den utvalda behandlingen.

IndiTreat® valideras kliniskt i åtta kliniska studier i kolorektal cancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och preventiva cancerläkemedel. De kliniska programmen genomförs vid större cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien. IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden genom ett Early Access-program. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: ”2CUREX”).