PEN Concepts företrädesemission registrerad hos Bolagsverket

PEN Concept Group AB (”PEN Concept” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av units om cirka 13,1 MSEK, som avslutades den 18 februari 2020. Emissionskostnaderna uppgick till cirka 2,3 MSEK. Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade units (”BTU”) är den 10 mars 2020. Utsökningsdag är den 12 mars 2020, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie 2020/2021 (”Teckningsoptioner”). De nyemitterade aktierna och Teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive depå/vp-konto den 16 mars 2020. Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 18 mars 2020.

Efter registreringen av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 1 983 795,28 SEK, fördelat på 49 594 882 aktier.

Villkor för Teckningsoptioner i sammandrag

En (1) Teckningsoption av serie 2020/2021 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under 30 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 0,53 SEK och högst 1,06 SEK per aktie. Teckning av aktier i PEN Concept med stöd av Teckningsoptioner ska ske mellan 12 april 2021 och 26 april 2021. Vid utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner kommer Bolaget tillföras mellan 13,1 och 26,3 MSEK, beroende på teckningskurs. Vid utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner som emitteras i företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital öka med ytterligare högst 991 897,64 SEK genom utgivande av högst 24 797 441 aktier. Bolagets aktiekapital kommer därefter att uppgå till högst 2 975 692,92 SEK.

För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:
Magnus Hjorth, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB

E-post: magnus.hjorth@pen.se 
Telefon: 0706-335 106

PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB och PEN Products AB. 

Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar och restauranger. Detta kompletteras med PEN Products AB, där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.