Kommuniké från årsstämman i Spacett AB den 30 juni 2022

Årsstämman i Spacett AB (“SPACett” eller “Bolaget”) hölls idag den 30 juni 2022 varvid. Årsstämman beslutade bland annat att godkänna förvärv av Tura Scandinavia AB.

Aktieägarna fattade följande beslut:

 • Att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2021.
 • Att ingen utdelning skall ske för verksamhetsåret 2021.
 • Att ge styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
 • Att antalet styrelseledamöter ska vara fyra. Styrelseledamöterna Luca Di Stefano, Per Nilsson, Peter Sigfrid och Joel Westerström omvaldes.
 • Att till revisor omvälja revisorn Andreas Folke.
 • Att inget styrelsearvode ska utgå.
 • Att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning.
 • Att godkänna Bolagets förvärv av Tura Scandinavia AB i enlighet med avtal daterat den 30 maj 2022.
 • Att godkänna föreslagna ändringar bolagsordningen, vilket ska möjliggöra övergången från SPAC bolag till holdingbolag med en operativ verksamhet i dotterbolag, som förvärvet innebär.
 • Att godkänna styrelsens förslag till beslut om apportemission.
 • Genomförande av apportemission och ändring av bolagsordningen är villkorade av att Bolaget slutför förvärvet av Tura Scandinavia AB.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.spacett.se.

Stockholm den 30 juni 2022

Spacett AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Marcus Bonsib VD Spacett AB

+46 721 82 72 90

marcus@spacett.se

Spacett AB är ett förvärvsbolag som avser att förvärva ett onoterat rörelsedrivande bolag som skall växa och skapa värde i noterad miljö.