EatGoods nyemission inleds

Tisdag den 6 april 2020 inleds företrädesemissionen i EatGood Sweden AB. Nyemissionen tillför bolaget cirka 10,2 MSEK före emissionskostnader vid full teckning, samt ytterligare kapital vid lösen av teckningsoptionerna i mars 2022. Emissionen är säkerställd till drygt 24 procent genom teckningsåtaganden från styrelseledamöter, tidigare aktieägare och nya investerare som gjort teckningsåtaganden utan ersättning. För att garantera dessa tilldelning i emissionen finns en överteckningsoption som kan tillföra ytterligare 1,8 MSEK vid övertecknad emission.

EatGoods huvudprodukt Lightfry är en ugn som baseras på varmluftsteknik, Air Fry Technology vilket är integrerat i Lightfrycooking system, som i första hand togs fram för att tillaga pommes frites. Den har senare visat sig ha ett brett användningsområde vid matlagning då det även går att ångkoka, grilla, rosta och torka mat i den, vilket ger flexibilitet i köket.

EatGoods utveckling har dock bromsats kraftigt under coronapandemin då i stort sett alla restauranger runt om i världen drabbats extra hårt genom myndigheternas krav om begränsningar gällande öppettider och antalet gäster. Det har medfört att investeringsviljan inte varit speciellt stor, men trots det har EatGood tagit flera avgörande steg det senaste året mot ett både nationellt som internationellt genombrott. Bolaget har under det senaste året bland annat:

 • Fått sin första hamburgerkedja att fullt ut satsa på Lightfry. Det är den under 2020 nystartade kedjan Bless Burgers, som bland annat består av ett antal tidigare Burger King-restauranger som fullt ut vill servera nyttigare mat och då valt Lightfry. Kedjan består idag av fem anläggningar i Västsverige men har stora expansionsplaner de närmaste åren.
 • Fördjupat samarbete med HB Specialty Foods i USA. Samarbetet började 2018 då de beställde fyra containrar med Lightfry för den amerikanska marknaden. Det visade sig dock vara ganska trögt för matleverantören HB Specialty Foods att även sälja teknisk utrustning till restaurangerna varför de startat en speciell avdelning inom företaget för att marknadsföra och sälja Lightfry, vilket framförallt syns genom den i februari 2021 öppnade hemsidan www.lightfryusa.com
 • I maj 2018 erhöll EatGood ETL- och UL-certifiering för 5-ledad elkabel med 3 faser vilket är standard vid all nybyggnation av restauranger i USA idag. Under 2020 erhöll EatGood även UL-certifiering för installation i äldre elnät med 4-ledad elkabel med 3 faser som finns i 85 procent av alla byggnader i USA. Det innebär att Lightfry numera går att installera i alla restauranger, såväl gamla som nya, vilket vidgat marknaden markant.
 • Distributören HB Specialty Foods i USA signerade för någon månad sedan sex nya återförsäljaravtal som täcker 19 delstater med restaurangutrustningskedjan MAFSI reps. Kedjan har 100-tals säljare som aktivt marknadsför och säljer Lightfry mot slutkund. Avtalet innebär även att MAFSI som har direktkontakter med alla kunder från mindre restauranger till alla de stora kedjorna sköter kundkontakter, införsäljning, gör installationer och utför service på installerade maskiner.
 • Satsar på den marina marknaden genom att utveckla och certifierat en marin version av Lightfry, vilket inneburit order från såväl den australienska flottan som på världsomseglande containerfartyg. Lightfry har många fördelar gentemot den traditionella oljefritösen i den marina miljön, där het olja i en oljefritös på ett gungande fartyg kan vara rent livsfarligt. EatGood kunde av den anledningen i februari 2021 skriva avtal med Loipart som ”preferred partner” om att få möjlighet att marknadsföra och sälja Lightfry inom marin och offshore.

Ovanstående ska nu omvandlas till försäljning med god lönsamhet och stabil tillväxt. Av den anledningen genomförs föreliggande nyemission där kapitalet ska användas till följande:

• Utökad säljorganisation i Sverige och eventuellt i USA för säljarbete som även kan användas interntionellt på en global marknad, 50 procent av emissionskapitalet

• Supporta EatGoods distributör i USA vid olika marknadsaktiviteter och utbildning av säljare och servicepersonal, 10 procent av emissionskapitalet

• Utveckling av erbjudandet mot den maritima sektorn, 10 procent av emissionskapitalet.

• Samt kapital för att stärka rörelsekapitalet vid den planerade tillverknings- och försäljningsökningen, 20 procent av emissionskapitalet.

Villkor för nyemissionen

Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som för varje aktie erhåller en Uniträtt, men även andra investerare såväl privata som institutionella är välkomna att teckna sig.

För varje för varje befintligaktie erhålls en (1) Uniträtt. Det krävs två (2) Uniträtter för att teckna en (1) ny Unit. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Varje utställd aktie har ett kvotvärde om 0,10 kronor per aktie. Fyra (4) teckningsoption ger innehavaren rätt att under perioden 7 mars – 18 mars 2022 konvertera till en (1) aktie där kursen för konvertering ställs till 70 procent av den vägda genomsnittliga handelskursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 14 februari – 25 februari 2022.

Emissionskursen är 1,80 SEK per Unit.

Units som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand tilldelas de som tecknat Units med stöd av Uniträtter och som önska teckna ytterligare Units, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av Uniträtter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående Units ska fördelas de till de nya investerare som tecknat sig i emissionen.

Units i överteckningsoptionen kommer i första hand att tilldelas de som gjort på förhand gjort teckningsåtaganden i emissionen.

De nya aktier som tillkommer i emissionen berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Tidsplan för företrädesemissionen

 • Avstämningsdag för tilldelning av Uniträttervar den 29 mars 2021.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive Uniträttvar den 25 mars 2021.
 • Första dag med handel i aktie exklusive Uniträttvar den 26 mars 2021.
 • Teckningsperiod 6 april – 23 april 2021.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 23 april 2021.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med Uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 6 april – 20 april 2021.
 • Handel med BTUkommer att ske från och med den 6 april 2021 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av maj 2021.
 • Handel med teckningsoptioner kommer att ske från och med att de registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av maj 2021, fram till dess de konverteras till aktier i mars 2022.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar att hämta ner på Bolagets hemsida,www.eatgood.seSpotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com, samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.

Memorandum kommer även att sändas per post till alla som på avstämningsdagen var aktieägare i EatGood Sweden AB.

För frågor om EatGoods och företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Henrik Önnermark, VD

E-post: henrik@eatgood.se

Telefon: 073-68 72 126

Kort om EatGood Sweden AB

EatGood Sweden AB har utvecklat Lightfry-ugnen för att tillaga mat så som pommes frites utan frityrolja, vilket påverkar arbetsmiljön positivt för de som arbetar i restaurangkök men framförallt ger betydligt nyttigare mat för konsumenterna. Utöver att replikera fritering med olja så kan Lightfry ångkoka, grilla, rosta och torka råvaror som skapar oändliga möjligheter. EatGood står inför en kommande expansion av verksamheten med möjlighet till försäljning på en internationell marknad, inkluderandes marina installationer, till ett antal större kunder inom snabbmatsbranschen och restaurangbranschen samt andra matställen så som skolor, sjukhus och personalmatsalar.

EatGood Sweden AB (publ)                                              Telefon: 033-10 11 80

Källbäcksrydsgatan 6                                                           E-post:info@eatgood.se

507 42  BORÅS                  Hemsida:www.eatgood.se