PEN Concept Group: Företrädesemissionen inleds i morgon

Onsdag den 31 oktober inleds företrädesemissionen i PEN Concept Group AB. Nyemissionen tillför bolaget cirka 8,3 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Av emissionsbeloppet har bolagets huvudägare Robert Wu garanterat halva beloppet. Garantin har lämnats utan ersättning. Emissionen är även öppen för nya investerare.

Bakgrund

Under 2017 förvärvades restauranggrossisten GOODS Sweden AB och koncernen nådde en försäljning om ca 154 MSEK. PEN står nu inför en ytterligare kommande expansion av verksamheten med möjlighet till försäljning till ett antal större kunder inom butiks- och restaurangbranschen samt till företag som behöver inredning för deltagande på mässor.

Koncernen har under 2018 ingått sitt största avtal inom butiksinredning i företagets historia då ett kontrakt tecknats med danska Netto värt ca 100 MSEK. Ett annat exempel är ramavtalet med ICA Sverige AB, det första i koncernens historia. Båda dessa har gett stor uppmärksamhet i branschen. Den expansiva strategin kräver utökade ekonomiska resurser för att kunna möta en väsentligt högre efterfrågan, men Bolaget måste även utöka sina resurser inom marknadsföring och försäljning.

Motiv till emissionen

Skälet för att genomföra nyemissionen är att erhålla resurser för att kunna genomföra styrelsens expansionsplaner. Kapitalet kommer att öka rörelsekapitalet och skapa resurser för ökade försäljningsinsatser i syfte att säkerställa Bolagets expansion och ett positivt resultat. Emissionen vänder sig till såväl privata som institutionella investerare.

Emissionskapitalet skall framförallt användas till:

  • Stärka organisationen, exempelvis genom rekrytering och kompetensutveckling.
  • Möjliggöra fortsatt expansion av större affärer och projekt med där tillhörande förväntad kapitalbindning.

Villkor för nyemissionen

–       Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.

–       För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs sex (6) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

–       Emissionskursen är 2,20 SEK per aktie.

–       Nyemissionen omfattar högst 3 795 816 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

–       Teckningsperiod 31 oktober – 15 november 2018.

–       Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 22 oktober 2018.

–       Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 23 oktober 2018.

–       Avstämningsdag är 24 oktober 2018.

–       Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 15 november 2018.

–       Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.

–       Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 31 oktober – 13 november 2018.

–       Handel med BTA kommer att ske från och med den 31 oktober 2018 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av december 2018.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar är publicerade på Bolagets hemsida www.pen.se, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se.

En presentation av PEN Concept Group gjord av VD Magnus Hjorth från Aktiespararnas Aktiedag i Stockholm den 23 oktober 2018 finns tillgänglig via länken: https://youtu.be/vaGgDDcRfG8

Under emissionsperioden kommer PEN Concept Group att presenteras på följande event:

  • 12 november Aktiespararnas Stora Aktiedagen, Svenska Mässan, Göteborg

Presentationen livesänds och kan följas på www.aktiespararna.se/tv/live 

Program finns tillgängligt och anmälan görs via: www.aktiespararna.se/evenemang 

För frågor om nyemissionen och bolaget, vänligen kontakta:
Magnus Hjorth, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB

E-post: magnus.hjorth@pen.se 
Telefon: 0706-335 106

PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB i, PEN Shop Concept AB samt Goods Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd.

Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.