DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari-mars 2020

Press release   •  14 maj, 2020 12:00 CEST

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) presenterar en rapport med fokus på omställning. Bolaget presenterar för andra kvartalet i rad en marginalförbättring men har i slutet av perioden påverkats negativt av effekterna av COVID-19.

Kvartal 1 (januari-mars 2020)

  • Omsättningen för kvartalet minskade med -11,2 % till 115,8 (130,4) MSEK
  • EBITA uppgick till 5,5 (9,2) MSEK
  • EBITA-marginalen uppgick till 4,8 (7,1) %
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,5 (9,2) MSEK
  • Resultat före skatt (EBT) uppgick till 5,3 (8,9) MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till 4,1 (7,0) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,41 (0,70) SEK
    (justerat efter fondemission, split och nyemission)
  • Soliditeten uppgick till 26,9 (36,8) % – nyckeltalet har påverkats av förvärvet av de återstående aktierna i DevPort Winning Solution AB i slutet av 2019, där transaktionen reducerade eget kapital med 39,3 MSEK.

Delårsrapporten i sin helhet återfinns också på Bolagets hemsida, www.devport.se

VD:n har ordet

Omställning i fokus

Kvartalet som gått

Vi har under första kvartalet i år fortsatt arbetet med att öka lönsamheten vilket bland annat resulterar i ett EBITA-resultat om drygt 5,5 MSEK och en EBITA-marginal om 4,8 %, vilket är en förbättring jämfört med de två senaste kvartalen. Samtidigt har vi lägre omsättning jämfört med motsvarande kvartal förra året vilket är en konsekvens av marginalförbättrande åtgärder och COVID-19 pandemin. Innan pandemin började påverka DevPort kunde vi se en positiv utveckling kring exempelvis ökad beläggningsgrad.

Under kvartalet har vi ökat vår fokusering på strategisk försäljning. Det har bland annat medfört att vi tecknat förlängda eller nya ramavtal med flera kunder. Vi har också tecknat avtal om nya projektåtaganden inom bland annat test och verifiering. Vårt nytecknade ram-avtal med Rosemount Tank Radar AB, som är en del av Emerson-koncernen, kommer kunna betyda mycket för DevPort framöver och ger en breddning av affären utanför fordonsindustrin. Likaså har DevPort också blivit leverantör av IT- och teknikkonsulttjänster till ett kommunalt bolag.

Under perioden fortsatte arbetet med att slå ihop affärsområdena Inbyggda system och IT. Detta för att bland annat förstärka vårt erbjudande inom mjukvaru-utveckling samt finna synergieffekter. I samband med att DevPort offentliggör delårsrapporten för första kvartalet 2020 börjar det nya sammanslagna affärsområdet verka under namnet Digitala lösningar.

I slutet av kvartalet påverkades vi kraftigt av effekterna från COVID-19. Några av bolagets större kunder stängde antingen ner verksamheten och avslutade konsultuppdrag eller minskade kraftigt på konsultbehovet som en följd av COVID-19. För att minska de negativa effekterna så införde DevPort bland annat korttidspermitteringar.

Framtiden

COVID-19 och dess effekter har slagit till hårt mot samhället i stort och så även mot DevPort. Vi har vid-tagit kraftiga åtgärder för att anpassa verksamheten till rådande situation. I början av april tvingades vi fatta beslut om att varsla drygt 50 medarbetare om uppsägning på grund av kraftigt vikande marknad – ett tufft men nödvändigt beslut. Trots vidtagna åtgärder kom-mer COVID-19 påverka DevPorts resultat negativt under 2020, men hur mycket och hur länge är svårt att förutse. Ytterligare anpassningsåtgärder kan inte uteslutas.

Behovet av utveckling kommer dock inte upphöra på grund av effekterna av COVID-19. Nu handlar mycket om att anpassa verksamheten till rådande situation och vara redo när marknaden börjar ta fart igen. Förutom att anpassa kostnaderna handlar det också om att ytterligare ställa om vissa verksamheter inom DevPort till en ökad efterfrågan inom exempelvis elektrifiering och aktiv säkerhet. Likaså fortsätta växa affären utanför fordonsindustrin. DevPorts underliggande affär är relativt god med en positiv trend innan COVID-19 slog till.

Till sist vill jag som alltid tacka alla våra ledare och medarbetare samt våra partners. Ni gör ett fantastiskt jobb trots den tuffa tid vi befinner oss i! Vi ska fortsätta vara stolta över DevPort – Proud to be!

April 2020

Nils Malmros
VD och koncernchef

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 0736-208700 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 12:00 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 4050% per år under de senaste åren och sysselsätter nästan 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

För mer information, besök www.devport.se.