Delårsrapport för Jetty 1 juli – 30 september 2021: Stark försäljningstillväxt +48% för Thinc Jetty Collective bolagen, omsättningen uppgick till ca 121 Mkr ackumulerat jan-sept 2021.

Delårsrapport för Jetty 1 juli – 30 september 2021

TREDJE KVARTALET 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2021*

 • Nettoomsättningen uppgick till 456 Tkr (510 Tkr)
 • Rörelsens kostnader uppgick till 1 129 Tkr (1 545 Tkr)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -691 Tkr (-821 Tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,06 kr)

PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2021*

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 286 Tkr (1 854 Tkr)
 • Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 4 492 Tkr (5 633 Tkr)
 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -3 035 Tkr (-3 067 Tkr)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,13 kr (-0,36 kr)
 • Eget kapital per den 30 september 2021 uppgick till -3 272 Tkr (-2 248 Tkr)
 • Likvida medel per den 30 september 2021 uppgick till 1 203 Tkr (746Tkr)
 • Antal registrerade kunder i Jettys system per 30 september 2021 65 (31)***
 • Registrerade användare i Jettys SaaS (Software as a Service) per 30 september 2021 40 (0)***

PROFORMA 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2021**

 • Nettoomsättningen proforma för perioden uppgick till 98 212 Tkr
 • Den totala nettoomsättningen för de enskilda bolagen ökade med 48% till 120 622 Tkr under perioden***
 • Rörelseresultat före avskrivningar proforma för perioden uppgick till -1 449 Tkr
 • Den totala EBIDTA för samtliga enskilda bolag i koncernen exklusive Jetty uppgick under perioden till 2 309 Tkr***
 • Eget kapital per den 30 september 2021 uppgick till 24 202 Tkr
 • Likvida medel per den 30 september 2021 uppgick till 7 973 Tkr

* Angående jämförelsesiffror i finansiell information: Jetty AB förvärvade samtliga aktier i Nowa Kommunikation AB den 1 oktober 2021. Detta förvärv kommer att redovisas enligt principerna för omvänt förvärv kommande kvartal, men per 30 september redovisas fortfarande Jetty AB fristående.

**Proforma redovisningen visar hur koncernens konsoliderade resultat- och balansräkning hade sett ut om Jettys förvärv av samtliga aktier i Nowa Kommunikation AB hade genomförts per den 1 januari 2021. ***Avser jämförelse totalt av samtliga enskilda bolag i koncernen utan elimineringar för koncerninternt eller justering för minoritetsägande. Se sammanställning sid 20.

VIKTIGA HÄNDELSER 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2021

Swace Digital minskade sitt innehav

Swace Digital minskade mellan den 30 juni och den 2 juli sitt ägande till 5,85 procent av aktierna och rösterna i Jetty. Innan försäljningen ägde Swace Digital 10,03 procent av kapitalet och rösterna i Jetty.

Uppskovsanstånd från Almi gällande brygglån

Under juli månad har bolaget erhållit uppskovsanstånd från Almi gällande det Corona-lån som bolaget erhöll i juli 2020 (500 tkr), vilket innebär att lånet ska betalas om 12 månader istället för, som ursprungligen överenskommits, i juli 2021.

Avsiktsförklaring om förvärv av Nowa Kommunikation AB

Jetty och dess huvudägare har den 16 juli ingått en avsiktsförklaring med Nowa Kommunikation AB och dess huvudägare om förvärv av samtliga aktier i Nowa. Syftet med det potentiella förvärvet är att förbättra förutsättningarna för att genomföra Jettys strategi. Betalning för förvärvet kommer, förutsatt att transaktionen genomförs, att ske med nyemitterade aktier i Jetty. Jettys nuvarande ägare kommer då att äga 20 procent av aktierna i Jetty och Nowas nuvarande ägare 80 procent.

