Confidence lägger grunden för en ledande säkerhetskoncern – förvärvar Nordic LEVEL Group

Confidence International AB (”Confidence”) förvärvar den svenska säkerhetskoncernen Nordic LEVEL Services Group AB (”LEVEL”). Den nya koncernen blir med detta en ledande aktör med ett unikt erbjudande för företag, organisationer och enskilda med behov av säkerhetsrådgivning, tekniska högsäkerhetslösningar och bevakningstjänster. Förvärvet av LEVEL tillför erbjudanden inom kvalificerad säkerhetsrådgivning, analys, auktoriserade utbildningar, bevakningstjänster, personskydd, säkerhetsteknik och facility services. LEVEL omsatte pro forma 2020 ca 161 MSEK. Förvärvet finansieras genom en riktad emission av aktier och teckningsoptioner i Confidence till LEVELs ägare vilka efter genomförd affär kommer att äga motsvarande ca 39 % av aktiekapitalet i Confidence. Genomförandet av affären är villkorat av ett godkännande på en extra bolagsstämma i Confidence, som är planerad att hållas under sista veckan i april eller första veckan i maj 2021 och till vilken kallelse kommer att utfärdas inom kort. Transaktionen kommer att genomföras omedelbart efter godkännande från den extra bolagsstämman.

Confidence har idag tecknat avtal om förvärv av den svenska säkerhetskoncernen Nordic LEVEL Services Group AB (LEVEL). LEVEL erbjuder säkerhetsrådgivning, säkerhetstjänster och service med primärt fokus på tech-bolag, bank & finans, fastighet samt offentliga och privata företagskunder. 

Köpeskillingen för förvärvet utgörs av ca 20 miljoner aktier i Confidence och ca 9,9 miljoner teckningsoptioner som löper till 2022-12-31 med en teckningskurs på 1,23 SEK. Kursen på de emitterade aktierna har fastställts till 2,50 SEK och på teckningsoptionerna till 1,02 SEK och fastställdes vid förhandlingstidpunkten som den volymviktade genomsnittskursen under de senaste 20 handelsdagarna för aktierna och under de senaste 11 handelsdagarna för teckningsoptionerna. Affären innebär att antalet utestående aktier och teckningsoptioner i Confidence kommer att öka med ca 64 %.

LEVEL är organiserat i tre affärsområden; Advisory, Secure Solutions och Facility. Advisory omsatte under 2020 ca 27 MSEK med en rörelsemarginal på 13 %, Secure Solutions omsatte ca 12 MSEK med en rörelsemarginal på 13%. Facility är en nystartad verksamhet som under 2020 omsatte ca 1,6 MSEK och som under 2021 förväntas omsätta ca 3,5 MSEK och göra ett nollresultat. Inom Secure Solutions har det i ingången till 2021 gjorts ett större förvärv av bevakningsföretaget Estate, som under 2021 förväntas tillföra en omsättning på ca 110 MSEK och en rörelsemarginal på 5%.

Confidences förväntan är att bolaget, genom förvärvet, under 2021 kommer att tillföras en omsättning på ca 130 MSEK med god lönsamhet samtidigt som bolagets totala erbjudande inom säkerhetsmarknaden breddas väsentligt.

Förvärvet är ett stort steg framåt i Confidence strävan att positionera sig som Sveriges ledande partner inom segmentet högsäkerhet och kritisk infrastruktur. Bolagens inriktningar och kompetenser kompletterar varandra och sammanslagningen ger nya och befintliga kunder en partner som kan erbjuda ett unikt koncept, Total Säkerhet, som innefattar personsäkerhet, facility services, bevakning och högteknologiska lösningar inom teknisk säkerhet och brandskydd.

LEVEL, med erfarenhetsmässigt ursprung från polis- och militärväsendet samt näringslivet, har en rådgivande kapacitet som spänner över ett brett område, från objektsskydd inom kritisk infrastruktur till skydd av personer och familjer i riskposition. LEVELs kapacitet inom rådgivning och kundanpassad bevakning kompletterar och skapar nya affärsmöjligheter för Confidence i rollen som tekniskt ledande leverantör av säkerhets-, lås- och brandskyddslösningar.

”Detta är en synnerligen god matchning av två mycket kundorienterade parter. Bolagen kompletterar varandra på flera avgörande punkter vilket kommer att resultera i ett breddat erbjudande till befintliga kunder och skapa helt nya affärsmöjligheter för vidare tillväxt. Genom kundanpassade bevakningstjänster med kunskap om både riskbild och tekniska säkerhetssystem kan vi nu erbjuda en unik leverans av effektivitet och säkerhet”, säger Gerth Svensson, Styrelseordförande i Confidence.

”Confidence kapacitet att leverera kundanpassad säkerhet till marknadssegment där kraven är som högst är obestridd. Genom förvärvet hamnar LEVEL i en miljö där våra kompetenser efterfrågas i allt högre grad och där LEVELs stora kundbas kan dra fördel av Confidence förmågor. Gemensamt blir vi marknadens go-to partner för kunder med behov av effektiv säkerhet med kvalitetskrav”, säger Thomas Lundin, Styrelseordförande i Nordic LEVEL Group.

Mer om Confidence – www.confidence.se

Mer om Nordic LEVEL Group – https://www.nordiclevelgroup.com 

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2021 kl 14:10 CEST .

För ytterligare information:
Gerth Svensson,
Styrelseordförande
Tel 08 620 82 00

 

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm samt elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på Nasdaq First North Growth Market.  Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.