Bolagets företrädesemission övertecknad

EatGood Sweden AB (”EatGood” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av bolagsstämman den 15 april 2019. Företrädesemissionen om cirka 9,4 MSEK tecknades till cirka 10,4 MSEK inklusive teckningsförbindelser vilket motsvarar en teckningsgrad på cirka 110 procent.

Genom företrädesemissionen emitteras totalt 3 766 935 nya aktier och Bolaget tillförs cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 0,7 MSEK. Efter genomförd registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket uppgår aktiekapitalet till 1 130 080,60 SEK fördelat på 11 300 806 aktier. Registreringen förväntas vara genomförd kring mitten av juni 2019.

VD Henrik Önnermark kommenterar:

Det är väldigt glädjande att se det starka förtroende som våra aktieägare ger oss och vi är måna om att förvalta förtroende på bästa sätt. Nu har vi kapital för att utöka vår marknadssatsning i USA och som vi har stora förväntningar på. Inte minst går vi vidare framåt med stärkt självförtroende efter den mycket lyckade mässan, NRA Show i Chicago, som genomfördes för drygt en vecka sedan. EatGoods monter var mycket välbesökt och ett av de stora samtalsämnena på mässan var luftfritering, vilket är ett segment där vi idag är synnerligen väl positionerade. Nu påbörjar bearbetningen av nya leads från mässan parallellt med de dialoger vi redan för med exempelvis den Amerikanska militären, och i nära samarbete med vår amerikanska distributör HB Specialty Foods.

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen

Totalt tecknades 3 252 775 aktier, motsvarande 86,4 % av företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Dessa aktier kommer till sin helhet tilldelas de som tecknat aktierna. De som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor under innevarande vecka. Tecknare som eventuellt inte tilldelas aktier erhåller inga avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital

Det totala antalet aktier i EatGood uppgår idag till 7 533 871 aktier och aktiekapitalet uppgår till 753 387,10 SEK. När den aktuella företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i EatGood att uppgå till 11 300 806 aktier. Aktiekapitalet kommer då uppgå till 1 130 080,60 SEK.

Handel med Betald Tecknad Aktie (”BTA”)

Handel med BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen, vilket beräknas ske i mitten av juni 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Önnermark, VD EatGood Sweden AB
Telefon: 0736-87 21 26
E-post: henrik@eatgood.se

Denna information är sådan information som EatGood Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2019.