Calmarks emission av units inför planerad notering på Spotlight fulltecknad

Den 11 juni 2018 avslutades teckningstiden i Calmark Sweden AB:s (”Calmark”) emission av units om initialt högst 23 MSEK inför planerad notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Emissionen av units tecknades till 23 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 100,4 procent. Calmark tillförs genom emissionen således 23 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,8 MSEK. Genom emissionen tillförs Calmark cirka 250 nya aktieägare. Första dag för handel på Spotlight beräknas att bli den 6 juli 2018. Calmark har inför den planerade noteringen utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets B-aktie. Likviditetsgarantin kommer att inledas i samband med bolagets planerade notering på Spotlight.

VD Anna Söderlund kommenterar:

”Jag vill tacka alla investerare som valt att teckna i emissionen. Vi är nöjda med utfallet och ser fram emot vårt fortsatta arbete med att färdigställa våra produkter och lansera dessa på marknaden. Under 2018 kommer vi att påbörja uppbyggnad av produktion och fortsätta vår CE-märkningsprocess. Vi ser en bra potential i Calmark och vi är säkra på att våra produkter kommer att göra skillnad för de minsta patienterna.

Teckning och tilldelning

Emissionen tecknades till cirka 23 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 100,4 procent. Genom emissionen nyemitteras 5 000 000 B-aktier och 3 000 000 teckningsoptioner av serie TO 1 B. Calmark tillförs därmed cirka 23 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 1,8 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 14 juni 2018.

Första handelsdag och likviditetsgaranti

Första dag för handel på Spotlight i Calmarks B-aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 B är planerad att bli den 6 juli 2018. B-aktien kommer att handlas under kortnamnet ”CALMA” och B-aktiens ISIN-kod är SE0011116524. Teckningsoptioner av serie TO 1 B kommer att handlas under kortnamnet ”CALMA TO 1 B” och teckningsoptionens ISIN-kod är SE0011204890. Calmark har inför den planerade noteringen utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets B-aktie. Likviditetsgarantin kommer att inledas i samband med bolagets planerade notering på Spotlight. Sedermera Fondkommission kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för Calmarks B-aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.

Antal aktier och aktiekapital

När Calmarks emission av units registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 10 404 500 stycken (varav 540 450 A-aktier) och aktiekapitalet till 1 040 450 SEK. Härutöver finns 3 000 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 1 B.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 B (ISIN-kod: SE0011204890) är beräknade att bli föremål för handel på Spotlight från och med den 6 juli 2018. Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie till en kurs om 5,40 SEK. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 23 maj 2019 till och med den 13 juni 2019.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är Calmarks finansiella rådgivare i samband med emissionen av units och den planerade noteringen på Spotlight.

Denna information är sådan information som Calmark är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2018. 

För mer information om emissionen av units och den planerade noteringen på Spotlight, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40-615 14 10
E-post:
info@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon:
+46 70 213 25 35
E-post: anna.soderlund@calmark.se
www.calmark.se

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som bedriver forskning och utveckling av produkter inom patientnära diagnostik riktade mot nyfödda. Bolaget utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) som enklare och snabbare än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Som ett första steg kommer Calmark att erbjuda tre viktiga patientnära tester för barnens första levnadsvecka. Trippeldiagnostiken beräknas vara redo för produktion under det fjärde kvartalet 2019 med planerad lansering i delar av Europa och Asien under 2020. Calmark avser att generera intäkter via försäljning av läsare och engångsprodukter. Bolagets målsättning är att bli en ledande aktör inom PNA-diagnostik för nyfödda och att långsiktigt tillgodose alla relevanta tester för den första perioden i livet. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.