Esmaeilzadeh Holding AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Esmaeilzadeh Holding AB (publ) ("Bolaget") emitterade den 26 januari 2022 ett seniort icke säkerställt obligationslån om SEK 1,200,000,000 inom ett totalt rambelopp om SEK 2,400,000,000 på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m plus 7.50 procent per år och har slutförfall den 26 januari 2025.

Bolaget kommer att ansöka om att notera obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt.

Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Bolagets (https://ehab.group/) webbplatser.

För mer information, vänligen kontakta:

Saeid Esmaeilzadeh, VD och grundare

+46 707 18 70 61, saeid@ehab.group

Nils Fredrik Dehlin, General Counsel & IR

+46 720 90 26 99, nilsfredrik@ehab.group

Denna information är sådan information som Esmaeilzadeh Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juni 2022 kl 14:00 CEST.

Om Esmaeilzadeh Holding AB (publ)
EHAB är ett investmentföretag som förvaltar och etablerar förvärvsorienterade bolag inom flera sektorer och djupa nischer. EHAB:s portfölj utvecklas ständigt allteftersom nya möjligheter och intressanta branscher identifieras. EHAB:s substansvärde uppgår till cirka 7,8 miljarder kronor. För mer information, se www.ehab.group.