Ny noteringsprövning hos Spotlight

Jetty genomgår en ny noteringsprövning hos Spotlight Stock Market och bolaget flyttas den 20 juli till observationslistan. Denna process är helt normal och bakgrunden är att det bedöms bli en genomgripande förändring för Jetty i och med avsiktsförklaringen att köpa samtliga aktier i Nowa Kommunikation AB. Syftet med noteringsprövningen är att säkerställa att Jetty, i dess nya konstellation, uppfyller samtliga noteringskrav.

Avtal om förvärv av Nowa Kommunikation AB

Den 27 augusti har Jetty signerat ett avtal med Nowa Kommunikation AB och dess huvudägare om förvärv av samtliga aktier i Nowa.

Saas lösningen utvecklas väl

Försäljningen av Jettys SaaS lösning som lanserades den 29 juni utvecklas väl och har redan 40 användare per 30 september. Detta trots att restriktioner pga pandemin ej släppts fullt ut under perioden ännu inom Jettys fokuserade marknader. Merparten av de nya användarna prövar en ”free version” av Jettys SaaS, varför antalet skall ses som en indikation på intresset för den nya tjänsten.

 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Extra bolagsstämma 1 oktober beslutade om följande:

• Ny styrelse – omval av styrelseledamot Lisa Nilsson samt nyval av styrelseledamöterna Gabriele Helmer, Hans Jacobsson, Rune Nordström och Stefan Winström. Hans Jacobsson valdes till styrelsens ordförande.

• För tiden fram till nästa årsstämma valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse- Coopers AB (PwC) till bolagets revisor. Det antecknades att Åsa Önfelt utsetts av PwC till att vara huvudansvarig revisor.

• Stämman beslutade om ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

Följande justeringar beslutades i bolagsordningen:

-Nytt företagsnamn: Thinc Jetty Collective AB

-Bolagets säte ska vara i Göteborg

-Nytt verksamhetsföremål

-Nya intervall för antalet aktier och storleken på aktiekapital

Stämman beslutade om nyemission av aktier (apportemission) genom en riktad emission av högst 94 369 148 nya aktier som innebar att 100 procent av aktierna i Nowa Kommunikation AB förvärvades. Bolagets aktiekapital ökas genom emissionen med 10 380 606,25 kronor.

Förvärvet av Nowa Kommunikation slutförs och Anders Wallqvist tillträder som ny VD den 1 oktober

• Förvärvet har slutligt genomförts och Bolaget har tillträtt aktierna. Köpeskillingen för förvärvet uppgick till ca 82,5 MSEK och har erlagts genom att 94 369 148 nyemitterade aktier i Jetty tilldelats säljarna. Säljarna, dvs de tidigare aktieägarna i Nowa, kommer således genom Transaktionen att erhålla nyemitterade aktier motsvarande 80 procent av samtliga aktier och röster i Thinc Jetty Collective.

• Bolagets styrelse utser Anders Wallqvist till ny VD. Anders Wallqvist, som är VD och Koncernchef för Nowa sedan starten 2005, har lång erfarenhet av utveckling och försäljning av integrerade tjänster och system inom media och kommunikation. Anders har bakgrund från ledande positioner i bland annat Carat Express och Dentsu Aegis.

Åternoteringsmemorandum publiceras 15 oktober och bolagets aktie återförs till ordinarie lista

Bolaget handlas med sitt nya namn Thinc Jetty – kortnamn ”Thinc” från och med den 20 oktober.

Avsiktsförklaring om förvärv av 70 procent av aktierna i mediabyrån Context Media AB

Thinc Jetty Collective har den 28 oktober ingått en avsiktsförklaring med ägarna till Context Media AB om förvärv av 70 procent av aktier i bolaget. Syftet med det potentiella förvärvet är främst att förstärka koncernens närvaro i andra delar av Sverige. Betalning för förvärvet kommer, förutsatt att transaktionen genomförs, att ske med nyemitterade aktier i Thinc Jetty Collective i kombination med tilläggsköpeskillingar baserat på resultatutfall räkenskapsåren 2021 och 2022. Tilläggsköpeskillingarna skall om de faller ut betalas i en kombination av kontanter och nyemitterade aktier i Thinc Jetty Collective. Slutliga avtal förväntas kunna genomföras per den 1 december 2021. Den sammanlagda fasta köpeskillingen för 70 procent av aktierna i Bolaget uppgår till motsvarande 18,2 mkr.

