Catena AB offentliggör uppdaterat grundprospekt för sitt MTN-program

31-05-2022, 16:30

Catena upprättade den 31 maj 2021 ett MTN-program (Medium Term Notes) för upplåning på kapitalmarknaden med ett rambelopp om fem miljarder kronor. Catena har uppdaterat grundprospektet för MTN-programmet som Finansinspektionen idag godkänt och registrerat. Prospektet finns tillgängligt på Catenas webbplats www.catenafastigheter.se samt på Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Det uppdaterade prospektet medför en möjlighet för Catena att emittera hållbarhetslänkade obligationer under MTN-programmet.

Grundprospektet har uppdaterats för att fortsätta kunna ge ut obligationer under MTN‐programmet. Grundprospektet har en giltighetstid om tolv månader från tidpunkten för godkännandet av Finansinspektionen.

Swedbank har varit ledarbank för MTN-programmet och utsedd som emissionsinstitut tillsammans med Danske Bank, SEB och Nordea Bank. Born Advokater har varit legal rådgivare till Catena i samband med uppdateringen av grundprospektet.

För ytterligare information, vänligen kontakta

David Silvesjö, Finanschef, Tel 0730-70 22 22, david.silvesjo@catenafastigheter.se

Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se

Om Catena

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar och långsiktigt förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att generera ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten för att möjliggöra en hållbar tillväxt och stabil avkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 24 905 Mkr per den 31 mars 2022. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.