Dicot genomför partiellt garanterad företrädesemission om cirka 21,8 MSEK

Pressmeddelande: Styrelsen i Dicot AB (”Dicot” eller ”Bolaget”) har idag den 23 april 2020, villkorat av godkännande vid årsstämma den 26 maj 2020, beslutat om en emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Kallelse till årsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Sammanfattning

 • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Dicot cirka 21,8 MSEK, före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 43,6 MSEK.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 4,1 procent av teckningsförbindelser och till cirka 65,9 procent av emissionsgarantier, sammanlagt är Företrädesemissionen således säkerställd till 70 procent.
 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 2 juni 2020, och tre (3) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och fyra (4) nyutgivna teckningsoptioner. Teckningskursen är 4,00 SEK per unit, motsvarande 1,00 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från den 4 juni till och med den 18 juni 2020.
 • Utövandekursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 1 mars till och med den 15 mars 2021. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 2,00 SEK och inte heller lägre än 0,125 sek (motsvarande kvotvärdet för Bolagets aktie).
 • Utövandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna löper från och med den 17 till och med 31 mars 2021.
 • Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att slutfinansiera det prekliniska programmet och påbörja förberedelser för klinisk fas 1.

VD-kommentar

Genom kapitalet från företrädensemissionen skapar vi förutsättningar för att kunna slutföra det prekliniska programmet, ett viktigt steg mot vår första kliniska studie. Nu lägger vi grunden för utvecklingen av ett nytt läkemedel som på sikt kan bli ett alternativ till de preparat som dominerar marknaden idag och där många patienter inte har tillgång till en effektiv läkemedelsbehandling, säger Göran Beijer, VD på Dicot.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten Libiguin® för att behandla de sexuella dysfunktionerna erektil dysfunktion (ED) samt för tidig utlösning (PE) hos män, som är vanligt förekommande över hela världen. Erektil dysfunktion är ett problem som framförallt är åldersrelaterat även om det inte är åldern i sig som leder till ED utan det är andra åldersrelaterade sjukdomar som leder till försämrad förmåga. Män med erektil dysfunktion globalt uppskattas till ca 400 miljoner vilket motsvarar ca 15 procent av den manliga vuxna befolkningen. På samma sätt upplever ca 25 procent av alla män problem med för tidig utlösning, där Dicot gör en konservativ uppskattning att en bra behandling mot PE kan nå ut till ca 5 procent av alla män globalt. Det är inte ovanligt att en man lider av både erektionssvikt och tidig utlösning.

Libiguin® har sitt ursprung i den forskning som bedrivits v id Uppsala Universitet av professor Jarl Wikberg för att behandla sexuell dysfunktion. Djurförsök och den traditionella folkmedicinska användningen från Madagaskar visar på effekten hos Libiguin® för behandling av erektionsproblem och för tidig utlösning hos män. Med visionen ”Lust och glädje hela livet”, är strategin att utveckla Libiguin till klinisk utveckling i Fas 2 och att därefter söka strategiska allianser med större läkemedelsföretag som kan ta Libiguin hela vägen till en registrerad produkt på den globala marknaden.

För att slutfinansiera det prekliniska programmet och påbörja förberedelser för klinisk fas 1 genomför Dicot nu en företrädesemission av units.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Dicot har, villkorat av godkännande vid årsstämma, beslutat om en emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 2 juni 2020. Tre (3) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och fyra nyutgivna (4) teckningsoptioner. Teckningskursen är 4,00 SEK per unit, motsvarande 1,00 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
 • Företrädesemissionen innebär därmed en emission av högst 21 814 304 aktier och högst 21 814 304 teckningsoptioner. Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 21,8 MSEK, före emissionskostnader. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst cirka 2 726 788,00 SEK, från cirka 2 045 091,00 SEK till cirka 4 771 879,00 SEK.
 • Teckningsperiod för teckning av units kommer att löpa från och med den 4 juni till och med den 18 juni 2020.
 • För befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen, under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas, uppgår utspädningen till cirka 73 procent.
 • Utövandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att löpa från och med den 17 mars till och med den 31 mars 2021.
 • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 1 till och med den 15 mars 2021. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 2,00 SEK [och inte heller lägre än 0,125 sek (motsvarande kvotvärdet för Bolagets aktie)]. Detta innebär att Bolaget vid full teckning kan erhålla upp till 43,6 MSEK (före emissionskostnader) om samtliga teckningsoptionerna utnyttjas för aktieteckning. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst ytterligare cirka 2 726 788,00 SEK till högst cirka 7 498 667,00 SEK.
 • Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka 4,1 procent av teckningsförbindelser och till cirka 65,9 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed 70 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser har lämnats av ett antal befintliga aktieägare i Bolaget. Emissionsgarantierna har lämnats av ett antal befintliga aktieägare i Bolaget samt externa investerare. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av aktier. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 4 juni 2020 till och med den 18 juni 2020, dvs. teckningsperioden i Företrädesemission. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Tidplan

29 maj 2020 Sista handelsdag i Dicots aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter
1 juni 2020 Första handelsdag i Dicots aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter
2 juni 2020 Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen
2 juni 2020 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt avseende Företrädesemissionen
4 juni – 16 juni 2020 Handel i uniträtter på Spotlight Stock Market
4 juni – 18 juni 2020 Teckningsperiod för Företrädesemissionen
24 juni 2020 Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Dicot i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget.

Denna information är sådan information som Dicot AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl 08.30 CET.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Dicot AB (“Bolaget”) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av information i ett kommande prospekt.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till emissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller emissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte registrerats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till kvalificerade investerare.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.