Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO4 till befintliga aktieägare har bestämts till den 10 augusti 2023

Styrelsen för Nowonomics AB (publ) (“Nowonomics” eller “Bolaget”) har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 11 maj 2023 om en riktad emission av teckningsoptioner av serie TO4 (”Teckningsoptionerna”) till Bolaget, för vidare tilldelning till befintliga aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen (den ”Riktade Emissionen”). Inom ramen för den Riktade Emissionen tilldelas befinliga aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen, 1 197 827 Teckningsoptioner av serie TO4. Teckningsperioden av aktier i Bolaget med stöd av Teckningsoptioner av serie TO4 kommer att löpa under perioden från och med den 27 oktober 2023 till och med den 10 november 2023. Avstämningsdagen för erhållande av Teckningsoptioner av serie TO4 har bestämts till den 10 augusti 2023.

Nowonomics offentliggjorde den 28 juli 2023, genom pressmeddelande, att styrelsen i Bolaget beslutat att ingå ett konvertibelt låneavtal om totalt 5,0 MSEK från en befintlig aktieägare, genom vilket Bolaget har ensidig rätt att påkalla konvertering av lånet till aktier (det ”Konvertibla lånet”) samt med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2023, genomföra en Riktad Emission av vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO4 till Bolaget. Teckningsoptioner tecknade av Bolaget avses vederlagsfritt delas ut till Bolagets befintliga aktieägare på avstämningsdagen. Teckningsoptionerna av serie TO4 är nu registrerade vid Bolagsverket och styrelsen för Bolaget har beslutat att på avstämningsdagen vederlagsfritt tilldela Teckningsoptioner av serie TO4 till befintliga aktieägare i Bolaget.

Avstämningsdagen för erhållande av Teckningsoptioner av serie TO4 har bestämts till den 10 augusti 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla Teckningsoptioner av serie TO4 är den 8 augusti 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla Teckningsoptioner av serie TO4 är den 9 augusti 2023.

Aktieägare i Nowonomics på avstämningsdagen kommer att erhålla en (1) Teckningsoption av serie TO4 per varje tio (10) innehavda aktier i Bolaget, som aktieägaren innehar på avstämningsdagen. Eventuell avrundning kommer att ske nedåt.

Villkor för, och information om, Teckningsoptioner av serie TO4

Totalt emitteras 1 197 827 Teckningsoptioner av serie TO4 inom ramen för den Riktade Emissisonen till Bolaget för vidare tilldelning till befintliga aktieägare i Bolaget.

Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under nyttjandeperioden från och med den 27 oktober 2023 till och med den 10 november 2023. Teckningskursen kommer att uppgå till 13,0 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kommer vid fullt nyttjande att tillföra Bolaget maximalt cirka 15,6 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna kommer vara föremål för sedvanliga omräkningsvillkor. Fullständiga teckningsoptionsvillkor kommer hållas tillgängliga på Bolagets hemsida.

Bolaget har för avsikt att låta samtliga Teckningsoptioner av serie TO4 tas upp till handel på NGM Nordic SME. Första dag för handel i Teckningsoptioner av serie TO4 beräknas vara den 15 augusti 2023. Sista dag för handel med Teckningsoptioner av serie TO4 beräknas vara den 8 november 2023. 

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och QAP Legal Advisors AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med det Konvertibla lånet och den Riktade Emissionen av Teckningsoptioner.

För mer information, kontakta:
Amelie Söderberg, VD, Nowo
Mail: amelie@nowo.se
Tel: +46 722 50 54 6

Bolagets Mentor är Aktieinvest FK AB som nås på rutger.ahlerup@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250

Om Nowonomics AB (publ)
Nowonomics AB grundades 2015 och är ett framstående företag inom privat pensionssparande med över 150 000 medlemmar. Koncernen består av Nowonomics AB, Nowo Pension AB med tillstånd att bedriva försäkringsdistribution samt QQM Fund Management AB. Nowonomics AB blev utvalda som årets IPO 2021 och fokuserar på att erbjuda produkter för att säkra våra medlemmars framtida ekonomi. Vi strävar efter att göra pensionssparande enkelt och tillgängligt för alla. Ta kontroll över din framtid med Nowonomics AB.