DBP genomför företrädesemission om cirka 10,5 MSEK

Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) har den 22 mars 2019, med stöd av bemyndigandet från bolagstämman den 9 april 2018, beslutat om en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare att teckna en (1) unit för varje fjorton (14) befintliga aktier oavsett aktieslag. En (1) unit består av en B-aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen är 6,00 kr. Teckningsoptionen har ett lösenpris om 8,50 kr och en löptid på tretton (13) månader.

 •  Emissionen omfattar högst 1 757 125 units och kan inbringa bolaget 10 542 750 SEK vid full teckning.
 •  Aktiekapitalet kan vid fulltecknad nyemission öka med högst 87 856,25 SEK.
 •  Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer detta att inbringa ytterligare
  14 935 562,50 kr till Bolaget samt öka aktiekapitalet till högst 1 405 700,60 kr
 •  Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 28 mars 2019.
 •  Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 29 mars 2019.
 •  Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som ska erhålla uniträtter i emissionen är den 1 april 2019.
 •  Teckning av units ska ske under perioden från och med den 3 april 2019 till och med den 26 april 2019.
 •  Handel i uniträtter skall genomföras hos Spotlight från och med den 3 april 2019 till och med den 24 april 2019
 •  Handel i BTU skall genomföras hos Spotlight från och med den 3 april 2019, fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket, sista handelsdag meddelas marknaden genom pressmeddelande.
 •  Betalning med företräde skall ske genom samtidig betalning. Betalning av tecknade aktier utan företräde skall ske enligt utsänd avräkningsnota, kontant eller genom kvittning av fordran.
 •  För varje en (1) befintlig aktie, oavsett serie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, den 1 april 2019, erhålles en (1) uniträtt.
 •  Fjorton (14) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av en B-aktie och en vederlagsfri teckningsoption.
 •  Teckningsoptionen har en löptid på tretton (13) månader med rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie av serie B till kursen 8,50 kr.
 •  Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga tecknings- och betaltiden.
 •  I de fall samtliga units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av uniträtter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat units i nyemissionen utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

”Jag är tacksam till samtliga investerare i DBP för deras förtroende till ledningen, produkter och bolagens affärsidéer, – kommenterar VD Igor Lokot, – Under senaste året finansierades bolagets utveckling med framförallt riktade emissioner och nu vill vi rikta förmånliga villkor att investera i bolaget även för små investerare. Denna gång handlar det inte bara om att få teckna en aktie med ett rabatterat pris utan också att få en förmånlig vederlagsfri teckningsoption som ger en helt annan möjlighet att tillvarata bolagets framgång. Vi befintliga ägarna har olika finansiella förmågor att delta i den aktuella emissionen dock planerar jag att sälja majoriteten av mina teckningsrätter till en potentiell investerare”.

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline. DBP har under senaste året även startat två dotterbolag, Drugsson AB för distribution av färdigutvecklade humana läkemedels- och medicintekniska produkter samt kosttillskott inom Skandinavien, samt FarmPharma AB för utveckling av innovativa veterinärmedicinska produkter.