Ökat innehav av aktier i fyra redan delägda koncernbolag

Thinc Jetty Collective har per den 1 november ökat innehavet i fyra bolag som redan innan förvärvet ingick i koncernen som intressebolag; Do Nothing Average Agency AB, Habermax AB, Tre Art Reklambyrå AB och Kunskapskraft & Media Sweden AB. Syftet med att öka innehavet är att konsolidera verksamheterna och öka incitamentet för samarbete inom koncernen. Betalning för de förvärvade aktierna kommer att ske med nyemitterade aktier i Thinc Jetty Collective i kombination med tilläggs-köpeskillingar baserat på resultatutfall räkenskapsåren 2021 och 2022. Tilläggsköpeskillingarna skall om de faller ut betalas i kontanter. Den sammanlagda fasta köpeskillingen för samtliga förvärv uppgår till motsvarande 3,5 mkr.

Nya avtal för Jetty

– Avtal med Malmöfestivalen för 2022 med option för 2023.

– Ramavtal med Interpride – systemet erbjuds Interprides 400 medlemmar i 70 länder att utnyttja mjukvaran till rabatterat pris.

VD har ordet

I och med det omvända förvärvet av Jetty har Nowa tagit steget in i börsvärlden och skapat Sveriges enda börsnoterade entreprenörsdrivna kommunikationsbyråkoncern: Thinc Jetty Collective (Thinc). Vi står inför en otroligt spännande resa och jag vill redan nu tacka för ett bra jobb och för det förtroende vi fått. Detta första VD-ord handlar mer om det som kommer än det som varit. Vår finansiella rapport för Q3 rör än så länge endast verksamheten i Jetty AB, då det omvända förvärvet skedde den 1 oktober. Men per dagens datum består koncernen av 12, snart 13 bolag, – inte ett enda som tidigare. Det blir därför naturligt att vi berättar mer om helheten och vår nya koncern.

Stark utveckling under 2021

Jettys försäljning har varit starkt negativt påverkat av Covid-19 och därför är det desto mer glädjande att man tecknat avtal med Interpride (för 400 pride-festivaler globalt), med ett flertal norska kunder och att vi i den nylanserade SaaS-lösningen nu har 40 nya användare. Den utdragna pandemin och inställda evenemang innebar att allt fler avtal sades upp – en trend som nu vänder. Målet med blivande dotterbolaget Jetty är att under 2022 nå ett nollresultat efter flera års märkbar investering i teknik och marknad och förluster. Den fart vi fått efter släppta restriktioner gör oss allt tryggare i detta. Noterbart under Q3 är att vi lyckats få ned kostnaderna ytterligare jämfört med 2020. Även Nowa Kommunikation-koncernen har varit påverkad av pandemin. Nu växer dock bolagens gemensamma försäljning ojusterat hela 50% till ca 120 Mkr för Q1-Q3 och med en EBITDA på +2,3 Mkr exklusive Jetty. Dessutom har vi ett starkt kvartal kvar att rapportera, då Q4 brukar vara bästa perioden för många av Nowa-bolagen. Den tid vi lever i nu uppmuntrar inte direkt att växla upp och satsa, men det är precis vad vi gör. Vi vet att vårt erbjudande till marknaden är attraktivt – till och med i svåra tider har vi lyckats växa som koncern och få allt fler byråer och kunder. Samtidigt ökar befintliga kunder sina köp. Exempel på nya kunder under pandemin är Volvo Group AB, Italienska Turistbyrån, Stockholms Stad, Arbetsförmedlingen, Göteborgs Stad med många fler. Exempel på kunder som köper allt mer är Bubs, Defa, E-car Expo, Dahls, Andra AP-fonden etc. Efter två års uppehåll har vi dessutom tidigare än någonsin fått in bokningar för Almedalen 2022, där vi normalt omsätter 5 Mkr, på en enda vecka. Även bortsett från korttidsstöd gör nästan alla bolag ett positivt resultat, och särskilt stolta är vi över senaste nystarterna Now At Days Motion Pictures (film och ljudproduktion) och Grow Collective (säljbolag) som nystartade bolag och i corona-tider på kort tid närmar sig breakeven. Lika stolta är vi över eventbolagen Prodekor och Artiflex som båda gör vinst i en delbransch som lidit svårt.

