MAXFASTIGHETER I SVERIGE AB (PUBL) LÄMNAR MEDDELANDE OM VILLKORAD FÖRTIDSINLÖSEN AV UTESTÅENDE OBLIGATIONSLÅN 2019/2023 MED ISIN SE0013460243

MaxFastigheter noterar att sitt moderbolag Stenhus Fastigheter offentliggjort ett frivilligt återköpserbjudande avseende samma obligationslån

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ):s (“MaxFastigheter”) moderbolag Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (“Stenhus”) har idag meddelat sin avsikt att undersöka möjligheten att emittera seniora icke-säkerställda SEK-obligationer om minst SEK 500 miljoner och med en löptid om 3 år samt att en kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden (“Stenhusemissionen”).

I samband med den planerade Stenhusemissionen erbjuder Stenhus innehavarna av MaxFastigheters upp till SEK 500 miljoner seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, ISIN: SE0013460243 och med totalt utestående nominellt belopp om SEK 200 miljoner (de “Befintliga Obligationerna”) att mot ett kontant vederlag sälja sina Befintliga Obligationer till ett pris om 102,00 procent av nominellt belopp plus upplupen men ej betald ränta (“Återköpserbjudandet”). De Befintliga Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren i ett återköpsdokument daterat 19 november 2021 som finns tillgängligt under följande länk: https://www.stenhusfastigheter.se/investerare/obligationer/.

Likvid för Återköpserbjudandet förväntas utbetalas den 2 december 2021. De Befintliga Obligationer som återköps av Stenhus i Återköpserbjudandet avses överföras till MaxFastigheter för att därefter cancelleras i enlighet med villkoren för de Befintliga Obligationerna.

Med anledning av Stenhusemissionen och Återköpserbjudandet offentliggör MaxFastigheter idag att MaxFastigheter meddelar innehavarna av de Befintliga Obligationerna om sin avsikt att lösa in resterande Befintliga Obligationer under förutsättning av framgångsrikt genomförande av Stenhusemissionen (“Förtidsinlösen”). MaxFastigheter har därmed idag den 19 november 2021 skickat ett villkorat meddelande om Förtidsinlösen till varje person som, per den 18 november 2021, var registrerad på värdepapperskonto som direktregistrerad ägare eller auktoriserad förvaltare av de Befintliga Obligationerna i den skuldbok som administreras av Euroclear.

Förutsatt av framgångsrikt genomförande av Stenhusemissionen (”Villkoret”) kommer Förtidsinlösen att ske den 22 december 2021 (“Inlösendagen”). De Befintliga Obligationerna kommer då att inlösas till ett belopp motsvarande 101,8375 procent av nominellt belopp av varje Befintlig Obligation (dvs. SEK 1 272 968,75 per Befintlig Obligation) plus upplupen men ej betald ränta per Inlösendagen (“Inlösenbeloppet”). Inlösenbeloppet kommer att betalas ut till varje person som, vid stängning den 15 december 2021, är registrerad på värdepapperskonto som direktregistrerad ägare eller auktoriserad förvaltare av de Befintliga Obligationerna enligt skuldboken (“Avstämningsdagen”).

Uppfyllande av Villkoret kommer att bekräftas till innehavarna av Befintliga Obligationer genom ett pressmeddelande på eller före Avstämningsdagen. Om Villkoret inte har uppfyllts innan Avstämningsdagen kommer Förtidsinlösen inte att ske och det kommer i sådana fall att bekräftas till innehavarna av de Befintliga Obligationerna genom ett pressmeddelande på eller före Avstämningsdagen. I samband med Förtidsinlösen kommer de Befintliga Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regelverk och sista dagen för att handla med de Befintliga Obligationerna kommer vara på eller omkring den 13 december 2021.

Stockholm den 19 november 2021

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Elias Georgiadis, tel. 070-796 13 34

Mikael Nicander, tel. 070-870 35 91

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2021 kl. 09.35 CET.

MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 30 juni 2021 uppgick fastighetsvärdet till 3,0 miljarder kronor.

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla. Tel 016-200 69 90

Organisationsnummer: 556937-5487. Mer information finns på www.maxfastigheter.se