Bokslutskommuniké Januari – December 2021 S2Medical AB (publ)

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Under kvartal 4 uppgick försäljningen inom ordinarie sårläkningsprodukter till 1,4 (0,1) MSEK och ökar på helårsbasis med 261% jämfört med 2020. Koncernens nettomsättning under kvartalet uppgick till 1,6 (4,9) MSEK. Omsättningen under hela året uppgick till 7,7 (25,6) MSEK. Bolaget hade under det fjärde kvartalet föregående år en förhöjd omsättning till följd av försäljning av medicinskt förbrukningsmaterial i syfte att förhindra spridningen av COVID-19.

UTVECKLING INOM KONCERNEN, OKTOBER–DECEMBER 2021

  • Nettoomsättningen inom bolagets ordinarie sårläkningsprodukter uppgick till 1,4 (0,1) MSEK
  • Total nettomsättning uppgick till 1,6 (4,9) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-5,5) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -6,5 (-5,5) MSEK
  • Vinst per aktie uppgick till -0,43 (-0,37) SEK

UTVECKLING INOM KONCERNEN, HELÅR JANUARI–DECEMBER 2021

  • Nettoomsättningen inom bolagets ordinarie sårläkningsprodukter uppgick till 4,6 (1,3) MSEK
  • Total nettoomsättning uppgick till 7,7  (25,6) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick -19,8 (-15,1) MSEK
  • Årets resultat uppgick till -20,1 (-15,1) MSEK
  • Vinst per aktie uppgick till -1,33 SEK (-1,02 SEK)

FINANSIELL STÄLLNING

Bolagets likvida medel uppgick per balansdagen till 9,5 MSEK jämfört med 5,3 MSEK vid periodens ingång. Kassaflödet för kvartalet uppgick till +4,2 (+21,3) MSEK och under 2021 till -15,8 (+9,4) MSEK.  

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 49%.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 OKTOBER – 30 DECEMBER 2021

Den 5 oktober 2021 tecknades ett exklusivt distributionsavtal med Arabian Trade House (ATH) för den saudiarabiska marknaden. Avtalet omfattar S2Medical ABs produkter i EPIPROTECT®-serien samt ivaQ® och innebär initiala beställningar om totalt ca 250 000 SEK. Minimivolymen för att behålla exklusiviteten för Saudiarabien är satt till 14 miljoner SEK över de kommande tre åren. Det nya avtalet tecknas efter att tidigare distributionsavtal med Saudi Mais Company löpt ut. Arabian Trade House har funnits i över 40 år och har idag mer än 500 anställda med flera stora varumärken inom medicinteknik såsom Pall, Abbott, BD och Boston Scientific i sin produktportfölj.

Den 7 oktober erhöll S2Medical AB fullt marknadsgodkännande för produkterna EPIPROTECT® 2117 respektive Ulcer® i Förenade Arabemiraten. Godkännandet förenklar import av produkterna i landet och skapar ökade möjligheter till försäljning av större volymer. Tidigare har mindre volymer av produkterna importerats med specialtillstånd från Ministry of Health and Prevention. Då beställningarna från kunder i landet ökat, har en fullständig registrering genomförts vilket kommer att underlätta framför allt den logistiska delen av distributionskedjan.

Den 28 oktober erhöll S2Medical AB en bekräftelse från certifieringsorganet RISE att samtliga avvikelser som identifierades under den certifieringsrevision för ISO13485:2016 som bolaget genomgick i juni nu är stängda. Den 6 december meddelades Bolaget att en ytterligare oberoende granskning av certifieringsrevisionen skett utan avvikelser och certifikatet har därmed utfärdats. Certifiering enligt ISO13485:2016 är ett krav för marknadsgodkännande på flera olika marknader vilket medför att bolaget efter godkänd certifiering lättare kan registrera dess produkter i länder utanför EU.

