DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport för januari-september 2023

Pressmeddelande den 31 oktober 2023, kl. 08:00 CET

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) redovisar bolagets bästa tredje kvartal någonsin, trots en svagare marknad och färre arbetsdagar jämfört med motsvarande kvartal 2022. Bolagets rörelseresultat blev 8,7 MSEK och omsättningen uppgick till 116,6 MSEK. DevPort fortsätter att visa på en stabilitet och en stark grund vilket bådar gott inför framtiden.  

Tredje kvartalet (juli – september 2023)

 • Rörelsens nettoomsättning ökade med 3 % till 116,6 (112,7) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,7 (8,2) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 7,4 (7,3) %
 • Resultatet efter skatt uppgick till 6,6 (6,3) MSEK, vilket gav en nettomarginal på 5,6 (5,6) %
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,66 (0,62) SEK

Perioden (januari – september 2023)

 • Rörelsens nettoomsättning ökade med 7 % till 407,0 (379,6) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 32,4 (30,8) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 7,9 (8,1) %
 • Resultatet efter skatt uppgick till 24,5 (23,6) MSEK, vilket gav en nettomarginal på 6,0 (6,2) %
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,43 (2,34) SEK
 • Soliditeten uppgick till 44,7 (40,6) % per utgången av kvartalet
 • Koncernens likvida medel uppgick till 45,7 (16,7) MSEK per utgången av kvartalet – därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften om 50,0 (50,0) MSEK

Väsentliga händelser i tredje kvartalet (juli – september 2023)

 • Inga väsentliga händelser har inträffat under tredje kvartalet.   

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Delårsrapporten i sin helhet återfinns på Bolagets hemsida, www.devport.se.

VD har ordet – Fortsatt tillväxt för DevPort

Kvartalet som gått

Tredje kvartalet blev vårt bästa tredje kvartal någonsin avseende både omsättning och rörelseresultat. Detta tack vare en stark avslutning på kvartalet. Dessutom har vi ett positivt kassaflöde vilket bidrar till bolagets starka likviditet. Vi ser en ökad omsättning och marginal gentemot kunder utanför fordonsindustrin vilket bidrar till det fina resultatet. Vi håller emot bra gentemot den allmänna lågkonjunktur som råder i Sverige vilket är ett styrkebesked för DevPort.

Behoven av ingenjörskompetens har varit fortsatt stort inom samtliga branscher där DevPort är verksamt.

Efter kvartalets utgång så har en av DevPorts större kunder inom fordonsindustrin meddelat uppsägningar på över 1 000 personer (efter tidigare lagt varsel) fördelat på egna anställda och konsulter. Detta är något som redan har effektiviserats gentemot DevPort och som fått liten påverkan på bolaget vilket är ett styrkebesked. DevPort har fortsatt en stor leverans och är av kunden utsedd till en av deras viktigaste leverantörer av kvalificerade konsulttjänster.

Vårt arbete inom XR (Extended Reality) har utvecklats på ett positivt sätt under tredje kvartalet med ”Proof of Concept” projekt och flera nya kundmöten inklusive möte med minister med stab inom den svenska regeringen. Intresset är stort kring vad man kan göra med den nya tekniken och hur det kan effektivisera i den offentliga sektorn. Sedan tidigare har bland annat försvarsindustrin, övrig tillverkande industri och en högskola visat intresse.

Vi har under perioden tecknat ett förnyat projektåtagande för en av våra större globala industrikunder vars verksamhet spänner över flera olika branscher. Åtagandet är främst inom app-utveckling och berör mellan 10-15 DevPortkonsulter under ca ett år.

Vi har också under perioden tecknat ett projektåtagande inom systemsäkerhet för fordonskund vilket berör ca åtta personer under ett år med option på förlängning.

En annan av DevPorts större kunder inom fordonsindustrin, med stora behov av ingenjörskompetens, har i skrivande stund meddelat att de vill teckna ett förnyat ramavtal med DevPort och samtidigt ge DevPort möjlighet att levererar inom områden som idag inte täcks in av nuvarande avtal.

DevPort är en av sponsorerna till Chalmers Solar Team och som har utvecklat en solcellsdriven elektrifierad bil med målet att kunna köra en lång sträcka under så kort tid som möjligt. Under slutet av oktober månad kommer Chalmers Solar Team tävla med sin bil i Australien och vi önskar dem stort lycka till.

Framtiden

Konjunkturnedgången har påverkat DevPort framför allt på ett sådant sätt att tillväxttakten har avtagit. Resultatutvecklingen har varit fortsatt god och framöver bedömer vi att det fortsatt kommer vara en lägre tillväxt men med god lönsamhet.

Behovet av ingenjörstjänster hos DevPort största kunder är fortsatt stora och bedöms så vara under flera år framöver. Likaså är lönsamheten god för DevPorts kunder vilket pekar på att även om man hos några kunder har minskat något på tillväxttakten så har man goda förutsättningar för satsningar inom produktutveckling m.m.

Arbetet med nya ramavtal med nya kunder fortgår och två nya ramavtal beräknas tecknas under fjärde kvartalet vilket beräknas ge positiv effekt för DevPort från början av år 2024.

Vårt CSR-arbete kommer under fjärde kvartalet fokusera på att stötta forskningen kring bröstcancer, prostatacancer och barncancer. Ett arbete som inte bara innebär att vi stöttar ekonomiskt utan också involverar ökad förståelse för cancer för DevPorts drygt 500 anställda och partners.

Vi ser en positiv utveckling för DevPort, mycket tack vare våra medarbetare, ledare och partners som gör ett fantastiskt jobb. Ett stort tack till er alla!

Är mycket stolt – Proud to be!

Nils Malmros

VD och koncernchef

Finansiell kalender

6 feb 2024, 08.00                            Bokslutskommuniké 2023

14 maj 2024, 08.00                          Delårsrapport jan – mar 2024

15 maj 2024, 16.00                           Årsstämma 2024

20 aug 2024, 08.00                         Delårsrapport jan – jun 2024

5 nov 2024, 08.00                           Delårsrapport jan – sep 2024

4 feb 2025, 08.00                            Bokslutskommuniké 2024

För ytterligare information

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 073 620 87 00 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober, 2023 kl. 08:00 CET.

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter fler än 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

För mer information, besök www.devport.se.