DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport för januari-september 2022

Pressmeddelande den 1 november 2022, kl. 08:30 CET

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) fortsatte att växa under tredje kvartalet och visar på en kraftig ökning avseende både omsättning och rörelseresultat. Bolagets rörelseresultat under januari – september uppgår till 30,8 MSEK vilket redan överstiger rörelseresultatet för hela 2021 som uppgick till 26,0 MSEK. I rapporten finns också den finansiella kalendern för 2023.

Andra kvartalet (juli – september 2022)

 • Rörelsens nettoomsättning ökade med 29 % till 112,7 (87,6) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,2 (5,3) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 7,3 (6,1) %
 • Resultatet efter skatt uppgick till 6,3 (4,8) MSEK, vilket gav en nettomarginal på 5,6 (5,4) %
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,62 (0,47) SEK

Perioden (januari – september 2022)

 • Rörelsens nettoomsättning ökade med 33 % till 379,6 (285,3) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 30,8 (16,5) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 8,1 (5,7) %
 • Resultatet efter skatt uppgick till 23,6 (13,3) MSEK, vilket gav en nettomarginal på 6,2 (4,6) %
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,34 (1,32) SEK
 • Soliditeten uppgick till 40,6 (39,4) % per utgången av kvartalet
 • Koncernens likvida medel uppgick till 16,7 (17,3) MSEK per utgången av kvartalet – därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften om 50,0 (50,0) MSEK

Väsentliga händelser i andra kvartalet (juli – september 2022)

 • DevPort har fortsatt att växa kraftigt under tredje kvartalet, detta inom samtliga affärsområden. Noterbart är att DevPort har breddat sin kundbas med flertalet nya kunder utanför fordonsindustrin. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Delårsrapporten i sin helhet återfinns på Bolagets hemsida, www.devport.se.

VD har ordet – Ökad tillväxt och lönsamhet trots oroliga tider

Kvartalet som gått

Tredje kvartalet, som säsongsmässigt oftast är det svagaste kvartalet i konsultbranschen, blev ett bra kvartal för DevPort, mycket tack vare en stark avslutning på kvartalet. Tillväxten blev ca 29 procent och rörelseresultatet ökade med ca 54 procent. Det är vårt bästa tredje kvartal någonsin avseende både omsättning och rörelseresultat, vilket visar på styrkan i organisationen och på marknaden som DevPort verkar inom. Glädjande är också att vår rörelsemarginal ökar jämfört med samma kvartal året innan. Den starka utvecklingen i slutet på kvartalet får vi också med oss in i fjärde kvartalet.

I början av perioden erhöll vi, tillsammans med partnerbolag, ett projektåtagande för en ny kund inom försvarsindustrin, där vi nu också ser möjlighet till utökning i projektet.

Vi har också under perioden erhållit en ny kund inom elektrifierade fritidsbåtar. Samarbetet innebär bland annat att DevPort driver och stöttar kundens utveckling inom elkablageområdet.

Vi har under kvartalet investerat i vårt strukturkapital. Det gäller både utveckling av medarbetare och ledare men framför allt vårt arbete kring kvalité, miljö samt inte minst hållbarhet. DevPorts hållbarhetsarbete är idag en fundamental del av bolagets verksamhet och nämns ofta som framstående i vår bransch. Vi arbetar idag efter flera av FN:s globala mål med en tydlig måluppfyllelse. Arbetet leder bland annat till ett hållbart samhälle och en bättre miljö.

Ett annat viktigt område är vårt CSR arbete (Corporate Social Responsibility) där vi förlänger vårt engagemang för organisationen Star for Life och specifikt vår ”DevPort skola” utanför Johannesburg i Sydafrika. 

Under perioden började också vår nya CFO, Victor Appelqvist, samt vår nya IT-chef, Daniel Birks. Båda har på ett föredömligt sätt snabbt kommit in i verksamheten samt stärker upp ledningsarbetet inom respektive ansvarsområde.

Framtiden

Vi ser inte någon direkt nedgång på marknaden trots höjda räntor, ökad inflation och kriget i Ukraina. Vi ser dock att några av våra större kunder har utmaningar i sin produktion och i leveranser till sina kunder, vilket påverkar deras intäkter. Detta har i sin tur lett till en viss avmattning i början på fjärde kvartalet vad gäller konsultinköp som framför allt kan påverka tillväxtmöjligheterna i inledningen av nästa år. Vi ser dock i nuläget inga kraftiga neddragningar. De flesta av våra kunder går fortsatt mycket bra och har stora utvecklingsbehov framöver.

Vår största utmaning just nu för fortsatt organisk tillväxt är att kunna hitta ingenjörerna som vi vill anställa. Den stora bristen på ingenjörer påverkar möjligheterna att rekrytera vilket innebär att vi kommer fortsätta arbetet med att rekrytera nya medarbetare även utanför Sverige.

Ett komplement till DevPorts organiska tillväxt är att också växa genom förvärv. Det pågår kontinuerligt ett arbete inom DevPort kring utvärdering av olika förvärvsmöjligheter. Samtidigt är det viktigt att de förvärvade bolagen passar in i DevPorts kultur och verksamhet.

Våra medarbetare, ledare samt våra partners gör ett fantastiskt jobb och bidrar till DevPorts utveckling. Ett stort tack till er alla!

Vi kan vara mycket stolta – Proud to be!

Nils Malmros

VD och koncernchef

Finansiell kalender

7 feb 2023, 08.30     Bokslutskommuniké 2022

9 maj 2023, 08.30    Delårsrapport jan – mar 2023

9 maj 2023, 16.00     Årsstämma 2023

15 aug 2023, 08.30   Delårsrapport jan – jun 2023

31 okt 2023, 08.30    Delårsrapport jan – sep 2023

6 feb 2024, 08.30     Bokslutskommuniké 2023

För ytterligare information

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 073 620 87 00 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november, 2022 kl. 08:30 CET.

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter fler än 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

För mer information, besök www.devport.se.