Biofrigas meddelar utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1

Totalt nyttjades 2 388 720 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 80,3 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 2 388 720 aktier till en teckningskurs om 5,67 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs Biofrigas cirka 13,5 MSEK före emissionskostnader.

Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Biofrigas.

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut till Biofrigas i samband med optionslösen avseende TO1. För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta Eminova Fondkommission AB på info@eminova.se eller 08-684 211 00.

Denna information är sådan som Biofrigas Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-20 13:41 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Annika Sköldberg, CFO Biofrigas Sweden AB
annika.skoldberg@biofrigas.se
070-53 16 571

För ytterligare information om Biofrigas, vänligen kontakta:
Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
jonas.stalhandske@biofrigas.se
070-38 00 838 

Om Biofrigas. Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.