DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport för januari-juni 2023

Pressmeddelande den 15 augusti 2023, kl. 08:00 CET

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) redovisar fortsatt tillväxt om 5 % i andra kvartalet, trots en svagare marknad och flera helgdagar jämfört med föregående kvartal samt motsvarande kvartal 2022. Bolagets rörelseresultat blev 10,5 MSEK och omsättningen uppgick till 141,4 MSEK. Bolagets fortsatta tillväxt och rörelseresultat visar på motståndskraft mot sämre tider.  

Andra kvartalet (april – juni 2023)

 • Rörelsens nettoomsättning ökade med 5,2 % till 141,4 (134,5) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,5 (11,8) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 7,3 (8,6) %
 • Resultatet efter skatt uppgick till 8,3 (9,0) MSEK, vilket gav en nettomarginal på 5,8 (6,6) %
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,82 (0,90) SEK

Perioden (januari – juni 2023)

 • Rörelsens nettoomsättning ökade med 8,8 % till 290,4 (266,9) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 23,7 (22,6) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 8,1 (8,4) %
 • Resultatet efter skatt uppgick till 17,9 (17,3) MSEK, vilket gav en nettomarginal på 6,1 (6,4) %
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,77 (1,72) SEK
 • Soliditeten uppgick till 40,2 (36,1) % per utgången av kvartalet
 • Koncernens likvida medel uppgick till 29,4 (18,5) MSEK per utgången av kvartalet – därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften om 50,0 (50,0) MSEK

Väsentliga händelser i andra kvartalet (april – juni 2023)

 • Inga väsentliga händelser har inträffat under andra kvartalet.   

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Delårsrapporten i sin helhet återfinns på Bolagets hemsida, www.devport.se.

VD har ordet – Fortsatt tillväxt för DevPort

Kvartalet som gått

DevPort visar på motståndskraft mot sämre tider. Andra kvartalet innebar fortsatt tillväxt om drygt 5 % för DevPort trots en svagare marknad. Rörelseresultatet blev 10,5 MSEK och rörelsemarginalen sjönk till 7,3 %. Detta som en direkt följd av flera röda dagar och klämdagar, vilket påverkar debitering och lönsamhet, jämfört med både föregående kvartal och motsvarande kvartal året innan.

Det går fortsatt bra för de flesta av DevPorts kunder. Samtidigt så är tillväxten för DevPort svagare än vad vi är vana vid vilket är ett uttryck för viss försiktighet hos en del kunder. Under perioden såg vi samtidigt inga eller ytterst små behov av neddragningar av konsulttjänster hos våra kunder vilket indikerar att det underliggande behovet av DevPorts konsulttjänster är fortsatt gott.

DevPorts största kunder inom fordonsindustrin har fortsatt att prestera goda resultat eller till och med rekordresultat vilket visar på styrkan som finns i den svenska fordonsindustrin för både lätta och tunga fordon.

Under perioden har vi förlängt ett av våra större fordonsprojekt inom tunga fordon. Projektet sysselsätter 12 personer.

Vi ser att DevPorts största kunder utanför fordonsindustrin, inom framför allt försvarsindustrin och elenergiindustrin, går fortsatt mycket bra. De har visat på ökat behov under perioden.

Vår satsning under första och andra kvartalet inom tåg och järnväg börjar ge resultat. Vi har bland annat under perioden blivit godkänd leverantör till Sveriges största tågbolag.

Våra kontor utanför Göteborg (huvudkontoret) inom region Syd och Öst växer mest kring vår satsning utanför fordonsindustrin. Vi har därför under perioden utökat koncernledningen med regionchefen för Syd och regionchefen för Öst. Det ger ökad kompetens till koncernledningen och ännu mer kraft i vår satsning på tillväxt inom försvar, energi och övrig tillverkande industri.

I början på juni månad så firade DevPort 15 år med bland annat festligheter på våra olika kontor samt att vi bjöd alla våra kunder på 15-årsfika.

Även i år deltog vi i löparloppet ”Blodomloppet” vid våra olika kontor. Vi har samtidigt beslutat om att ge medarbetare betald ledighet för att under arbetstid kunna ge blod.

Framtiden

Arbetet med att öka våra marginaler fortsätter och det ger resultat. Genomsnittstimpriset ökar vilket vi räknar med kommer fortsätta under året.

Det finns en försiktighet och viss osäkerhet på marknaden med allmän lågkonjunktur, inflation och kriget i Ukraina vilket framför allt beräknas påverka tillväxten under året. Samtidigt får vi indikationer från flera av våra stora kunder inom och utanför fordonsindustrin att behoven av konsulttjänster kommer att öka under hösten.

Ett av DevPorts övergripande mål är att långsiktigt öka andelen av omsättningen utanför den traditionella fordonsindustrin. Detta arbete utvecklas väl och delmål beräknas nås vid årets slut vilket ytterligare kommer ge förutsättningar för ökade marginaler och samtidigt minska beroendet av en specifik bransch. För att påskynda processen söker vi förvärvskandidater som kan bidra till att nå målet.

Under våren och sommaren så har vi satsat lite extra inom XR (Extended Reality). Det är ett framtidsområde där vi ser ett stort intresse från flera befintliga och potentiella kunder. Vi har bland annat haft presentationer eller mindre projekt för kunder inom försvarsindustrin, en högskola i södra Sverige, en kommun i Stockholmsregionen samt för ett par av våra större industrikunder. Denna satsning är en del av verksamheten inom affärsområde Digitala lösningar men påverkar till viss del också positivt övriga affärsområden inom DevPort. Under hösten / vintern räknar vi med ca fem nya kunder inom området XR.

Ett stort tack till alla våra ledare och medarbetare samt våra partners. Ni gör ett fantastiskt jobb och bidrar till DevPorts utveckling. Mycket stolt – Proud to be!

Nils Malmros

VD och koncernchef

Finansiell kalender

31 okt 2023, 08.00                           Delårsrapport jan – sep 2023

6 feb 2024, 08.00                            Bokslutskommuniké 2023

För ytterligare information

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 073 620 87 00 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti, 2023 kl. 08:00 CET.

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter fler än 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

För mer information, besök www.devport.se.