Kommuniké från extra bolagsstämma i Spacett AB den 12 juli 2022

Extra bolagsstämma i Spacett AB (“SPACett” eller “Bolaget”) hölls idag den 12 juli 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

  • Att, som en följd av godkänt förvärv av Tura Scandinavia AB vid årsstämman den 30 juni 2022, ändra bolagsordningen avseende säte och bolagsnamn. Säte skall enligt ändrad bolagsordning vara Kungsbacka och bolagets namn Tura Group AB. Beslutet är villkorat av att förvärvet fullföljs.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.spacett.se. Stockholm den 12 juli 2022 Spacett AB (publ) Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Marcus Bonsib VD Spacett AB

+46 721 82 72 90

marcus@spacett.se

Spacett AB är ett förvärvsbolag som avser att förvärva ett onoterat rörelsedrivande bolag som skall växa och skapa värde i noterad miljö.