Beslut om emission av aktier och obligation i en unit

Styrelsen har idag beslutat att, med stöd i bemyndigande från årsstämma 2018, genomföra en företrädesemission av 1 400 000 units á 10 kronor per unit.

En unit ska bestå av en aktie till kursen 7,00 kr och en nollkupongsobligation till priset 3,00 kr, den senare berättigande till utbetalning av 4 kronor på förfallodagen, löptid 36 månader.

Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 25 april 2019.
Första dag aktien handlas exklusive teckningsrätt är den 26 april 2019.

Avstämningsdag är beslutad till den 29 april 2019.

Handel i uniträtter planeras ske från och med den 2 maj 2019 till och med den 14 maj 2019, under förutsättning att detta kan ske på Spotlight Stock Markets plattform. Då uniträtten består av en aktie samt en obligation är det i nuläget oklart om detta kan hanteras av Spotlight Stock Market. Mer information kring denna omständighet publiceras i ett kommande pressmeddelande så fort vi tagit del av den.

 Teckning av Units kan ske från och med den 2 maj 2019 till och med den 16 maj 2019.

Fullständiga villkor för emissionen inklusive erbjudandet till aktieägarna kommer att presenteras i form av ett memorandum senast 2019-04-30. Fullt tecknat enligt detta beslut skulle befintliga aktieägare, som inte tar del i emissionen, spädas med 35,9%.

”Vi står inför en tillväxtfas där tillgången till kapital kommer att vara en viktig faktor. Samarbeten med flera nya tillverkare går nu successivt i aktiv fas. Ökad försäljning medför bland annat ökad lagerbindning och mer varor i omlopp, som i sin tur också binder mer kapital i rörelsen”, säger Ambias VD Marcus Andersson.

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)

0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

Denna information är sådan information som Ambia Trading Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2019.