S2Medical AB tog den 29 oktober upp en lånefinansiering om totalt 10 miljoner SEK. Löptiden på lånet är till och med den 31 december 2022 och upptas med en uppläggningsavgift om 5,00% och en månatlig ränta om 1,00% (fram till och med utgången av mars 2022) och 1,50% (fram till och med utgången av december 2022). Bolaget har möjlighet att närsomhelst återbetala lånen utan ytterligare kostnader.

Den 29 oktober har det helägda dotterbolaget Curenc AB skickat in en patentansökan på en ny grupp peptider. Forskargruppen som S2Medical samarbetat med inom detta projekt har under våren 2021 gjort stora framsteg vilket nu lett till att en helt ny grupp av peptider har upptäckts. Forskargruppens tester av denna peptid visar att den inte bara är flera gånger billigare utan även mer effektiv mot bakterier än sin föregångare. Peptidgruppen är baserad på mer än 15 års forskning och är det största genombrottet för forskningsgruppen. Forskningsgruppens resultat har visat att peptiden har en stark effekt på bakterier utan att kombineras med andra preparat men har likt sin föregångare en mycket stark synergistisk effekt på antibiotika, viket möjliggör både användandet av en mångfaldigt lägre dos antibiotika med bibehållen effekt, men även för äldre generationer av antibiotika, som inte längre fungerar, att återigen kunna användas för att bekämpa infektioner. Teknologin innehåller flera olika unika delar, såsom att bakterier inte tycks kunna utveckla resistens mot peptiden, samtidigt som molekylen är stabil och inte bryts ner lika snabbt i kroppen och därför har en mer långvarig effekt. Detta möjliggör användandet av peptiden för att förebygga infektioner utan att någon känd risk för resistensutveckling föreligger.

S2Medical AB tecknade den 25 november en förlängning av befintligt ramavtal med Region Halland för leverans av sårläkningsmaterial. Det befintliga avtalet löper till sista mars 2022 men innehåller en förlängningsmöjlighet som nu aktiverats. I och med förlängningen kommer avtalet att löpa till sista mars 2023.

Den 3 december fick S2Medical AB besked om att bolaget vunnit en upphandling av EPIPROTECT® i fem svenska regioner som tillsammans kallar sig för Femklövern. Femklövern består av Region Uppsala, Region Dalarna, Region Örebro län, Region Västmanland och Region Södermanland. S2Medical har sedan tidigare en tilläggsupphandling som sträcker sig fram till 2022-02-28 men har nu tilldelats en plats i den ordinarie upphandling som träder i kraft 2022-03-01 och gäller fram till 2024-02-29. Regionerna har gemensamt uppskattat hela värdet av Epiprotect i upphandlingen till 13 MSEK.

Den 30 december hölls en extra bolagetsstämma i Linköping där Miles Wright, Fredrik Skog, Chadi Asaad, Patrick Sheehan samt Mårten Skog valdes till att ingå i styrelsen fram till nästkommande ordinarie årsstämma. Till styrelseordförande valdes Fredrik Skog.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Den 16 februari mottog S2Medical AB en bekräftelse från Saudiarabiska myndigheter att produkterna i den nya Epiprotectserien är registrerade och godkända för försäljning som klass IIb i landet.

Produkter i Epiprotectserien har tidigare varit registrerade i landet, men i linje med den nya klassificeringen som Bolaget meddelade om i mitten av 2021 har nu en ny registrering slutförts.

Bolaget kommer att göra en satsning i Saudiarabien som initieras under 2022 och bland annat innefattar att egen personal kommer att assistera säljare från bolagets nya distributör i landet, Arabian Trade House. Registreringen är därmed av strategisk vikt för att öka trovärdigheten hos bolagets produkter samt för att säkerställa produkternas tillgänglighet på marknaden över de kommande åren. Saudiarabien utgör en av de största och viktigaste marknaderna i regionen och förväntas stå för en väsentlig del av bolagets expansion i regionen över de kommande åren.

Informationen är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-18 09:00 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

För att läsa hela bokslutskommunikén, besök https://www.s2m.se/sv/finansiella-rapporter