Calliditas lämnar in utkast till registreringsdokument för notering av amerikanska depåbevis i USA

Stockholm                                                                                                                                            9 Januari 2020

Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har lämnat in ett konfidentiellt utkast till registreringsdokument enligt Form F-1 till U.S. Securities and Exchange Commission (”SEC”) avseende ett potentiellt erbjudande av så kallade amerikanska depåbevis i USA, vilka representerar stamaktier i Calliditas, och en notering av dessa på Nasdaq Stock Market (”Nasdaq”) i USA. Antalet amerikanska depåbevis som kan komma att erbjudas, antalet underliggande stamaktier som kan komma att emitteras och priset för sådana värdepapper har ännu inte bestämts.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en hänvisning till ett erbjudande om att köpa några värdepapper. Varje erbjudande, hänvisning eller erbjudande att köpa, eller sälja värdepapper kommer att ske i enlighet med registreringskraven i den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Detta offentliggörande sker i enlighet med Regel 135 i Securities Act.

Den 9 januari 2020 beslutade Bolagets styrelse att utreda om det finns förutsättningar för ett potentiellt erbjudande av värdepapper i Bolaget i USA. Att Bolaget konfidentiellt lämnat in ett första utkast till registreringsdokument är ett första steg mot en potentiell börsnotering i USA vilken, om den genomförs, är tänkt att främja Bolagets tillgång till den publika kapitalmarknaden i USA. Även om styrelsen beslutar att gå vidare med den potentiella börsnoteringen i USA, kan erbjudandet komma att inte genomföras. Den potentiella börsnoteringen i USA kommer inte att inledas förrän SEC och Nasdaq slutfört sina respektive granskningsprocesser och erbjudandet är vidare beroende av marknadsvillkor, efterfrågan från investerare och aktieägarnas godkännande. Bolagets avsikt är att dess stamaktier fortsatt ska vara noterade på Nasdaq Stockholm där de nu handlas.

Vissa uttalanden i detta pressmeddelande är “framåtriktade uttalanden”. Dessa framåtriktade uttalanden reflekterar Bolagets förväntningar eller syn på framtida händelser och det är möjligt att utfallen som beskrivs i detta pressmeddelande inte kommer att uppnås. Dessa uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende fullföljandet av ett potentiellt erbjudande och börsnoteringen i USA, inklusive tidpunkten för och utgången av SEC:s och Nasdaqs granskning, villkoren för värdepapperen som kan komma att säljas vid ett erbjudande, aktieägarnas godkännande därav, tidpunkten för och förekomsten av ett erbjudande och, om det fullföljs, de förväntade fördelarna därav. Dessa framåtriktade uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer, av vilka många ligger utanför Bolagets kontroll, inklusive marknads- och andra förhållanden, som kan medföra att det faktiska utfallet väsentligen avviker från de förväntningar som diskuteras i de framåtriktade uttalandena.

Varje framåtriktat uttalande är endast aktuellt per dagen det lämnas och Bolaget är, förutom när det krävs enligt lag, inte skyldigt att uppdatera eller revidera något framåtriktat uttalande, oavsett om det beror på ny information, framtida händelser eller i övrigt. Nya faktorer uppkommer från tid till annan och det är inte möjligt för Bolaget att förutse alla sådana faktorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Renée Aguiar-Lucander, VD Calliditas Therapeutics

Epost: renee.lucander@calliditas.com

Telefon: 072-252 10 06

Mikael Widell, Informationschef

Epost: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: 070-311 99 60

Denna information är sådan som Calliditas Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 januari 2020 kl. 17:35.