MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

Från och med 1 juli 2021 konsolideras MaxFastigheter som en underkoncern i Stenhus Fastigheter.
MaxFastigheter har den 12 oktober avnoterats från Nasdaq First North Growth Market.

Koncernen i korthet

  • Intäkter uppgick under året till 225 mkr (187)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 80 mkr (71)
  • Balansomslutningen uppgick till 3 634 mkr (3 021)
  • Belåningsgraden uppgick till 50% (56)
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,2 ggr (2,4)
  • Solideteten uppgick till 33% (39)

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

Stenhus Fastigheters offentliga uppköpserbjudande till MaxFastigheters aktieägare och
innehavare av teckningsoptioner accepterades och avslutades. Som en följd härav har tvångsinlösen påkallats och såväl aktierna som teckningsoptionerna avnoterats från Nasdaq First North Growth Market per den 12 oktober.

MaxFastigheters moderbolag Stenhus Fastigheter lämnade den 19 november ett återköpserbjudande till innehavarna av MaxFastigheters obligationer 2019/2023.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av kommersiella och finansiella
risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i till exempel räntenivåer. Bolaget
utsätts framför allt för kommersiell risk, finansieringsrisk, projektrisk, ränterisk samt skatterisk.

 

Transaktioner med närstående

Koncernen har under perioden inte haft några väsentliga transaktioner med närstående, utöver sedvanliga transaktioner mellan
koncernföretag. Transaktionerna har skett till marknadsmässiga villkor.

 

Aktieägare

MaxFastigheter avnoterade från Nasdaq First North Growth Market den 12 oktober 2021. Maxfastigheter ägs till drygt 99,6 % av Stenhus
Fastigheter i Norden AB, vilket är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Denna information är sådan som MaxFastigheter i Sverige är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-24 14:03 CET.

MaxFastigheter i Sverige AB (publ)
c/o Stenhus Fastigheter i Norden
Box 44102
100 73 Stockholm

Telefon 08-410 22 100
info@stenhusfastigheter.se
Information om Stenhus Fastigheter finns på
www.stenhusfastigheter.se

Telefon: 016-200 69 90
info@maxfastigheter.se
Information om MaxFastigheter finns på www.maxfastigheter.se

Organisationsnummer: 556937-5487