Calmarks företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 24,3 MSEK

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av extra bolagsstämman den 6 november 2019. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 34,6 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 142,4 procent och tillför Bolaget cirka 24,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader som uppgår till cirka 2,7 MSEK. Genom emissionen nyemitteras 7 366 680 B-aktier och 2 455 560 teckningsoptioner av serie TO 2 B.

Sammanräkningen i företrädesemissionen visar att 551 650 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 89,9 procent av emissionen, och 322 697 units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 52,6 procent av emissionen, innebärande en överteckning om cirka 42,4 procent. Överteckningen innebär att emissionsgarantierna ej har tagits i anspråk.

”Den höga teckningsgraden i emissionen visar på marknadens tro på Calmark och vår affärsidé. Vi är stolta över förtroendet, men även ödmjuka över att våra befintliga ägare även i fortsättningen vill vara med på vår resa och att våra nya aktieägare ser potentialen i företagets strategi.” säger Anna Söderlund, VD.

”Med tillskottet från ägarna kan vi nu realisera vår planerade marknadslansering av de tre första testerna för gulsot, blodsocker och syrebrist under 2020. Utöver detta ger emissionen oss även möjlighet att nu ytterligare accelerera investeringarna i produktionen för att sänka tillverkningskostnaden för engångsartiklarna och därmed markant öka våra bruttomarginaler”

Aktiekapital och antal aktier
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 736 668,00 SEK genom emission av 7 366 680 nya B-aktier. Efter registrering av emissionen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i Calmark att uppgå till 2 025 838,20 SEK fördelat på 20 258 382 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Härutöver finns utestående 2 455 560 teckningsoptioner av serie TO 2 B.

Handel med BTU
Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 51, 2019.

Meddelande om tilldelning
Meddelande om tilldelning till tecknare utan företrädesrätt sker genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 B i sammandrag
De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 2 B (ISIN-kod: SE0013282662) är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market i januari 2020. Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 2 B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie till en kurs motsvarande 75 procent av volymvägd snittkurs under perioden 12 oktober 2020 till och med den 23 oktober 2020, dock lägst 4,20 SEK och maximalt 6,60 SEK. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 4 december 2020 till och med den 16 december 2020. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer aktiekapitalet att utökas med 245 556,00 SEK från 2 025 838,20 SEK till 2 271 394,20 SEK.

Finansiell rådgivare
Stockholm Corporate Finance var finansiell rådgivare till Calmark i samband med emissionen.

För ytterligare information kontakta;
Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 213 25 35
E-post: anna.soderlund@calmark.se
www.calmark.se

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance AB
Telefon: +46 8 440 56 40
E-post: info@stockholmcorp.se
www.stockholmcorp.se

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2019.

Om Calmark Sweden AB
Calmark Sweden AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se.