Coeli Fastighet II AB har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic AIF

Pressmeddelande den 28 mars 2019

Coeli Fastighet II AB:s affärsidé är att erbjuda sina kunder en möjlighet att investera i fastighetsmarknaden där det finns möjlighet till värdeskapande och utveckling. Bolaget ska placera sina tillgångar i fastigheter i Sverige med inriktning på där det finns möjlighet att ändra detaljplanen och ta fram byggrätter för bostadsändamål, eller andra kommersiella fastigheter med bra potential för värdeskapande.

Läs mer om Coeli Fastighet II AB på www.coeli.se. På bolagets hemsida hålls tillgängligt det prospekt som har upprättats med anledning av den föreliggande noteringen på Nordic AIF.

Styrelseordförande för Coeli Fastighet II AB är Mikael Larsson. Verkställande direktör är

Henrik Arfvidsson.

”Vi reser under 2019 kapital till vår andra fastighetsstruktur med fokus på att fortsätta hitta intressanta och utvecklingsbara fastigheter, där vi aktivt kan driva ett värdeskapande arbete. Vår goda relation och tidigare samarbete med NGM har gjort noteringsprocessen mycket smidig”, säger Henrik Arfvidsson, VD för Coeli Fastighet II AB.

Noteringsbeslutet är villkorat av att Coeli Fastighet II AB uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha minst trehundra (300) aktieägare från första handelsdag på Nordic AIF samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Första handelsdag är beräknad till den 17 april 2019. Coeli Fastighet II AB kommer att handlas under kortnamnet CF2 PREF P2.

Nordic AIF är en plattform för att tillgodose AIF-fonders behov av att noteras på en reglerad marknad.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: ulf.krumins@ngm.se

Roger Peleback, VD, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: roger.peleback@ngm.se

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Fastighet II AB, e-post: henrik.arfvidsson@coeli.se

Om NGM 

Nordic Growth Market NGM AB (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Börsen är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGM erbjuder en komplett marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en komplett arena för bolag som vill notera sig. För mer information om NGM, besök www.ngm.se. Följ oss på LinkedIn och Twitter. 

Nordic Growth Market NGM AB – SE-111 57 Stockholm  Mäster Samuelsgatan 42