Cantargia erhåller patentgodkännande i Kanada och breddar skyddet runt hematologisk cancer

Det godkända patentet med patentnummer CA 2,772,111 avser Cantargias metod med IL1RAP som målmolekyl för antikroppsbaserad terapi och diagnostik av leukemi. Patentet är giltigt till 2030. Patentet täcker bolagets antikroppsbehandling av flera olika former av leukemi.

Cantargia har sedan tidigare erhållit motsvarande godkända patent avseende IL1RAP i bland annat Europa, USA, Japan, Sydafrika och Mexiko.

“Godkännandet är en glädjande nyhet och ett viktigt steg i vår globala patentstrategi. Kanada är en stor och strategiskt viktig marknad för cancerläkemedel, vilket har betydelse för Cantargias framtida kommersialiseringsplaner”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018, kl. 16.30.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.