Comintelli AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Comintelli AB den 12 juli 2022

Extra bolagsstämma i Comintelli AB ägde rum idag den 12 juli 2022 varvid stämman fattande följande huvudsakliga beslut.

Med stöd av 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor genomfördes stämman utan fysisk närvaro och enbart genom poströstning.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Den extra bolagsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, godkänna styrelsens beslut från den 22 juni 2022 om nyemission om högst 1 458 332 aktier.

Genom nyemission ökar antalet utestående röster med 1 458 332, från 7 490 000 till 8 948 332. Aktiekapitalet ökar med 131 249,88 kronor från 674 100 kronor till 805 349,88 kronor, motsvarande en utspädning 16,30 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Jesper Martell, CEO 

Email: jesper.martell@comintelli.com
Phone: +46 8 6637 600

 

OM COMINTELLI

Comintelli (www.comintelli.com) är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst (s.k. Software as a Service, SaaS) för omvärldsbevakning och -analys kallad Intelligence2day® (www.intelligence2day.com).

Intelligence2day® används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder tjänsten för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal informationskällor.