Comintelli beslutar om en riktad nyemission om 3,5 MSEK

Styrelsen i Comintelli AB (”Comintelli” eller ”Bolaget”) har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat om en riktad nyemission av 1 458 332 aktier till investerarna Augvest AB och CapMate Aktiebolag samt till ledande befattningshavarna Jesper Martell, Anders Thulin och Christian Bjerser (”Nyemissionen”). Teckningskursen är fastställd till 2,40 SEK per aktie och Bolaget tillförs genom Nyemissionen cirka 3,5 MSEK före emissionskostnader. Motivet med Nyemissionen är att realisera strategiska initiativ inom sälj och marknadsföring. Kallelsen till extra bolagsstämma för godkännande av Nyemissionen kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv

Comintellis vision är att vara en ledande global mjukvarutillverkare på den snabbt växande marknaden för avancerad omvärldsbevakning (s.k. Market & Competitive Intelligence). Bolaget har sedan 2021 stöpt om affärsmodellen till mer återkommande intäkter genom lanseringen av dess SaaS-plattform. Förflyttningen av kundstocken till plattformen har avancerat i god takt och idag återfinns över 25 procent av kunderna i den nya modellen.

För att driva omsättningstillväxt och ökade återkommande intäkter har Comintelli påbörjat ett antal strategiska initiativ inom sälj och marknadsföring. Dessa initiativ inkluderar en effektiviserad nykundanskaffning genom trimmade sälj- och marknadsföringssatsningar, kundfokusering mot utvalda geografiska marknader och branscher och satsning på nya affärssegment. Därtill avser Bolaget fokusera på ökade intäkter från befintliga kunder genom merförsäljning och minskad churn samt fortsätta att effektivisera användargränssnittet.

Emissionslikviden från Nyemissionen medför att Bolaget kan investera i initiativen ovan, samtidigt som Bolaget tillsammans med de nya ägarna aktivt kommer se över möjligheter för strukturaffärer för att skapa ytterligare aktieägarvärde.

Nyemissionen

Styrelsen i Comintelli har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 1 458 332 aktier till investerarna Augvest AB och CapMate Aktiebolag samt till ledande befattningshavarna Jesper Martell, Anders Thulin och Christian Bjerser. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är möjliggörandet av en tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning som kan realisera ovannämnda strategiska initiativ. Styrelsen har övervägt att genomföra en företrädesemission men gör bedömningen att kostnaderna för att genomföra en företrädesemission skulle bli höga i förhållande till det anskaffade kapitalet. Vidare skulle tidsutdräkten av en företrädesemission medföra att Bolagets planerade strategiska initiativ försenas. Efter noggrant övervägande är det styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra Nyemissionen överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Genom Nyemissionen tillförs Bolaget 3,5 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 0,1 MSEK. Fördelningen i Nyemissionen har fastställts enligt följande:

  • Augvest AB, 833 334 aktier, motsvarande 2,0 MSEK
  • CapMate Aktiebolag, 500 000 aktier, motsvarande 1,2 MSEK
  • Jesper Martell (VD) 41 666 aktier, motsvarande 0,1 MSEK
  • Anders Thulin (CTO) 41 666 aktier, motsvarande 0,1 MSEK
  • Christian Bjerser (VD, Comintelli Inc) 41 666 aktier, motsvarande 0,1 MSEK

Teckningskursen i Nyemissionen uppgår till 2,40 SEK per aktie och motsvarar en premie om cirka 10,75 till den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktier de senaste 10 handelsdagarna och en premie om cirka 15,38 procent i förhållande till gårdagens stängningskurs på Spotlight Stock Market, vilket av styrelsen bedöms som marknadsmässig.

För beslut om Nyemissionen krävs att aktieägare representerande minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna biträder beslutet. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Comintelli ökar med 1 458 332 aktier, från 7 490 000 aktier till 8 948 332 aktier och att aktiekapitalet ökar med 131 249,88 SEK, från 674 100,00 SEK till 805 349,88 SEK. Nyemissionen innebär en utspädning för Comintellis befintliga aktieägare om cirka 16,30 procent.

Denna information är sådan som Comintelli är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-22 08:30 CET.

Jesper Martell, CEO 

Email: jesper.martell@comintelli.com
Phone: +46 8 6637 600

 

OM COMINTELLI

Comintelli (www.comintelli.com) är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst (s.k. Software as a Service, SaaS) för omvärldsbevakning och -analys kallad Intelligence2day® (www.intelligence2day.com).

Intelligence2day® används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder tjänsten för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal informationskällor.