PEN genomför företrädesemission om 13,1 MSEK

Styrelsen i PEN Concept Group AB, org.nr 556772–5667 (”PEN” eller ”Bolaget”) har idag, den 9 januari 2020, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, planerad till den 27 januari 2020, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 24 797 441 units (”Företrädesemissionen”) i syfte att bland annat fortsätta utvecklingen av Bolagets verksamhet. En (1) unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie 2020/2021 (”Unit”). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit till en teckningskurs om 0,53 SEK per Unit. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 13,1 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare mellan cirka 13,1 MSEK och cirka 26,3 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden från och med 4 februari till och med 18 februari 2020. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt 9,1 MSEK, motsvarande 70 procent av Företrädesemissionen.

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

Sammanfattning

 1. Bolaget genomför Företrädesemissionen i syfte att vidareutveckla Bolagets verksamhet.
 2. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie 2020/2021 (”Teckningsoption”).
 3. Företrädesemissionen består av högst 24 797 441 Units och erbjuds till en teckningskurs om 0,53 SEK per Unit, motsvarande en teckningskurs per aktie om 0,53 SEK, vilket innebär att Bolaget initialt kommer att tillföras cirka 13,1 MSEK före emissionskostnader vid fullteckning.
 4. En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i aktien på Spotlight Stock Market under 30 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 0,53 SEK och högst 1,06 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare mellan cirka 13,1 MSEK och cirka 26,3 MSEK före emissionskostnader.
 5. Totalt omfattar Företrädesemissionen 24 797 441 aktier och 24 797 441 Teckningsoptioner.
 6. Företrädesemissionen omfattas till 70 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
 7. Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 4 februari till och med den 18 februari 2020.
 8. Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna kommer att löpa från och med den 12 april 2021 till och med den 26 april 2021.
 9. För att säkerställa det kortsiktiga rörelsekapitalbehovet har Bolaget upptagit ett kortfristigt lån om 5,6 MSEK (”Brygglånet”). Brygglånet är ämnat att återbetalas med likvider erhållna från Företrädesemissionen.

Motiv till Företrädesemissionen

Styrelsen i PEN har beslutat om Företrädesemissionen för att tillgodose Bolaget medel för att stärka organisationen, utöka försäljningsinsatserna och viktigaste av allt kunna leverera den mottagna orderstocken. Därigenom kommer Bolaget skapa lönsamhet för kommande år.

Bolaget avser att använda emissionslikviden till följande:

 1. Återbetalning av Brygglånet; och
 1. Rörelsekapital

Huvudsakliga villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i PEN har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 27 januari 2020, beslutat om Företrädesemissionen i enlighet med de huvudsakliga villkoren nedan:

 • Varje befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit innehåller en (1) aktie och en (1) Teckningsoption.                   
 • Företrädesemissionen består av högst 24 797 441 Units som erbjuds till en teckningskurs om 0,53 SEK per Unit, motsvarande en teckningskurs per aktie om 0,53 SEK.
 • En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, mot kontant betalning, motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i aktien på Spotlight Stock Market under 30 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 0,53 SEK och högst 1,06 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 • Företrädesemissionen omfattar högst 24 797 441 aktier, vilket vid fullteckning tillför Bolaget cirka 13,1 MSEK före emissionskostnader. I det fall Företrädesemissionen blir fulltecknad och samtliga 24 797 441 Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare cirka 13,1 MSEK vid lägsta teckningskurs (0,53 SEK per aktie) och cirka 26,3 MSEK vid högsta teckningskurs (1,06 SEK per aktie) före emissionskostnader. Totalt tillförs Bolaget vid fullteckning av samtliga aktier som emitteras i Företrädesemission samt vidhängande Teckningsoptioner således lägst cirka 26,2 MSEK och högst cirka 29,4 MSEK, före emissionskostnader.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 991 897,64 SEK, från 991 897,64 SEK till 1 983 795,28 SEK.
 • Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 991 897,64 SEK till 2 975 692,92 SEK.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 4 februari till och med den 18 februari 2020. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
 • Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna kommer att löpa från och med den 12 april 2021 till och med den 26 april 2021.
 • Aktieägare som väljer att inte teckna Units i Företrädesemissionen kan vidkännas en maximal utspädningseffekt om 50 procent vid full teckning i Företrädesemissionen.
 • Om inte samtliga Units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande Units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat Units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av Units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna Units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av Units; i andra hand till annan som tecknat Units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal Units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av Units, i proportion till sådana garantiåtagande. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro-rata ska tilldelning ske genom lottning.
 • Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 27 januari 2020. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
 • Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det memorandum som beräknas offentliggöras omkring den 3 februari 2020.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka 43 procent av teckningsförbindelser och till cirka 27 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed 70 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Teckningsförbindelser har lämnats av bland andra Robert Wu. Emissionsgarantierna har lämnats av Mangold Fondkommission AB och Formue Nord A/S. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om 12 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller 14 procent i aktier. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Brygglånefinansiering

Som en del av den föreliggande Företrädesemissionen har Bolaget upptagit ett Brygglån om 5,6 MSEK. Brygglånet säkerställer Bolagets kortfristiga rörelsekapitalbehov och täcker kostnader som uppkommer i samband med Företrädesemissionen.

Finansieringskostnaden motsvarar en månadsränta om 2,5 procent per påbörjad kalendermånad. Brygglånet är ämnat att återbetalas med likvider erhållna från Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

29 januari 2020                          Sista handelsdag i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter.

30 januari 2020                          Första handelsdag i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter.

31 januari 2020                          Avstämningsdag för erhållande av uniträtter.

3 februari 2020                           Beräknad dag för offentliggörande av memorandum.

4 februari 2020 – 14 februari 2020 Handel i uniträtter på Spotlight Stock Market.

4 februari 2020 – 18 februari 2020 Teckningsperiod för Företrädesemissionen.

20 februari 2020                         Beräknad dag för offentliggörande av utfall.

12 april 2021 – 26 april 2021        Utnyttjandeperiod för Teckningsoptionerna.

Rådgivare 

Mangold Fondkommission AB agerar projektledare och emissionsinstitut i Företrädesemissionen. Mangold Fondkommission AB bistår ledningen och styrelsen för PEN med tjänster rörande upprättande av memorandum, koordinering med tredje part och stöd vid frågor rörande bolagsformalia i samband med i Företrädesemissionen. Qap Legal Advisors AB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:

Robert Wu, Styrelseordförande, PEN Concept Group AB
E-post:
robert.wu@oboya.cc

Telefon:0735-630 935

Magnus Hjorth, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB
E-post: magnus.hjorth@pen.se 
Telefon: 0706-335 106

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9/1-2020.

PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB och PEN Products AB. 

Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar och restauranger. Detta kompletteras med PEN Products AB, där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.