Varför giftermål mellan Jetty och Nowa?

Kommunikation och teknik är idag som ler och långhalm. Vi lever med avancerad teknik omkring oss och i våra liv i princip dygnet runt. Att låta koncernen utvecklas i en teknisk riktning är helt enkelt evolution, och steget ihop med Jetty blev logiskt. Sammanslagningen av före detta Nowagruppen och Jetty är mer än bara en börsintroduktion eller utvidgande av ett befintligt bolag. Det är också en ny modell för tillväxt och ett sätt att naturligt binda ihop verksamheter med stora samordningsfördelar, i en bransch som är ovan vid detta. Ofta lämnar entreprenören efter ca tre år, men inte hos oss. Genom att utveckla våra entreprenörer som ledare, har vi också lagt grundstenen för att över tid skifta ägandet från ett fåtal till ett flertal. Thinc ser sin roll som en bas för kommunikationsstöd för utländska kunder som vill in i Norden och svenska kunder som vill kommunicera utanför Norden, och som behöver hjälp med allt inom kommunikation, på marknader där man själv har begränsad representation. Vi vågar påstå att vår historik bekräftar vår modell. Vi skapar större affärsnytta för kunder när vi samarbetar. Kommunikations- och teknikbehovet hos kund är mångfacetterat och svårt att klara av själv fullt ut. Affärsidén bygger på samarbete och devisen ”så litet som möjligt, så stort som krävs”. Kunder kommer antingen direkt till specialistbolagen, som tar hjälp vid behov, eller till koncernen som handplockar ett team bland bolagen för att lösa uppgiften. Den största utmaningen bland kunder idag är att få allt att hänga ihop. Att hitta den röda tråden både internt och externt. Tekniken och kommunikationslandskapet blir mer komplicerat och man behöver se till att man har den spetskompetens som behövs. Och där är Thinc placerad helt rätt. Det enda som är konstant är att allt ständigt förändras. Ibland upplever vi förändringen tydligare än tidigare, och just nu befinner vi oss i sällan skådad förändring. Möjligheterna är oändliga, om man vet att förvalta dem.

Förändringar och förvärv

Planen är att vi per 1 januari 2022 flyttar Jetty-verksamheten till ett nytt och till 100 procent ägt dotterbolag som får namnet Jetty AB. På så vis blir Thinc Jetty Collective ett renodlat management- och holdingbolag som kan fokusera på att utveckla de operativa verksamheterna i alla dotter- och intressebolag optimalt. Sist men inte minst är vi väldigt glada över vår blivande affär med Context Media som med sina 10 anställda på fyra orter beräknas göra en fantastisk vinst på 7 Mkr på omsatta 90 Mkr för 2021. Context Media kompletterar koncernen oerhört bra med sin stabila intjäning och tillväxt på företagssidan, samtidigt som de kan ta del av ett strukturkapital och nya potentiella kunder inom koncernen. Vi hälsar med detta alla befintliga och nya ägare välkomna på en spännande resa mot stjärnorna.

Göteborg i november 2021

Anders Wallqvist, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB

anders.wallqvist@thinccollective.se

Denna information är sådan information som Thinc Jetty Collective är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 nov 2021.

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling, SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.
 

Läs mer på www.thinccollective.se