Guideline Geo AB (publ) inleder legal konsolidering

Legal konsolidering av dagens sju legala enheter i Sverige har inletts i och med att fusionsplan registrerats hos bolagsverket där uppströms fusion av helägda dotterbolag görs, och förväntas vara klart i september 2018. Efter genomförd legal konsolidering kvarstår tre legala enheter i Sverige: Koncernmamman Guideline Geo AB blir då rörelsedrivande bolag. Det helägda dotterbolaget Malå GeoScience Förvaltnings AB, som hanterar koncernens fastigheter. Det helägda dotterbolaget Second Square AB, förblir ett vilande bolag, med anledning av spärrade underskottsavdrag. Utländska dotterbolag och intressebolag berörs inte.

Kunder och återförsäljare som tidigare gjort affärer med Malå GeoScience AB eller ABEM Instruments AB, kommer efter genomförd legal konsolidering att göra affärer med Guideline Geo AB. Varumärkena MALÅ och ABEM är intakta och är fortsatt mycket viktiga för koncernen. Ingen förändring av verksamheten förväntas, förutom att Bolaget stärker och avsevärt förenklar den interna administrationen.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, VD, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00.

Mats Lundin, CFO Guideline Geo AB (publ), tel. +46 766 77 03 14.

www.guidelinegeo.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 17:45 CET.

Guideline Geo AB  (publ) är världsledande inom området geofysik. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning.  I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.